header image
Witamy !
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 27 June 2017

UCHWAŁA nr 1/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniach 23, 24, 27 i 28 czerwca 2016 r. oraz protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 4 lipca 2016 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 2/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 3/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016, składającym się z:

● bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.270.404,19 zł,

● rachunku zysków i strat za 2016 r., wykazujący zysk netto 138.376,22 zł,

● informacji dodatkowej obejmującej:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 rok, którego aktywa i pasywa na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 12.270.404,19 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote i dziewiętnaście groszy).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 4/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust.1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 5/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pana Tomasza Fabianiak, za 2016 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fabianiak, za 2016 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 71 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 6/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: podziału wyniku finansowego za rok 2016 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

1. Stwierdza się, że nadwyżka bilansowa za 2016 rok wynosi 138.376,22 zł z czego:

a) 7.348,03 zł pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) 131.028,19 zł przychody z własnej działalności gospodarczej.

2. Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej:

a) kwotę 7.348,03 zł przeznacza się, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, których dotyczy ta część nadwyżki,

b) kwotę 131.028,19 zł przekazuje się na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem między innymi na budowę garaży na ulicy Piastowskiej w Miastku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 70 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 1 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

UCHWAŁA nr 7/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 19, 20, 21, 22 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zgody na budowę i zbycie garaży przy ul. Piastowskiej


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 25/1 w obrębie ewidencyjnym 83/5 Miastko, o powierzchni 0,5099 ha, położonej w Miastku przy ul. Piastowskiej, pod budowę zespołu garaży.

2. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie własności indywidualnych garaży, w wybudowanym zespole garaży, oraz ich zbycie w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych nieruchomości, na rzecz osób, które pokryją koszty budowy garaży.

3. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie własności indywidualnych garaży wybudowanych ze środków spółdzielni, w wybudowanym zespole garaży, oraz ich zbycie w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

4. Cena sprzedaży garaży, zgodnie z ust. 2, ustalona zostanie przez Zarząd Spółdzielni, przy czym nie może być niższa niż suma wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

5. Cena sprzedaży garaży, zgodnie z ust. 3, ustalona zostanie na podstawie przetargu, przy czym nie może być niższa niż suma wartości nakładów poniesionych na budowę, udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

6. Koszty notarialne związane ze zbyciem garaży pokryją ich nabywcy.

7. Uchyla się uchwałę nr 9/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14, 15, 16 i 17 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 69 członków,

przeciw uchwale głosowało 1 członków,

wstrzymało się od głosowania 1 członków,

na obecnych 71 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Batruch Maria

 

 

 

 
 

 

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 27 June 2017 )
W skrócie