header image
Witamy !
STATUT PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 02 April 2019

STATUT

Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Miastku

 

 

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółdzielnia nosi nazwę „Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa” zwana dalej „Spółdzielnią”.

2. Spółdzielnia może używać nazwy skróconej MSM, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Siedzibą Spółdzielni jest Miastko.

4. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

5. Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

 

§ 3.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Do domów jednorodzinnych stosuje się postanowienia Statutu dotyczące lokali.

 

§4.

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,

2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) wynajem nieruchomości na własny rachunek

5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenia,

6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

2. Przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1) budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) posiadanie budynków w celu realizacji ustanowionych na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali,

3) budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

4) budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

5) budowanie lub nabywanie i posiadanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,

7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,

8) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

9) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 

§ 5.

Do realizacji zadań określonych w § 3 i 4 Spółdzielnia:

1) prowadzi działalność inwestycyjną,

2) zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, jak również nieruchomościami członków Spółdzielni nabytymi przez nich na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

3) prowadzi działalność społeczną i oświatową

 

§ 6.

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków – na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

 

§ 7.

Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą, bezpośrednio związaną z realizacją celu jej działania, a w szczególności może prowadzić:

· działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,

· usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i osób trzecich,

· działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych, a następnie nabywanie terenów na własność,

· działalność w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych,

· tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych. 

DZIAŁ II

Członkowie i ich prawa

Rozdział I

Członkowie

§ 8.

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, chodźmy nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5) będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkowstwo w spółdzielni.

5. Członkowstwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) nabycia ekspektatywy własności;

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkowstwo nie zostało nabyte wcześniej;

5) upływie terminu jednego roku, o którym mowa w § 33 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 33 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w § 33 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w § 33 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 33 ust. 2 i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

7. Członkiem Spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy dotyczące członkowstwa właścicieli stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekpektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkowstwa w Spółdzielni.

 

§ 9.

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w § 8 ust. 4 i 7, jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, być podpisana przez przystępującego do Spółdzielni, zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę, siedzibę i adres, stwierdzenie o jaki lokal (mieszkalny czy o innym przeznaczeniu) ubiega się przystępujący oraz dane dotyczące wkładów. O zmianie tych danych członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Spółdzielnię na piśmie.

2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania członków jest Rada Nadzorcza. Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków lub o odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

4. W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków

§ 10.

1. Członkom Spółdzielni przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością, a także brania udziału w realizacji jej zadań statutowych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich ustawowych przedstawicieli, opiekunów lub kuratorów,

3) prawo do ustanowienia na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu albo prawa odrębnej własności,

4) skreślony,

5) prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało mu lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

6) prawo do przeglądania w lokalu spółdzielczym sprawozdań rocznych i bilansów oraz przeglądania protokołów posiedzeń organów Spółdzielni (z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka), jak również umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

7) prawo otrzymania nieodpłatnie odpisu statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu oraz odpłatnie kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni , protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi,

8) prawo zaznajomienia się z protokołem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,

9) prawo żądania kalkulacji opłat obciążających członków za używanie lokalu,

10) prawo korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z urządzeń i usług Spółdzielni.

2. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust.1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy niż 7 dni.

3. Zaznajomienie, o którym mowa w ust.2 oznacza również prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie.

4. Udostępnienie umów zawieranych z osobami trzecimi następuje z poszanowaniem praw tych osób i interesów Spółdzielni.

5. Rada Nadzorcza Spółdzielni określa koszty wydania członkowi kopii uchwał i protokołów lub innych dokumentów, których kopie członek może otrzymać odpłatnie oraz określa sposób zabezpieczenia przy udostępnianiu tych dokumentów interesów Spółdzielni i praw osób trzecich.

 

§ 11.

1. Członkowie Spółdzielni są obowiązani:

1) uchylony

2) wnieść i posiadać wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w częściach przypadających na ich lokale oraz uczestniczyć w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową lokalu,

3) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4) uczestniczyć w wydatkach w częściach przypadających na ich lokale, związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innych tytułów, jak również w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

5) uchylony

6) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego ochronę,

7) zawiadomić Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz wynajmie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części, jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,

8) na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części, innych lokali w dodatkowe instalacje i urządzenia pomiarowe, dokonywania odczytu urządzeń pomiarowych, sprawdzania ilości osób faktycznie zamieszkałych,

9) wykonywać inne obowiązki określone w statucie i umowach zawieranych ze spółdzielnią.

