header image
Witamy !
STATUT PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 06 October 2015

S   T   A   T   U   T

Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w M i a s t k u

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

§ 1.

1.    Spółdzielnia nosi nazwę „Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa” zwana dalej „Spółdzielnią”.

2.    Spółdzielnia może używać nazwy skróconej MSM, oraz  wyróżniającego ją znaku graficznego.    

3.    Siedzibą Spółdzielni jest Miastko.

4.    Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

5.   Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2003r. nr 188 poz.1848 z późn. zm. ) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2001r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 3.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Do domów jednorodzinnych stosuje się postanowienia Statutu dotyczące lokali.

§4. 

1.  Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)      obsługa nieruchomości na własny rachunek,

2)      zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3)      kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4)      wynajem nieruchomości na własny rachunek

5)      zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenia,

6)       działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. 

2. Przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1)   budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych  budynkach lokali mieszkalnych,

2)   posiadanie budynków w celu realizacji ustanowionych na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali,

3)   budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu  ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

4)   budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych  lub lokali o innym  przeznaczeniu,

5)   budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu sprzedaży znajdujących  się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

6)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,

7)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków  Spółdzielni,

8)    zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub  mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

9)    prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 § 5. 

Do realizacji zadań określonych w § 3 i 4 Spółdzielnia:

1)    prowadzi działalność inwestycyjną,

2)    zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, jak również nieruchomościami członków Spółdzielni nabytymi przez nich na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

3)    prowadzi działalność społeczną i oświatową

§ 6. 

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków – na podstawie umowy zawartej  z  właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 7.

Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą, bezpośrednio związaną z realizacją celu jej działania, a w szczególności może prowadzić:

-  działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,

- usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i osób trzecich,

- działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych, a następnie nabywanie terenów na własność,

- działalność w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych,

- tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych   

DZIAŁ II 

Członkowie i ich prawa

Rozdział I 

Członkowie

 § 8.

1.    Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, której przysługuje lub  która  ubiega  się  o prawo  do lokalu  w  budynkach  lub  nieruchomościach, o których  mowa  w § 4 choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.    Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

3.    Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna  posiadająca lub  ubiegająca  się  o prawo  do  lokalu  w  budynkach  albo  nieruchomościach, o których   mowa   w § 4 z tym, że takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 9. 

1.    Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, być podpisana przez przystępującego do Spółdzielni, zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę, siedzibę i adres oraz ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal (mieszkalny czy o innym przeznaczeniu) ubiega się przystępujący oraz dane dotyczące wkładów. O zmianie tych danych członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Spółdzielnię na piśmie.

2.    Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania członków jest Rada  Nadzorcza. Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej  z  podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3.    Uchwała o przyjęciu w poczet członków  lub o odmowie  przyjęcia  w  poczet członków  Spółdzielni  powinna  być  podjęta   na  najbliższym  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

4.    W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia  w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne  Zgromadzenie  na najbliższym posiedzeniu.

5.    Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków

§ 10.

1.  Członkom Spółdzielni przysługuje:

1)    czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością, a także brania udziału w realizacji jej zadań statutowych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich ustawowych przedstawicieli, opiekunów lub kuratorów,

3)    prawo do ustanowienia na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu albo prawa odrębnej własności,

4)    skreślony,

5)    prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało mu lokatorskie lub własnościowe  spółdzielcze prawo do lokalu,

6)    prawo do przeglądania w lokalu spółdzielczym sprawozdań rocznych i bilansów oraz przeglądania protokołów posiedzeń organów Spółdzielni (z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka), jak również umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

7)    prawo otrzymania nieodpłatnie odpisu statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu oraz odpłatnie kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni , protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi,

8)    prawo zaznajomienia się z protokołem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,

9)    prawo żądania kalkulacji opłat obciążających członków za używanie lokalu,

10)  prawo korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z urządzeń i usług Spółdzielni.

2. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust.1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy niż 7 dni. 

