header image
Witamy !
Ogłoszenia PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Thursday, 11 April 2024Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że utrzymaniem zasobów Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępicach od dnia 01.07.2017r. zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” z siedzibą przy ul. Niepodległości 6 w Kępicach.

Telefony alarmowe:

519 097 842 

697 537 240 

535 004 122 

535 004 123

 Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku prosi o zgłaszanie się do biura Spółdzielni przy ul. Długiej 10 właścicieli mieszkań planujących remont łazienki, wc lub kuchni, w celu kontroli stanu instalacji kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia złego stanu pionów kanalizacyjnych, wykonana zostanie ich wymiana na koszt Spółdzielni w terminie uzgodnionym z właścicielem lokalu.  

O G Ł O S Z E N I E

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku prosi o zgłaszanie się do biura Spółdzielni przy ul. Długiej 10 właścicieli mieszkań planujących remont łazienki, wc lub kuchni, w celu kontroli stanu instalacji kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia złego stanu pionów kanalizacyjnych, wykonana zostanie ich wymiana na koszt Spółdzielni w terminie uzgodnionym z właścicielem lokalu. 


 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku zaprasza do zgłaszania się osoby zainteresowane zamianą swojego mieszkania.

Mieszkańcy mający trudności z regulowaniem opłat za zbyt duże mieszkanie jak dla ich potrzeb, mogą starać się o zamianę na mieszkanie mniejsze. Natomiast mieszkańcy chcący poprawić standard zamieszkiwania, mogą wnioskować np. o mieszkanie większe, o większej ilości pokoi i wyposażone w ciepłą wodę. Do zgłaszania się zapraszamy również mieszkańców chcących zamienić mieszkanie na mieszkanie położone na parterze, np. z uwagi na problemy w poruszaniu się, lub też na mieszkanie spełniające inne warunki.

Pisemne wnioski w tej sprawie należy składać w biurze Spółdzielni. We wniosku należy wskazać adres, powierzchnię, ilość pokoi i kondygnację położenia obecnie zajmowanego mieszkania jak również opisać preferowane warunki jakie ma spełniać mieszkanie zamienne oraz ewentualne inne warunki, np. dotyczące rozliczenia finansowego.

Spółdzielnia będzie prowadziła starania doboru ofert składanych przez mieszkańców. Spółdzielnia zastrzega, że odpowiedzi na wnioski będą udzielane jedynie w przypadku udanego doboru ofert, natomiast sami mieszkańcy mogą dowiadywać się o złożonych ofertach na bieżąco w biurze Spółdzielni. Spółdzielnia zapewnia anonimowość oraz ochronę danych osobowych osób składających wnioski – zainteresowanym mieszkańcom udzielane będą jedynie informacje dotyczące danych technicznych mieszkania, tj. kondygnacja, powierzchnia, ilość pokoi, wyposażenie w ciepłą wodę. Pozostałe informacje będą udzielane wyłączenie za obopólną zgodą obu wnioskodawców. 
Szanowni mieszkańcy !

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązki odbioru i wywozu odpadów komunalnych przejmuje Gmina.

Od dnia 1 lipca br. Spółdzielnia nie będzie zawierała umów na odbiór odpadów z zarządzanych nieruchomości, natomiast usługi te wykonywać będzie wykonawca wybrany przez Gminę w drodze przetargu. 

Spółdzielnia w imieniu swoich mieszkańców składa do Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z przyjętymi przez Gminę zasadami rozliczeń kosztów wywozu, ustalone są dwie stawki opłat – dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz w sposób zmieszany.

Stawki opłat za zagospodarowanie odpadów gromadzonych sposób zmieszany są znacznie wyższe niż przy ich selektywnym gromadzeniu, w związku z czym Spółdzielnia w złożonych deklaracjach oświadczyła o zamiarze selektywnego zbierania odpadów przez naszych mieszkańców. Jednakże w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę działającego w imieniu gminy braku segregacji odpadów, Gmina może obciążyć spółdzielnię wyższą stawką opłaty.

W miejscach gromadzenia odpadów umieszczane będą pojemniki na odpady zmieszane oraz odpowiednio oznaczone pojemniki do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów, tj. szkła, papieru, odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych. Utrzymanie niższych stawek opłat za zagospodarowanie odpadami będzie możliwe jedynie przy wspólnym działaniu wszystkich mieszkańców – segregowaniu odpadów.

Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy utworzony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać pozostałe odpady zbierane selektywnie, w tym m.in. odpady elektryczne i elektroniczne, budowlane, wielkogabarytowe, zużyte opony, oraz tzw. odpady problematyczne – jak: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, aerozolach, zużyte smary i oleje. Ponadto w aptekach i placówkach służby zdrowia znajdować się będą pojemniki na przeterminowane leki, natomiast w placówkach oświaty pojemniki na zużyte baterie i akumulatory. Wykonawca wybrany przez Gminę będzie również organizować okresowo zbiór niektórych segregowanych frakcji odpadów „u źródła”, czyli bezpośrednio z terenu zamieszkałych nieruchomości.