2. uchylony

3. uchylony

 

§ 12.

uchylony

 

Rozdział III

Ustanie członkostwa

§ 13.

1. Członkowstwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 58.

2. Członkowstwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkowstwo w Spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkowstwa, utrata członkowstwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

4. Członkowstwo osób będących założycielami Spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

 

§ 14.

1. Członek Spółdzielni, będący jej założycielem lub właścicielem lokalu, może wystąpić za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 m-ce i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wypowiedzenia. Za porozumieniem stron okres wypowiedzenie może być skrócony.

3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 15.

uchylony

 

§ 16.

Uchylony

 

§ 17.

uchylony

 

§ 18.

uchylony

 

§ 19.

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.

Rozdział IV

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 20.

1. Od uchwał i zrządzeń organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członkowi przysługuje odwołanie:

1) od zarządzenia Zarządu – do Rady Nadzorczej,

2) od uchwały Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia.

Jednakże od uchwały Rady Nadzorczej, która zapadła wskutek odwołania członka od zarządzenia Zarządu, odwołanie do Walnego Zgromadzenia nie przysługuje.

2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia członkowi na piśmie zawiadomienia o uchwale lub zarządzeniu wraz z uzasadnieniem, a termin rozpatrzenia odwołania:

1) przez Radę Nadzorczą 120 dni,

2) przez najbliższe Walne Zgromadzenie jeżeli zostało złożone na co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem.

3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

§ 21.

1. Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

2. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza go w dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. W razie wystąpienia na drogę sądową o to samo roszczenie, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 

DZIAŁ III

Prawa do lokalu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 22.

1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swych członków Spółdzielnia w budynkach stanowiących jej własność lub współwłasność może:

1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2) skreślony,

3) ustanowić prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży i miejsc postojowych o wielostanowiskowych pomieszczeniach garażowych,

4) wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe.

2. Spółdzielnia może także wynajmować lub sprzedawać członkom i innym osobom lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach w tym celu przez Spółdzielnię wybudowanych lub nabytych.

3. Jeżeli członek spółdzielni, który zajmuje lokal mieszkalny na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wystąpi o zamianę tego lokalu na inny lokal, do którego spółdzielcze prawo nie zostało jeszcze ustanowione lub prawo takie wygasło, spółdzielnia zobowiązana jest ustanowić zgodnie z żądaniem członka na jego rzecz spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. W tym wypadku spółdzielcze prawo do lokalu zajmowanego dotychczas przez członka wygasa.

4. W wypadku zamiany lokalu członek spółdzielni zobowiązany jest wnieść odpowiednio wkład mieszkaniowy określony w § 26 lub § 29 albo wkład budowlany określony w § 39 lub § 42. Na wkład, który członek obowiązany jest wnieść zalicza się wniesiony przez członka na lokal dotychczas przez niego zajmowany odpowiednio wkład mieszkaniowy ustalony stosownie do § 30 albo wkład budowlany ustalony zgodnie z § 50.

 

§ 23.

Kolejność ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu oraz prawo do wyboru lokalu ustala się zgodnie z kolejnością wpisania członka do rejestru członków.

 

Rozdział II

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 24.

1. Przez umowę o ustanowieni e spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 roku przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego mają moc umowy między osobą, dla której wydano przydział, a Spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków.

5. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 

§ 25.

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) wielkość lokalu i pomieszczeń przynależnych, termin oddania lokalu do użytku oraz wysokość i terminy wpłat na wkład mieszkaniowy;

5) warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

 

§ 26.

uchylony

 

§ 27.

Koszty zadania inwestycyjnego przypadające na poszczególne lokale mieszkalne i wysokość wkładów mieszkaniowych związanych z tymi lokalami ustala się dwuetapowo:

a) wstępnie przy podpisaniu umowy o budowę lokalu i

b) ostatecznie po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

 

§ 28.

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego obowiązany jest uzupełnić wkład mieszkaniowy w przypadku modernizacji budynku.

