header image
Witamy !
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Wednesday, 30 May 2018

 

UCHWAŁA nr 1/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniach 19, 20, 21 i 22 czerwca 2017 r. oraz protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26 czerwca 2017 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 73 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 73 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 2/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 3/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017, składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.206.856,59 zł,

- rachunku zysków i strat za 2017 r., wykazujący zysk netto 148.834,91 zł,

- informacji dodatkowej obejmującej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok, którego aktywa i pasywa na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12.206.856,59 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć groszy).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 4/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.


Na podstawie rt. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust.1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 5/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pana Tomasza Fabianiak, za 2017 r.


Na podstawie rt. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fabianiak, za 2017 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 6/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: podziału wyniku finansowego za rok 2017 r.


Na podstawie rt. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

1. Stwierdza się, że nadwyżka bilansowa za 2017 rok wynosi 148.834,91 zł z czego:

a) 9.720,89 zł pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) 139.114,02 zł przychody z własnej działalności gospodarczej.

2. Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej:

a) kwotę 9.720,89 zł przeznacza się, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, których dotyczy ta część nadwyżki,

b) kwotę 139.114,02 zł przekazuje się na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem między innymi na budowę garaży na ulicy Piastowskiej w Miastku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 73 członków,

przeciw uchwale głosowało 1 członek,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 7/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 10 statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1. w § 8:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, chodźmy nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5) będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

„4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkowstwo w spółdzielni.

5. Członkowstwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) nabycia ekspektatywy własności;

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkowstwo nie zostało nabyte wcześniej;

5) upływie terminu jednego roku, o którym mowa w § 33 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 33 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w § 33 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w § 33 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 33 ust. 2 i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

7. Członkiem Spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy dotyczące członkowstwa właścicieli stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekpektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkowstwa w Spółdzielni.”;

2. w § 9 ust. 1:

a) zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o treści: „Warunkiem przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w § 8 ust. 4 i 7, jest złożenie deklaracji.”,

b) w zdaniu drugim wykreśla się część zdania o treści: „oraz ilość zadeklarowanych udziałów”;

3. w § 11:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1) i pkt 5),

b) uchyla się ust. 2,

c) uchyla się ust. 3;

4. uchyla się § 12;

5. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowstwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 58.

2. Członkowstwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkowstwo w Spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkowstwa, utrata członkowstwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

4. Członkowstwo osób będących założycielami Spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.”;

6. w § 14 ust. 1 po słowach: „Członek Spółdzielni” dodaje się wyrażenie: „będący jej założycielem lub właścicielem lokalu”;

7. uchyla się § 15;

8. uchyla się § 16;

9. uchyla się § 17;

10. uchyla się § 18;

11. w § 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przez umowę o ustanowieni e spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 roku przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego mają moc umowy między osobą, dla której wydano przydział, a Spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.”;

12. § 25 otrzymuje brzmienie:

„1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) wielkość lokalu i pomieszczeń przynależnych, termin oddania lokalu do użytku oraz wysokość i terminy wpłat na wkład mieszkaniowy;

5) warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.”;

13. uchyla się § 26;

14. w § 30 uchyla się ust. 2-6 w dotychczasowym brzmieniu i dodaje się ust. 2-15 w brzmieniu:

„2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, zakres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.

3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

4. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 33 i § 34, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

6. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w § 34;

2) osoba, o której mowa w § 33 ust. 2, zgłosi roszczenie o ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

7. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

8. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadająca na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

10.Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 7, jest opróżnienie lokalu.

11.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 5, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w § 25 ust. 2.

12.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:

1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;

2) opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wpłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.

13.W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

14.Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 11, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

15.Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.”;

15. § 31 otrzymuje brzmienie:

„Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1”;

16. w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.”;

17. w § 33:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w § 30, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21.Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.”,

d) ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 25, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 25, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1.

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w § 25.

6. W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 30 ust. 7 i 8.”;

18. dodaje się § 34 w brzmieniu:

„1. Osobie której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.”;

19. w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 8. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.”;

20. uchyla się § 48;

21. w § 49 wykreśla się część pierwszego zdania o treści:

„Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób,”;

22. § 58 otrzymuje brzmienie:

„1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń przynależnych;

5) warunki i termin wypowiedzenia umowy przez osobę ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub Spółdzielnię, z zachowaniem przepisów art. 20 ustawy o Spółdzielnia mieszkaniowych;

6) inne warunki, a w szczególności:

a) rodzaj prawa do gruntu, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne,

b) terminy wpłat wkładu budowlanego,

c) termin ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz osoby ubiegającej się o ustanowienie tego prawa,

d) koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu;

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.”;

23. w § 59 uchyla się ust. 2-4;

24. § 61 otrzymuje brzmienie:

„1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 58 ust. 1, powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”;

25. w § 62:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 58 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 58 ust. 1, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.”;

26. w § 63 w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może zostać zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości.”;

27. w § 64:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem § 8.”;

28. w § 65 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.”;

29. w § 69:

a) ust. 1-7 zastępuje się ust. 1-9 w brzmieniu:

„1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 71.

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

5. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 71.

6. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-3 i 5;

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w § 71 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

7. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby nie będące Członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

8. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 8, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.”,

b) zmienia się numerację dalszych ust. 8 i 9 na 10 i 11;

30. § 70 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca.

2. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

3. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

5. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej.”;

31. w § 71 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących Członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.”;

32. w § 75 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.”;

33. w § 81:

a) w ust. 2 wykreśla się drugie zdanie,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.”;

34. w § 89 w ust. 1 uchyla się pkt 5).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 8/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 13 statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala się co następuje:


§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:


1. w § 3:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.”,

- zmienia się dotychczasową numerację ust. 5 na ust. 6, i dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 oraz 3-4, powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.”;


2. w § 9:

- w ust. 1 p.pkt a) otrzymuje brzmienie:

„a) sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności i ilości pełnomocnictw, udzielonych zgodnie z § 3 ust. 1 oraz 3-4,”,

- w ust. 4 na końcu zadania dodaje się treść:

„… oraz odczytuje listę pełnomocnictw.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 74 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 74 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena


UCHWAŁA nr 9/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zbycia lokalu użytkowego


Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 i Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 9 przy ul. Generała Wybickiego w Miastku, o powierzchni użytkowej 88,01 m2.

 

§ 2

Warunki sprzedaży lokalu, o którym mowa w § 1, ustali Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 1 członek,

wstrzymało się od głosowania 2 członków,

na obecnych 74 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Gierszewska Bożena
 

 


Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 04 July 2018 )
W skrócie