header image
Witamy !
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 04 June 2024


PROJEKT 

UCHWAŁA nr ....../2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

 

w sprawie:          zatwierdzenia protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje.


§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniach 15, 16, 19 i 20 czerwca 2023 r. oraz protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  ... członków,

przeciw uchwale głosowało  ... członków,

wstrzymało się od głosowania  ...członków,

na obecnych  ... członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia


PROJEKT 

UCHWAŁA nr .../2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

  

w sprawie:          zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2023 r.Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                          § 1 

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r., zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

                                                                                                         § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  ... członków,

przeciw uchwale głosowało  ...  członków,

wstrzymało się od głosowania  ... członków,

na obecnych  ... członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego ZgromadzeniaPROJEKT

UCHWAŁA nr ... /2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  Pana Tomasza Fabianiak, za 2023 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                    § 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fabianiak, za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  ...  członków,

przeciw uchwale głosowało  ... członków,

wstrzymało się od głosowania  ... członek,

na obecnych  ... członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia


PROJEKT

UCHWAŁA nr ... /2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

  

w sprawie:          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023, składającym się z:

· bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i  pasywów wykazuje sumę 12.304.844,39 zł,

· rachunku zysków i strat za 2023 r., wykazujący zysk netto 226.401,37 zł,

· informacji dodatkowej obejmującej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2023 rok, którego aktywa i pasywa na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 12.304.844,39 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta cztery  tysiące osiemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  ...  członków,

przeciw uchwale głosowało  ...  członków,

wstrzymało się od głosowania  .... członek,

na obecnych  .... członków.

 

 

SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia


PROJEKT

UCHWAŁA nr ..... /2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

  

w sprawie:          podziału wyniku finansowego za rok 2023 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku uchwala się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że wynik finansowy za rok 2023 r. stanowi nadwyżka bilansowa w wysokości 226.401,37 zł netto z czego:

a) 10.645,55 zł pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) 144.255,82 zł przychody z własnej działalności gospodarczej,

c) 71.500,00 zł zysk z tytułu zbycia lokalu.

2. Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej:

a) kwotę 10.645,55 zł przeznacza się, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków związanych z  utrzymaniem nieruchomości, których dotyczy ta część nadwyżki,

b) kwotę 215.755,82 zł, po jej podziale, przekazuje się: w wysokości 100.000,00 zł na fundusz remontowy  rozliczeń mediów i w wysokości 115.755,82 zł na fundusz zasobowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  .... członków,

przeciw uchwale głosowało  ....  członek,

wstrzymało się od głosowania  .... członków,

na obecnych  .... członków.


SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego ZgromadzeniaPROJEKT

UCHWAŁA nr .... /2024

Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 20, 21, 24, 25 czerwca 2024 r.

  

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 r.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 76 ust.1 pkt 2 Statutu Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku postanawia się co następuje:

                                                                                                 § 1

Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

                                                                                                § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium walnego Zgromadzenia Członków

za uchwałą głosowało  ....  członków,

przeciw uchwale głosowało  ....  członków,

wstrzymało się od głosowania  .... członków,

na obecnych  .... członków.


 SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY

 Kolegium Walnego Zgromadzenia                                       Kolegium Walnego Zgromadzenia

 


 


Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 04 June 2024 )
W skrócie