 

§ 29.

1. Członek Spółdzielni, zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2. Jeżeli między datą wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu ulega istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Nie dotyczy to osób, którym przysługują roszczenia przewidziane w § 33.

 

§ 30.

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie.

2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, zakres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.

3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

4. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 33 i § 34, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

6. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w § 34;

2) osoba, o której mowa w § 33 ust. 2, zgłosi roszczenie o ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

7. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

8. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadająca na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

10.Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 7, jest opróżnienie lokalu.

11.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 5, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w § 25 ust. 2.

12.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:

1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;

2) opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wpłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.

13.W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 69 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

14.Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 11, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

15.Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

 

§ 31.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1

 

§ 32.

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 

§ 33.

1. uchylony

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w § 30, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

21. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 25, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 25, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1.

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w § 25.

6. W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 30 ust. 7 i 8.

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie takiej umowy.

 

§ 34.

1. Osobie której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

 

§ 35.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spłat i wpłaty, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej rynkowej wartości lokalu.

3. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla tego lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni.

 

Rozdział III

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 36.

1. skreślony

2. skreślony

3. skreślony

4. skreślony

5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 8. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

 

§ 37

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

4. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne, chyba że zbywana i pozostała część lokalu stanowić będą samodzielne lokale w rozumieniu ustawy o własności lokali.

5. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwszeństwa. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnych z rzeczywistością jest nieważna.

 

§ 38.

skreślony

 

§ 39.

skreślony

 

§ 40.

skreślony

 

§ 41.

W wypadku modernizacji budynku, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w tym budynku, obowiązany jest uzupełnić wkład budowlany odpowiednio do kosztów modernizacji budynku przypadających na jego lokal.

 

§ 42.

skreślony

 

§ 43.

skreślony

 

§ 44.

skreślony

 

§45

skreślony

 

§ 46.

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

 

§ 47

Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela spadkobierców.

 

§ 48.

uchylony

 

§ 49.

W wypadku długotrwałych zaległości z uiszczaniem opłat na pokrycie wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, rażącego lub uporczywego naruszania przez osoby korzystające z lokalu regulaminu porządku domowego lub niewłaściwego zachowania tych osób czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z poźn. zm.) stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

 

 

 

§ 50.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić osobie uprawnionej wartość rynkową tego prawa.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, a także zaległe wpłaty z tytułu eksploatacji lokalu.

3. Przysługująca osobie uprawnionej wartość własnościowego prawa do lokalu ustalona w sposób przewidziany w ust. 1 i 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

4. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust. 1.

5. Wypłata wartości wkładu budowlanego lub jego części, o której mowa w ust. 3, następuje w ciągu miesiąca od daty zbycia odrębnej własności lokalu na rzecz innej osoby.

 

§ 51.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy; w takim wypadku postanowienia § 50 stosuje się odpowiednio.

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych § 69 i § 70 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 

§ 52.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

 

§ 53.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającego na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 38, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,

3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 69 i 70.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

§ 54.

1. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana, po dokonaniu przez członka spłat, o których mowa w § 53 ust. 1, przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce są równe.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność członków, o których mowa w ust. 1 , pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie, zgodnie z przepisami § 53 ust. 2.

 

§ 55.

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu.

 

§ 56.

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności tego lokalu może wystąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

 

§ 57.

1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

2. Do praw do domu jednorodzinnego i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, istniejących w dniu 15 stycznia 2003 r. stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału, z tym że do czasu przeniesienia własności na rzecz członków mają zastosowanie przepisy art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Rozdział IV

Prawo odrębnej własności lokalu

§ 58.

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń przynależnych;

5) warunki i termin wypowiedzenia umowy przez osobę ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub Spółdzielnię, z zachowaniem przepisów art. 20 ustawy o Spółdzielnia mieszkaniowych;

6) inne warunki, a w szczególności:

a) rodzaj prawa do gruntu, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne,

b) terminy wpłat wkładu budowlanego,

c) termin ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz osoby ubiegającej się o ustanowienie tego prawa,

d) koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu;

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

 

§ 59

1. Koszty budowy lokalu ustala się dwuetapowo:

1) wstępnie przy podpisaniu przez Spółdzielnię umowy z członkiem o budowę lokalu,

2) ostatecznie po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

2. uchylony

3. uchylony

4. uchylony

 

§ 60.

