header image
Witamy !
Ogłoszenia PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Monday, 26 June 2017

 

OGŁOSZENIE

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych w pięciu rozdzielniach c.o. i w 13 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych w Kępicach przy ul. Kościelnej 16 ÷ 20.

 

Zakres rzeczowy robót:

 

1. Montaż zaworów równoważących stap - 5szt.

2. Montaż zaworów równoważących stad - 5szt.

3. Montaż rurek impulsowych

4. Montaż zaworów kulowych - 5szt.

5. Wykonanie studni chłodzącej, wymiana drzwi, izolacja rur - dot. Kościelnej 16

6. Montaż zaworów grzejnikowych przy grzejnikach na klatkach schodowych

 

Oferty w formie kosztorysu szczegółowego należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 03.07.2017. roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Długa 10 w Miastku. Spółdzielnia zastrzega sobie ewentualne wystąpienie robót dodatkowych w ilości nie przekraczającej 30% wartości zlecenia, do wykonania i rozliczenia wg wskaźników cenotwórczych złożonej oferty.

 

Termin wykonania robót upływa 15.08.2017r. Gwarancja na wykonane roboty 2 lata.

 

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiaru, specyfikacji technicznej i niezbędnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 10 w Miastku pod nr tel. 59 857 3221 w.27.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zakup prawa użytkowania wieczystego 22 szt. działek nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 225/59 ( stanowiącej dojazd do działek oraz plac manewrowy przy garażach ) obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) pod budowę garaży. 

Działki nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) mają wydaną Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r.

Powierzchnia jednej działki 18m2.

Przetargowa cena wywoławcza jednej działki wynosi 3.200,- zł

Wadium wynosi 400,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni w Miastku przy ul. Długiej 10. Wadium w wysokości 400,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1230 do dnia 07.07.2017r. ( należy dostarczyć dokument wpłaty ).

Wraz z wpłatą wadium należy złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

Oferowane działki oraz Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r. można oglądać w terminie uzgodnionym z działem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi lub uzyskać dodatkowe informacje pod nr tel. 59 857 32 21 wew. 27 lub 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 26 June 2017 )
W skrócie