3.  Zaznajomienie, o którym mowa w ust.2 oznacza również prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie.

4.  Udostępnienie umów zawieranych z osobami trzecimi następuje z poszanowaniem praw tych osób i interesów Spółdzielni.

5.  Rada Nadzorcza Spółdzielni określa koszty wydania członkowi kopii uchwał i protokołów lub innych dokumentów, których kopie członek może otrzymać odpłatnie oraz określa sposób zabezpieczenia przy udostępnianiu tych dokumentów interesów Spółdzielni i praw osób trzecich.

§ 11.

1. Członkowie Spółdzielni są obowiązani:

1)    wnieść wpisowe i zadeklarować udziały,

2)    wnieść i posiadać wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w częściach przypadających na ich lokale oraz uczestniczyć w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową lokalu,

3)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4)   uczestniczyć w wydatkach w częściach przypadających na ich lokale, związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innych tytułów, jak również w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

5)    uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

6)    dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego ochronę,

7)    zawiadomić Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz wynajmie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części, jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,

8)    na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części, innych lokali w dodatkowe instalacje i urządzenia pomiarowe, dokonywania odczytu urządzeń pomiarowych, sprawdzania ilości osób faktycznie zamieszkałych,

9)    wykonywać inne obowiązki określone w statucie i umowach zawieranych ze spółdzielnią.                     

2. Wpisowe wynosi 100 zł. Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

3. Udział wynosi 200 zł. Członek obowiązany jest zadeklarować co najmniej jeden udział wpłacić go w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. W przypadku opóźnienia wpłaty udziału, członek obowiązany jest za czas zwłoki zapłacić Spółdzielni odsetki ustawowe. 

§ 12.

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Po ustaniu członkostwa zwrot udziału następuje w całości w ciągu 6 m-cy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo. 

2.  Jeżeli z zatwierdzonego sprawozdania finansowego będzie wynikało, że Spółdzielnia poniosła straty, na pokrycie których nie wystarcza fundusz zasobowy, kwota podlegającego zwrotowi udziału ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszającego funduszu udziałowego w skutek pokrycia strat ze środków tego funduszu. 

Rozdział III 

Ustanie członkostwa

 § 13. 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)      wystąpienia członka ze Spółdzielni,

2)      wykluczenia ze Spółdzielni,

3)      wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

4)      śmierci członka oraz ustania osoby prawnej.

§ 14.

1.    Członek Spółdzielni może wystąpić za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.

2.    Okres wypowiedzenia wynosi 3 m-ce i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wypowiedzenia. Za porozumieniem stron okres wypowiedzenie może być skrócony.

3.    Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 15.

1.    Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub z zasadami współżycia społecznego.

2.    Przyczynę wykluczenia może stanowić w szczególności:

1)    świadome działanie na szkodę Spółdzielni,

2)    uporczywe uchylanie się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności wnoszenia opłat, o których mowa w §§ 69-71,

3)    poważne naruszenie zasad współżycia społecznego,

4)    uporczywe naruszanie postanowień statutu lub regulaminów Spółdzielni, wydanych na podstawie statutu. 

§ 16.

1.    Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie go z rejestru członków Spółdzielni.

2.      Wykreślenie może nastąpić z powodu:

1)   uchylenia się przez członka od zawarcia umowy o budowę lokalu albo ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego prawa do lokalu lub  odrębnej własności lokalu,

2)    rozwiązania umowy o budowę lokalu,

3)    zbycia przez członka spółdzielczego prawa do lokalu lub wygaśnięcia jego spółdzielczego prawa do lokalu.

4)   nie wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat, o których mowa w §§ 69-71 z przyczyn przez członka nie zawinionych,

5)   niepotwierdzeni  przez  członka  oczekującego  na nabycie  lokalu w  Spółdzielni woli  dalszego  oczekiwania  na  nabycie  lokalu,

6)   nieposiadanie  wkładu  mieszkaniowego  lub  budowlanego albo  prawa  odrębnej  własności  lokalu w  budynku  zarządzanym  przez  Spółdzielnię.  

  § 17.