Szczegółowe zasady ustalania i rozliczania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz kosztów przypadających na poszczególne lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 61.

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 58 ust. 1, powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

§ 62.

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 58 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielni ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 58 ust. 1, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

 

§ 63.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może zostać zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, w której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

 

§ 64.

1. uchylony

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 65.

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2-5.

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

4. Uchwałę o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej, obliczonej dzięki wielkości udziałów w tej nieruchomości.

5. W odniesieniu do właścicieli lokali, z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, występuje zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej.

 

§ 66.

Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych nieruchomościach.

 

§ 67.

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

 

Rozdział V

Wynajem lokali

§ 68

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

2. Wyboru najemcy lokalu dokonuje Zarząd.

3. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat oraz termin najmu określa umowa, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.

 

Rozdział VI

Opłaty za używanie lokali

§ 69.

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 71.

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

5. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 71.

6. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-3 i 5;

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w § 71 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

7. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby nie będące Członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

8. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 8, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu..

10.Spółdzielnia udostępnia dane osobowe osób posiadających prawa do lokali oraz najemców zalegających z opłatami, o których mowa w ust. 1-4, na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu oraz właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni, w odniesieniu do lokali w obrębie nieruchomości, w której posiadają prawa do lokali.

11.Zakres danych, o których mowa w ust. 8, obejmuje adres lokalu, imię i nazwisko osoby posiadającej prawo do lokalu, wielkość zadłużenia, informacje dotyczące działań windykacyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię w stosunku do tych osób – w tym informacje o orzeczeniach sądowych.

 

§ 70

1. Opłaty, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca.

2. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

3. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 69 ust. 1-3 i 5, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

5. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

 

§ 71.

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących Członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

DZIAŁ IV

Organy Spółdzielni

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 72.

Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd,

4) skreślony.

 

§ 73.

Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz delegatów do organów związku rewizyjnego, jak również odwołanie tych osób następuje w głosowaniu tajnym. Wybory są dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 74.

Przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

Rozdział II

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 75.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. Odbywa się w częściach.

2. Każdy członek ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Członkowie Zarządu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia, którego nie są członkiem z głosem doradczym.

4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

 

§ 76.

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia zbycia udziałów (akcji) tych organizacji,

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

10) uchwalanie zmian statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

2. Postanowienia ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do ustanowienia i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych dokonywanych dla realizacji zadań Spółdzielni, określonych w § 3 statutu.

 

§ 77.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie może być również zwołane z ważnych powodów przez zarząd w każdym czasie.

3. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

a) Rady Nadzorczej,

b) przynajmniej 1/10 członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

 

§ 78.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu i czasie wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich częściach mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa ust. 2, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 79.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 78. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 

§ 80.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła co najmniej jedna trzecia członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

3. Z zastrzeżeniem § 73 głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie.

4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu

 

§ 81.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni lub zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu.

3. Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. 

 

§ 82.

1. Obrady części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.

2. Część Walnego Zgromadzenia wybiera prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 83.

1. Z obrad części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

2. Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz upoważnieni przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

 

§ 84.

1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które na podstawie protokółów tych zebrań, potwierdza treść podjętych uchwał oraz stwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

2. Protokół obrad kolegium, które potwierdza treść podjętych uchwał oraz stwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.

4. Obrady kolegium otwiera najstarszy wiekiem członek. Kolegium wybiera ze swego grona przewodniczącego kolegium i sekretarza.

5. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

6. Przewodniczący kolegium zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w terminie 7 dni.

 

§ 85.

Skreślony

 

§ 86.

Skreślony

 

Rozdział III

Rada Nadzorcza

§ 87.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę, nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

§ 88.

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat, w tym 1 członek wybierany przez część Walnego Zgromadzenia w Koczale, 2 członków wybieranych przez część Walnego Zgromadzenia w Kępicach, 3 członków wybranych na pierwszej części Walnego Zgromadzenia w Miastku, 3 członków wybranych na drugiej części Walnego Zgromadzenia w Miastku.