Szczegółowe zasady organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy zawarte zostały w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy” oraz innych uchwałach Rady Gminy związanych z gospodarką odpadami, z którymi można zapoznać się w Urzędzie Gminy lub na jego stronie internetowej.
 Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku informuje, że w związku z prowadzoną w kraju cyfryzacją telewizji naziemnej przystąpiła do wykonania w budynkach Spółdzielni nowych instalacji AZART.

W pierwszym etapie robót wykonany zostanie „szkielet” instalacji, tj. zamontowane zostaną nowe anteny oraz wzmacniacze oraz rozprowadzone piony instalacji wraz z rozdzielaczami, umożliwiającymi w kolejnym etapie podłączanie pojedynczych mieszkań.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej o zgłaszanie do Spółdzielni pisemnego wniosku z podanym numerem telefonu o podłączenie instalacji w lokalu. Podłączanie instalacji w lokalu realizowane będzie nieodpłatnie po zakończeniu pierwszego etapu robót, wg kolejności zgłoszeń. Instalacja w lokalach, tj. przewód oraz gniazdo RTV, wykonana będzie natynkowo, ponadto w umówionym terminie montażu lokal będzie musiał być przygotowany przez użytkownika poprzez odsunięcie mebli i ewentualnych okładzin ściennych w miejscu prowadzenia instalacji. 

Przypominamy, że wyłączenie nadawania analogowego sygnału telewizji naziemnej planowane jest do dnia 20 maja bieżącego roku. Po tym terminie nie będzie już możliwy odbiór telewizji analogowej. Każdy mieszkaniec, chcący korzystać w naziemnej telewizji cyfrowej musi we własnym zakresie zakupić dekoder DVB-T lub telewizor dostosowany do odbioru telewizji cyfrowej. 


 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku informuje, że w związku z prowadzoną w kraju cyfryzacją telewizji naziemnej nawiązała współpracę z firmą WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

Firma WMC wybuduje w Kępicach sieć światłowodową oraz instalacje światłowodowe w budynkach, którymi obejmie również zasoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni. Instalacja przyłącza światłowodowego do lokalu da Państwu możliwość w przyszłości korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (100 Mbit i więcej), telewizji kablowej HD (200 programów) oraz telefonii stacjonarnej. Ponadto w wyniku nawiązanej współpracy firma WMC, za pośrednictwem wybudowanej sieci, umożliwi odbiór w Państwa lokalu bezpłatnej usługi naziemnej telewizji cyfrowej.  

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na instalację kabla światłowodowego w swoim mieszkaniu. Instalacja jest całkowicie bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy z w/w firmą na świadczenie usług, natomiast instalacja przyłącza pozwoli na uzyskanie oszczędności funduszu remontowego w związku z brakiem konieczności odtwarzania instalacji AZART. 

Budowa sieci światłowodowej przez firmę WMC ma się rozpocząć w maju bieżącego roku. Z uwagi na planowane do dnia 20 maja wyłączenie nadawania analogowego sygnału telewizji naziemnej, do czasu zakończenia prac przez firmę WMC odbiór naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem istniejącej instalacji AZART może być utrudniony lub nawet niemożliwy. W przypadku korzystania przez Państwo wyłącznie z telewizji naziemnej z instalacji AZART prosimy o zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni w celu zabezpieczenia dostępu do usług w okresie przejściowym – do czasu wybudowania sieci światłowodowej.  
 

Informacja dla mieszkańców 

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej we współpracy z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA o/Gdańsk umożliwił wdrożenia ubezpieczenia mieszkań “przy czynszu”. 

Już wkrótce wyjątkową ofertę ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” skierujemy do mieszkańców Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O wprowadzeniu oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem, w którym przekażemy szczegóły zakresu ubezpieczenia i sposób jego funkcjonowania oraz wniosek ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”.

Oferta stanie się dostępna dla każdego mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej w dowolnym czasie. 

Każdy z mieszkańców będzie mógł indywidualnie zdecydować o sumie ubezpieczenia:

7 000 zł – składka miesięczna 7,00 zł
12 000 zł – składka miesięczna 12,00 zł
16 000 zł – składka miesięczna 16,00 zł
20 000 zł – składka miesięczna 20,00 zł
25 000 zł – składka miesięczna 25,00 zł
30 000 zł – składka miesięczna 30,00 zł
40 000 zł – składka miesięczna 40,00 zł

Po zadeklarowaniu przez Państwa wybranej składki oraz dowolnej daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej otrzymają Państwo nowe naliczenie czynszowe, które uwzględniać będzie składkę za ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” , pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których umowa została zawarta. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, które otrzymają Państwo bezpośrednio do domów. 

 
Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 08 May 2024 )
W skrócie