1.    Wykluczenia lub wykreślenia członka dokonuje Rada Nadzorcza – po uprzednim wysłuchaniu jego wyjaśnień.

2.    Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej – powinno być dołączone członkowi pod wskazany przez niego adres w deklaracji członkowskiej bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi Spółdzielni o ważnych przyczynach nieobecności – Rada Nadzorcza – może podjąć uchwałę także podczas jego nieobecności.

3.    O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Zarząd zawiadamia wykluczonego lub wykreślonego członka listem poleconym lub pismem za pokwitowaniem odbioru, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.

4.  Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

§ 18. 

1.    Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków Spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu i uczestniczyć w obradach  Walnego Zgromadzenia w części jego dotyczącej popierając swoje odwołanie lub zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2.    O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo być obecnym na obradach podczas rozpatrywania jego odwołania i je popierać. Jeśli prawidłowo powiadomiony o terminie obrad członek na obrady nie przybędzie – Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.

3.    O uchwale Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia członka na piśmie w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informację o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu.

§ 19. 

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.

Rozdział IV

Postępowanie    wewnątrzspółdzielcze

§ 20. 

1.    Od uchwał i zrządzeń  organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członkowi przysługuje odwołanie:

1)    od zarządzenia  Zarządu – do Rady Nadzorczej,

2)    od uchwały Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia.

     Jednakże od uchwały Rady Nadzorczej, która zapadła wskutek odwołania członka od zarządzenia  Zarządu, odwołanie do Walnego Zgromadzenia nie przysługuje.

2.    Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia członkowi na piśmie zawiadomienia o uchwale lub  zarządzeniu wraz z uzasadnieniem, a termin rozpatrzenia odwołania:

1)    przez Radę Nadzorczą 120 dni,

2)    przez najbliższe Walne Zgromadzenie jeżeli zostało złożone na co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem.

       3.      Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie  nie  przekracza  6  miesięcy, a  odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

§ 21. 

1. Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

2. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza  go  w  dochodzeniu  swych praw  na  drodze  sądowej. W razie wystąpienia  na  drogę  sądową  o  to  samo  roszczenie,  postępowanie wewnątrzspółdzielcze  ulega  umorzeniu . 

DZIAŁ III

Prawa do lokalu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 22.

1.    Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swych członków Spółdzielnia w budynkach stanowiących jej własność lub współwłasność może:

1)    ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2)    skreślony,

3)    ustanowić prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży i miejsc postojowych o wielostanowiskowych pomieszczeniach garażowych,

4)    wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe.

2.    Spółdzielnia może także wynajmować lub sprzedawać członkom i innym osobom lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach w tym celu przez Spółdzielnię wybudowanych lub nabytych.

3.    Jeżeli członek spółdzielni, który zajmuje lokal mieszkalny na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wystąpi o zamianę tego lokalu na inny lokal, do którego spółdzielcze prawo nie zostało jeszcze ustanowione lub prawo takie wygasło, spółdzielnia zobowiązana jest ustanowić zgodnie z żądaniem członka na jego rzecz spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. W tym wypadku spółdzielcze prawo do lokalu zajmowanego dotychczas przez członka wygasa.

4.    W wypadku zamiany lokalu członek spółdzielni zobowiązany jest wnieść odpowiednio wkład mieszkaniowy określony w paragrafie 26 lub 29 albo wkład budowlany określony w §39 lub §42. Na wkład, który członek obowiązany jest wnieść zalicza się wniesiony przez członka na lokal dotychczas przez niego zajmowany odpowiednio wkład mieszkaniowy ustalony stosownie do paragrafu 30 albo wkład budowlany ustalony zgodnie z paragrafem 50.

§ 23.

Kolejność ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu oraz prawo do wyboru lokalu ustala się zgodnie z kolejnością wpisania członka do rejestru członków.

Rozdział II

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 24.  

1.    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 roku przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowieniu tego prawa.

2.    Przez umowę ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w statucie Spółdzielni.

3.    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4.    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków.

5.    Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

§ 25.

1.    Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynku, który Spółdzielnia buduje lub zamierza budować, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej.

2.    Umowa o budowę lokalu powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz określać:

1)    zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową, określonych w umowie,

2)    zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)    zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)    wielkość lokalu i pomieszczeń przynależnych, termin oddania lokalu do użytku oraz wysokość i terminy wpłat na wkład mieszkaniowy,

5)    warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię z zastosowaniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 26.  

