header image
Witamy !
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 23 June 2023UCHWAŁA nr 1 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

 

w sprawie:          zatwierdzenia protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniach 20, 21, 22 i 23 czerwca 2022 r. oraz protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  99  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  0 członków,

na obecnych  99 członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia


 

UCHWAŁA nr 2 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:          zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 r.Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                          § 1 

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r., zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

                                                                                                         § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  97  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  2 członków,

na obecnych  99 członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA nr 3 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  Pana Tomasza Fabianiak, za 2022 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                    § 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fabianiak, za 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  98  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  1 członek,

na obecnych  99 członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego ZgromadzeniaUCHWAŁA nr 4 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2022, składającym się z:

· bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i  pasywów wykazuje sumę 12.183.282,26 zł,

· rachunku zysków i strat za 2022 r., wykazujący zysk netto 183.632,04 zł,

· informacji dodatkowej obejmującej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2022 rok, którego aktywa i pasywa na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 12.183.282,26 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  98 członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  1 członek,

na obecnych  99 członków.

 

 

SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego ZgromadzeniaUCHWAŁA nr 5 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:          podziału wyniku finansowego za rok 2022 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że wynik finansowy za rok 2022 r. stanowi nadwyżka bilansowa w wysokości 183.632,04 zł netto z czego:

a) 9.234,86 zł pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) 92.397,18 zł przychody z własnej działalności gospodarczej,

c) 82.000,00 zł zysk z tytułu zbycia lokalu.

2. Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej:

a) kwotę 9.234,86 zł przeznacza się, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków związanych z  utrzymaniem nieruchomości, których dotyczy ta część nadwyżki,

b) kwotę 174.397,18 zł, po jej podziale, przekazuje się: w wysokości 100.000,00 zł na fundusz remontowy celowy, w wysokości 70.000,00 zł na fundusz remontowy rozliczeń mediów i w wysokości 4.397,18 zł na fundusz zasobowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  96 członków,

przeciw uchwale głosowało  1  członek,

wstrzymało się od głosowania  2 członków,

na obecnych  99 członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA nr 6 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust.1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                 § 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

                                                                                                § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  98  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  0 członków,

na obecnych  98 członków.


 SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia

 


 

UCHWAŁA nr 7 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:          zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych przy ul. Kowalskiej


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

     § 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej Panu Adamowi Śpiewakowskiemu, właścicielowi spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych – garaży nr 24 i 25 w kompleksie garaży przy ul. Kowalskiej, prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr 225/24 i 225/25 wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz udziału 2/58 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 225/59 w obrębie 0004 w Miastku.

2. Za cenę użytkowania wieczystego przyjmuje się cenę ustaloną w operacie szacunkowym z dnia 09.01.2023 r. wykonanym przez Kancelarię Wycen Nieruchomości OMEGA, tj. za prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 225/24 i 225/25 cenę 7.661 zł i za udział 2/58 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 225/59 cenę 8.458 zł.

3. Wyraża się zgodę na zaliczenie na poczet sprzedaży własności budynków, wartości spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych – garaży nr 24 i 25, przysługujących Panu Adamowi Śpiewakowskiemu.

4. Oprócz ceny wskazanej w ust. 2 nabywca zobowiązany będzie pokryć koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, w tym koszty notarialne związane z zbyciem nieruchomości.

                                                                                              § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  99  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  0 członków,

na obecnych  99 członków.


 SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia

 UCHWAŁA nr  8 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

  

w sprawie:          zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 i Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:             

                                                                                                    § 1

Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego na parterze budynku nr 19 przy ul. Kościelnej w Kępicach, o powierzchni użytkowej 18,51 m2.

   § 2

Warunki sprzedaży lokalu, o którym mowa w § 1, ustali Rada Nadzorcza Spółdzielni.

                                                                                                     § 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

                                                                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  99  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  0 członków,

na obecnych  99 członków.

 

SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia
 

UCHWAŁA nr 9 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15, 16, 19, 20 czerwca 2023 r.

 

w sprawie:          oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

                                                                                                      § 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów na przejściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków w zasobach Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w granicach do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100).

                                                                                                     §  2

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów lub innych instrumentów pożyczkowych na przejściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych na nieruchomościach w zasobach Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w granicach do łącznej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).

                                                                                                    §  3

Niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 10/2014 z dnia 5, 6, 9, 10 czerwca 2014 r. oraz nr 9/2015 z dnia 21, 22, 25, 26 maja 2015 r.  w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

                                                                                                     § 4

Szczegółowe zasady ustalania i rozliczania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych objętych niniejszą uchwałą określi, z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 1 pkt 2, § 28, § 41, § 59 i § 60 statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza.

                                                                                                      § 5

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi.

     § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  97  członków,

przeciw uchwale głosowało  0  członków,

wstrzymało się od głosowania  2 członków,

na obecnych  99 członków.


 SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia

                               
Ostatnia aktualizacja ( Friday, 23 June 2023 )
W skrócie