header image
Witamy !
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 25 June 2019

 

UCHWAŁA nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniach 21, 22, 25 i 26 czerwca 2018 r. oraz protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 3 lipca 2018 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 121 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 121 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą głosowało 119 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.

   

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2018, składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.750.980,27 zł,

- rachunku zysków i strat za 2018 r., wykazujący zysk netto 120.133,40 zł,

- informacji dodatkowej obejmującej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2018 rok, którego aktywa i pasywa na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11.750.980,27 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia siedem groszy).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za uchwałą głosowało 119 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust.1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za uchwałą głosowało 119 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA nr 5/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pana Tomasza Fabianiak, za 2018 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fabianiak, za 2018 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za uchwałą głosowało 118 członków,

przeciw uchwale głosowało 1 członek,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.


PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia  

 

UCHWAŁA nr 6/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: podziału wyniku finansowego za rok 2018 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:


§ 1

1. Stwierdza się, że nadwyżka bilansowa za 2018 rok wynosi 120.133,40 zł z czego:

a) 8.579,66 zł pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) 111.553,74 zł przychody z własnej działalności gospodarczej.

2. Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej:

a) kwotę 8.579,66 zł przeznacza się, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, których dotyczy ta część nadwyżki,

b) kwotę 111.553,74 zł przekazuje się na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem między innymi na budowę garaży na ulicy Piastowskiej w Miastku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 119 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA nr 7/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 14, 17, 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 3 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Przyjmuje się do wiadomości, przedstawione przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego, wnioski polustracyjne z przeprowadzonej w Spółdzielni w dniach od 11.09.2018 r. do 09.11.2018 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy lustracji pełnej za lata 2015 – 2017, wynikające z listu polustracyjnego z dnia 29.11.2018 r.


§ 2

Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do realizacji wniosków polustracyjnych, o których mowa w § 1.

 

Za uchwałą głosowało 119 członków,

przeciw uchwale głosowało 0 członków,

wstrzymało się od głosowania 0 członków,

na obecnych 119 członków.

 

PRZEWODNICZĄCY 

Kolegium Walnego Zgromadzenia 

SEKRETARZ 

Kolegium Walnego Zgromadzenia

 

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 25 June 2019 )
W skrócie