Wysokość wkładu mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy kosztem realizacji zadania inwestycyjnego przypadającym na dany lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 27.

Koszty zadania inwestycyjnego przypadające na poszczególne lokale mieszkalne i wysokość wkładów mieszkaniowych związanych z tymi lokalami ustala się dwuetapowo:

a)    wstępnie przy podpisaniu umowy o budowę lokalu i

b)    ostatecznie po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

§ 28.  

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego obowiązany jest uzupełnić wkład mieszkaniowy w przypadku modernizacji budynku.

§ 29.

1.    Członek Spółdzielni, zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części  zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2.    Jeżeli między datą wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu ulega istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Nie dotyczy to osób, którym przysługują roszczenia przewidziane w §33.

§ 30.

1.    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie.

2.    Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa.

3.    Po wygaśnięciu Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo wniesioną jego część, zwaloryzowany wg wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami o którym mowa w § 29 ust. 1.

4.    Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy ustalony w sposób określony w ust. 3, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Pierwszeństwo  w  nabyciu  lokalu  mają  członkowie, którzy nie  mają  zaspokojonych  potrzeb  mieszkaniowych i zgłoszą gotowość  nabycia  w  terminie   14-tu  dni  od  powiadomienia  ich  o prawie  pierwszeństwa  nabycia  lokalu.

5.    Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego lub jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ustawie 2.

6.    Wypłata wartości wkładu mieszkaniowego lub jego części, o której mowa w ust. 3, następuje w ciągu miesiąca od daty ustanowienia Spółdzielczego lokatorskiego prawa do opróżnionego lokalu mieszkalnego na rzecz innej osoby.

§ 31.

1.    Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.

2.    W razie nie dokonania przez małżonków czynności, o których mowa w ustępie 1, zarząd Spółdzielni wyznaczy im w tym celu dodatkowy, nie krótszy niż 6 miesięcy termin, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.

3.    Po bezskutecznym upływie terminu wymienionego w ustępie 2 Zarządu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu Spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu.

§ 32.

1.    Z chwilą śmierci jednego z małżonków Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeśli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie jednego roku od dnia śmierci członka. Postanowienia § 31 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2.    Postanowienia ust. 1 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego.

§ 33. 

1.    W wypadku wygaśnięcia Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 31, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich dzieciom i innym osobom bliskim.

2.    W wypadku wygaśnięcia Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w § 32, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3.    W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie  prawa zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4.    Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu – wyboru dokonuje Spółdzielnia.

5.    Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej umowę, której członkostwo ustało.

6.    W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, ustalony i zwaloryzowany na zasadach określonych w § 30 ust. 3 i 4.

7.    W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują  roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie takiej umowy.

§ 34.

skreślony

§ 35.  

1.    Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spłat i wpłaty, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

2.    Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie  do aktualnej rynkowej wartości lokalu.

3.    Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy przeniesienia wartości lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla tego lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni.

Rozdział III

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 36.

1.    skreślony.

2.    skreślony.

3.    skreślony.

4.    skreślony.

5.    Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem  Spółdzielni  może   być  tylko  jedna  z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia § 48 statutu.

 § 37  

1.    Spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  jest  prawem  zbywalnym, przechodzi    na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2.    Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.  

3.    Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

4.    Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne, chyba że zbywana i pozostała część lokalu stanowić będą samodzielne lokale w rozumieniu ustawy o własności lokali.

5.    Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwszeństwa. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnych z rzeczywistością jest nieważna. 

§ 38.

skreślony 

§ 39.

skreślony

§ 40.

skreślony

§ 41.  

W wypadku modernizacji budynku, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w tym budynku, obowiązany jest uzupełnić wkład budowlany odpowiednio do kosztów modernizacji budynku przypadających na jego lokal.

§ 42.

skreślony

§ 43.

skreślony

§ 44.

skreślony 

§45

skreślony

§ 46. 

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 47  

Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela spadkobierców.

§ 48.  

1.    Jeżeli własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2.    Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 49.  

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, w wypadku długotrwałych zaległości z uiszczaniem opłat na pokrycie wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, rażącego lub uporczywego naruszania przez osoby korzystające z lokalu regulaminu porządku domowego lub niewłaściwego zachowania tych osób czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z poźn. zm.) stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

 § 50. 

1.    W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić osobie uprawnionej wartość rynkową tego prawa.

2.    Z wartości  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, a także zaległe wpłaty z tytułu eksploatacji lokalu.

3.    Przysługująca osobie uprawnionej wartość własnościowego prawa do lokalu ustalona w sposób przewidziany w ust. 1 i 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

4.    Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust. 1.

5.    Wypłata wartości wkładu budowlanego lub jego części, o której mowa w ust. 3, następuje w ciągu miesiąca od daty zbycia  odrębnej  własności lokalu na rzecz innej osoby.

§ 51.

1.    W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2.    Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy; w takim wypadku postanowienia  § 50  stosuje się odpowiednio.

3.    Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych § 69 i § 70 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 § 52.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 53. 

1.    Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1)    spłaty przypadającego na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 38, w tym w szczególności odpowiedniej części    zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)    spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,

3)    spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z   tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

4)    spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 69 i 70.

2.    Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty założenia  księgi wieczystej  dla  lokalu  i  wpisu  do  księgi  wieczystej  obciążają   członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

§ 54.

1.    Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana, po dokonaniu przez członka spłat, o których mowa w § 53 ust. 1, przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na  każde miejsce są równe.

2.    Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność członków, o których mowa w ust. 1 , pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie, zgodnie z przepisami § 53 ust. 2.

§ 55.

1.    Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2.    Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego   części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu.

§ 56.  

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności tego lokalu może wystąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. 

§ 57. 

1.    Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

2.    Do praw do domu jednorodzinnego i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, istniejących w dniu 15 stycznia 2003 r. stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału,  z tym że do czasu przeniesienia własności na rzecz członków mają zastosowanie przepisy art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Rozdział IV

Prawo odrębnej własności lokalu

 § 58.  

1.    Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienia odrębnej własności lokalu w ramach nowego zadania inwestycyjnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym przeznaczeniu, w tym garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym pomieszczeniu garażowym, zwaną dalej umową o budowę lokalu.

2.    Umowa o budowę lokalu zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu oraz zawierać:

1)    zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,

2)    określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)    zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)    określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5)    inne warunki, a w szczególności:

a)    rodzaj prawa do gruntu, na którym usytuowany jest budynek,

b)    termin wpłat wkładu budowlanego,

c)    termin ostateczny rozliczenia kosztów budowy lokalu,

d)    termin ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu,

e)    koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu.

                  6)   warunki i termin wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię, zachowaniem przepisów art. 20 ustawy o spółdzielniach. 

§ 59 

1.    Koszty budowy lokalu ustala się dwuetapowo:

1)    wstępnie przy podpisaniu przez Spółdzielnię umowy z członkiem o budowę lokalu,

2)    ostatecznie po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

2.    Wkład budowlany ustala się w wysokości całości kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, przypadających na lokal. Wkład budowlany podlega indeksacji odpowiednio do współczynnika indeksacyjnego kosztów budowy ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

3.    Wkład budowlany członek zobowiązany jest wnieść w całości przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności lokalu. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami.

4.    Wysokość zaliczki na wkład budowlany, rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy ich wnoszenia określa umowa o budowę lokalu.

§ 60.

Szczegółowe zasady ustalania i rozliczania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz kosztów przypadających na poszczególne lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

§ 61.  

1.    Z chwilą zawarcia umowy określonej w § 58, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwanej dalej „ ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.    Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Postanowienia § 64 stosuje się odpowiednio.

3.    Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 62. 

1.    Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie -  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania tego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielni ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2.    Ustanowienie odrębnej  własności  lokalu   może   nastąpić   na  rzecz małżonków  albo  osób wskazanych  przez  członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają  się o  ustanowienie  takiego  prawa.

§ 63. 

1.    Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie tego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2.    Nieruchomość, w której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 64. 

1.    Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2.    Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 65.  

1.    W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2-5.

2.    Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali, jest wykonywany przez Spółdzielnię, jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, choćby właściciel lokali nie był członkiem Spółdzielni.

3.    Jednakże przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli oraz o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się,  z wyjątkiem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 1ª tej ustawy, które stosuje się odpowiednio.

4.    Uchwałę o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej, obliczonej dzięki wielkości udziałów w tej nieruchomości.

5.    W odniesieniu do właścicieli lokali, z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, występuje zarząd Spółdzielni na  wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej.

§ 66.  

Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych nieruchomościach. 

§ 67. 

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Rozdział V 

Wynajem lokali

§ 68  

1.  Spółdzielnia może wynajmować lokale członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

2.   Wyboru  najemcy  lokalu  dokonuje  Zarząd.

3.  Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat oraz termin najmu określa  umowa, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.

Rozdział VI

Opłaty za używanie lokali

§ 69.  

1.    Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z wykonaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.

2.    Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z wykonaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, Spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w § 103 ust. 2 pkt. 3.

3.  Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami statutu. Od chwili wydania im lokali uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

 4.  Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 71. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach na osiedlu.

 5. Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali nie będący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

6.  Za   opłaty, o których mowa w ust. 1-4, solidarnie  z  członkami  Spółdzielni  lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni, odpowiadają:  

1)    stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,

2)    osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

7. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 pkt 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania lub faktycznego  korzystania  z lokalu.

8. Spółdzielnia  udostępnia dane  osobowe  osób  posiadających  prawa  do  lokali  oraz najemców  zalegających z  opłatami  , o których  mowa  w  ust.1-4, na  pisemne żądanie  członka Spółdzielni, któremu przysługuje  spółdzielcze lub własnościowe prawo  do  lokalu oraz  właściciela  lokalu nie  będącego członkiem Spółdzielni, w odniesieniu  do lokali  w  obrębie  nieruchomości,  w  której   posiadają  prawa  do lokali.  

 9. Zakres danych  , o  których  mowa  w  ust.8, obejmuje  adres  lokalu, imię i nazwisko  osoby  posiadającej  prawo  do  lokalu, wielkość  zadłużenia, informacje dotyczące  działań windykacyjnych prowadzonych   przez Spółdzielnię  w  stosunku do  tych  osób  - w  tym  informacje  o orzeczeniach   sądowych.  

§ 70  

1.    Opłaty, o których mowa w § 69, wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela lokalu przedstawić kalkulacje wysokości opłat.

2.    O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić osoby, o których mowa w § 69 ust. 1-5, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 

§ 71.

1.    Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2.    Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

DZIAŁ IV

Organy Spółdzielni

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 72.

Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd,

4) skreślony. 

§ 73. 

Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz delegatów do organów związku rewizyjnego, jak również odwołanie tych osób następuje w głosowaniu tajnym. Wybory są dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 § 74. 

Przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Rozdział II

Walne Zgromadzenie Członków

§ 75. 

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. Odbywa się w częściach.

2.    Każdy członek ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

3.    W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Członkowie Zarządu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia, którego nie są członkiem z głosem doradczym. 

§ 76.

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)    uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,

2)    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3)   rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia zbycia udziałów (akcji) tych organizacji,

7)    oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8)    podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9)    rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

10)  uchwalanie zmian statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13)  uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

14)  wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

2. Postanowienia ust.1 pkt 5 nie stosuje się do ustanowienia i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych dokonywanych dla realizacji zadań Spółdzielni, określonych  w  § 3 statutu. 

§ 77. 

1.    Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2.    Walne Zgromadzenie może być również zwołane z ważnych powodów przez zarząd w każdym czasie.

3.    Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na  żądanie:

a) Rady Nadzorczej

b) przynajmniej 1/10 członków

4.   Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 78. 

1.    O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu i czasie wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2.    Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich częściach mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

3.    Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa ust. 2, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

4.    Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 79.  

1.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 78. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

2.    Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 

§ 80.  

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Jednakże  w sprawach likwidacji Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła co najmniej jedna trzecia członków uprawnionych do głosowania’’;

2.    Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

3.    Z zastrzeżeniem § 73 głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie.

4.    Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu

§ 81.  

1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

2.    Członek Spółdzielni lub zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu. Jednakże uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, który tą uchwałą został wykluczony lub wykreślony.

§ 82. 

1.    Obrady części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.

2.   Część Walnego Zgromadzenia wybiera prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3.    Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad części Walnego Zgromadzenia. 

§ 83. 

1.    Z obrad  części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

2.    Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz upoważnieni przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.

3.    Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat. 

§ 84.

  1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które na podstawie protokółów tych zebrań, potwierdza treść podjętych uchwał oraz stwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
  2. Protokół obrad kolegium, które potwierdza treść podjętych uchwał oraz stwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
  3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.
  4. Obrady kolegium otwiera najstarszy wiekiem członek. Kolegium wybiera ze swego grona przewodniczącego kolegium i sekretarza.
  5. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
  6. Przewodniczący kolegium zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w terminie 7 dni. 

§ 85.

skreślony

§ 86.

skreślony

Rozdział III

Rada Nadzorcza

§ 87. 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę, nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

§ 88.

1.    Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat, w tym 1 członek wybierany przez część Walnego Zgromadzenia w Koczale, 2 członków wybieranych przez część Walnego Zgromadzenia w Kępicach, 3 członków wybranych na pierwszej części Walnego Zgromadzenia w Miastku, 3 członków wybranych na drugiej części Walnego Zgromadzenia w Miastku.

W przypadku określony w  ust.3, do  czasu  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Nadzorczej, Rada  Nadzorcza  może  składać  się  z mniejszej  ilości  członków, jednak nie mniejszej  niż trzech.

2.    Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez część Walnego Zgromadzenia, na której został wybrany większością 2/3 głosów.”;

3.    W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty przez  niego  mandatu na skutek utraty członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi  kandydat, który  w wyborach  w danej części Walnego Zgromadzenia  uzyskał  kolejno  największą  liczbę oddanych  głosów. W  przypadku  braku  takiego kandydata lub nieprzyjęcia  przez niego  mandatu przeprowadza  się  wybory  uzupełniające  członka  Rady  Nadzorczej  na  najbliższej  danej  części  Walnego Zgromadzenia.

4.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji. Nie można jednak być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5.    Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą dokonania wyboru całej Rady Nadzorczej i kończy z chwilą wyboru całej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 89. 

1.     Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1)   uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)    nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)    badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)    dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c)    nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

d)   przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3)   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

4)   wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,

5)   podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

7)    podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

8)    zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni

9)   rozpatrywanie odwołań od zarządzeń Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,

10) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

12) podejmowanie uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nich upoważnionych,

13) uchwalanie regulaminu Zarządu i porządku domowego,

14) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,

15) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali,

16) uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczeniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale.

17) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

2.      Wykonując  obowiązki  wynikające  z  ust. 1 Rada  Nadzorcza  może  korzystać  z opinii  lub  usług  biegłego  rewidenta  przeprowadzającego  badanie  sprawozdania finansowego, jak  również  dokonywać  wyboru  biegłego  rewidenta  i  podmiotu, o których  mowa  w  art.66  ustawy  o rachunkowości.

§ 90. 

1.    Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

2.    Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 91. 

1.    Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby Prezydium Rady Nadzorczej, a także komisje ustalając zakres ich działalności.

2.    Posiedzenie  Rady  Nadzorczej  zwołuje, co  najmniej raz na kwartał, Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

3.    Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4.    Praca w Radzie Nadzorczej jest odpłatna w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wysokość ryczałtu zostanie ustalona w regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 92.

Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowo tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.

Rozdział IV

Zarząd

§ 93. 

1.    Zarząd   kieruje   działalnością   Spółdzielni  oraz  reprezentuje  ją  na   zewnątrz.

2.    Zarząd składa się z  1 osoby, tj. Prezesa  Zarządu.

3.    Wyboru  Prezesa   Zarządu  dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4.    Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

5.    Wybór i odwołanie członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej.

6.    Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 94.

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

 § 95.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1)    ustanawianie praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

2)    ustanawianie odrębnej własności lokalu,

3)    sporządzaniu projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej oraz struktury organizacyjnej Spółdzielni,

4)    prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

5)    zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

6)    sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

7)    zaliczanie członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Nadzorczą,

8)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9)    zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,

10) za zgodą Rady Nadzorczej:

      a) udzielanie pełnomocnictwa ogólnego oraz  do czynności dla których wymagana jest forma notarialna, 

b) zarządzanie  nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

   c) nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych, 

§ 96.  

1.    Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa  Prezes  Zarządu i pełnomocnik lub  dwóch  pełnomocników.

2.    Oświadczenia, o których mowa w ustępie 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

Rozdział V 

Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

 § 97. 

1.    Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji   Prezesa  Zarządu.

2.    W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3.    Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 98. 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 § 99. 

1.    Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

2.    Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady lub Zarządu nie zatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

Rozdział VI – skreślony 

§ 100.

skreślony

§ 101.

skreślony

DZIAŁ V

Zasady finansowe Spółdzielni

§ 102. 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom. Różnica między kosztami a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki  w  roku  następnym.

§ 103. 

1. Zasadniczymi funduszami własnymi są:

1) udziałowy,

2) zasobowy,

 2. Ponadto Spółzielnia tworzy fundusze: 

1) wkładów mieszkaniowych,

2) wkładów budowlanych,

3)  na remonty zasobów mieszkaniowych.

 3. Spółdzielnia może tworzyć inne potrzebne do działalności fundusze. 

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym i funduszami, o których mowa w ustępie 3 określają uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy. 

5. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z pozostałych funduszów Spółdzielni.

§ 104.  

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości obowiązują odpowiednie przepisy Prawa Spółdzielczego oraz innych ustaw.

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 105. 

1.    Tryb likwidacji, podziału i łączenia Spółdzielni reguluje ustawa – Prawo Spółdzielcze.

2.    Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o udziale byłych członków w podziale pozostałego po spłacie wierzytelności majątku Spółdzielni, byli członkowie będą uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni proporcjonalnie do okresu członkostwa w Spółdzielni. Prawo do udziału w podziale majątku Spółdzielni przysługuje wszystkim członkom i ich spadkobiercom lub następcom prawnym za wyjątkiem osób, które utraciły członkostwo w skutek wykluczenia ze Spółdzielni.

3.    Za byłego członka w rozumieniu ustępu 2 uważa się każdą osobę, która kiedykolwiek była członkiem Spółdzielni, a jej członkostwo ustało najpóźniej w dniu podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po jej likwidacji.

§ 106. 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy – Prawo Spółdzielcze, ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych ustaw. 

§ 107.

Statut  wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  

Zmiany  w statucie  w paragrafach: 4, 7, 10, 18, 20, 22, 34, 36, 39-40, 42-45, 72-73, 75-79, 80-86, 88 – 91, 94 , 95, 97, 100 ,101 ,105 zostały  uchwalone na  Nadzwyczajnym  Zebraniu  Przedstawicieli   Miasteckiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Miastku   w dniu  29  listopada 2007r.

Zmiany  w  statucie  w  paragrafach:  4, 8, 11, 16, 30, 38, 50, 89  zostały  uchwalone  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków   Miasteckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  dniach  22, 23, 24, 25 czerwca  2010r.

Zmiany   w  statucie  w  paragrafach: 9, 20, 69, 88, 89, 93, 96,97 zostały  uchwalone  przez  Walne Zgromadzenie  Członków  Miasteckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w  dniach  20, 21,24,25 czerwca  2013r.

Tekst jednolity  statutu  został  zarejestrowany  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym w  dniu  11.10.2013r.

Zmiany  w  statucie  w  paragrafach   9 , 88    zostały  uchwalone  przez   Walne  Zgromadzenie  Członków  Miasteckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w  dniach  21, 22, 25, 26  maja  2015r.

Tekst  jednolity  statutu  został  zarejestrowany  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  w  dniu   26 sierpnia  2015r.

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 09 October 2015 )
W skrócie