W przypadku określony w ust. 3, do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może składać się z mniejszej ilości członków, jednak nie mniejszej niż trzech.

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez część Walnego Zgromadzenia, na której został wybrany większością 2/3 głosów.

3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty przez niego mandatu na skutek utraty członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi kandydat, który w wyborach w danej części Walnego Zgromadzenia uzyskał kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku braku takiego kandydata lub nieprzyjęcia przez niego mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej na najbliższej danej części Walnego Zgromadzenia.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji. Nie można jednak być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą dokonania wyboru całej Rady Nadzorczej i kończy z chwilą wyboru całej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

 

§ 89.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

d) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

4) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,

5) uchylony

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

9) rozpatrywanie odwołań od zarządzeń Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,

10) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

12) podejmowanie uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nich upoważnionych,

13) uchwalanie regulaminu Zarządu i porządku domowego,

14) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,

15) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali,

16) uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczeniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale,

17) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

2. Wykonując obowiązki wynikające z ust. 1 Rada Nadzorcza może korzystać z opinii lub usług biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, jak również dokonywać wyboru biegłego rewidenta i podmiotu, o których mowa w art. 66 ustawy o rachunkowości.

 

§ 90.

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 91.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby Prezydium Rady Nadzorczej, a także komisje ustalając zakres ich działalności.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz na kwartał, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Praca w Radzie Nadzorczej jest odpłatna w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wysokość ryczałtu zostanie ustalona w regulaminie Rady Nadzorczej.

 

§ 92.

Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowo tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.

Rozdział IV

Zarząd

§ 93.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 1 osoby, tj. Prezesa Zarządu.

3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Wybór i odwołanie członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej.

6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 94.

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 95.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1) ustanawianie praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

2) ustanawianie odrębnej własności lokalu,

3) sporządzaniu projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej oraz struktury organizacyjnej Spółdzielni,

4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

7) zaliczanie członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Nadzorczą,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,

10) za zgodą Rady Nadzorczej:

a) udzielanie pełnomocnictwa ogólnego oraz do czynności dla których wymagana jest forma notarialna,

b) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

c) nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych.

 

§ 96.

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa Prezes Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników.

2. Oświadczenia, o których mowa w ustępie 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

Rozdział V

Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 97.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

§ 98.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 

§ 99.

1. Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady lub Zarządu nie zatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

 

Rozdział VI – skreślony

§ 100.

skreślony

 

§ 101.

skreślony

DZIAŁ V

Zasady finansowe Spółdzielni

§ 102.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom. Różnica między kosztami a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.

 

§ 103.

1. Zasadniczymi funduszami własnymi są:

1) udziałowy,

2) zasobowy.

2. Ponadto Spółdzielnia tworzy fundusze:

1) wkładów mieszkaniowych,

2) wkładów budowlanych,

3) na remonty zasobów mieszkaniowych.

3. Spółdzielnia może tworzyć inne potrzebne do działalności fundusze.

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym i funduszami, o których mowa w ustępie 3 określają uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

5. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z pozostałych funduszów Spółdzielni.

 

§ 104.

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości obowiązują odpowiednie przepisy Prawa Spółdzielczego oraz innych ustaw.

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 105.

1. Tryb likwidacji, podziału i łączenia Spółdzielni reguluje ustawa – Prawo Spółdzielcze.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o udziale byłych członków w podziale pozostałego po spłacie wierzytelności majątku Spółdzielni, byli członkowie będą uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni proporcjonalnie do okresu członkostwa w Spółdzielni. Prawo do udziału w podziale majątku Spółdzielni przysługuje wszystkim członkom i ich spadkobiercom lub następcom prawnym za wyjątkiem osób, które utraciły członkostwo w skutek wykluczenia ze Spółdzielni.

3. Za byłego członka w rozumieniu ustępu 2 uważa się każdą osobę, która kiedykolwiek była członkiem Spółdzielni, a jej członkostwo ustało najpóźniej w dniu podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po jej likwidacji.

 

§ 106.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy – Prawo Spółdzielcze, ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych ustaw.

 

§ 107.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zmiany w statucie, w paragrafach: 4, 7, 10, 18, 20, 22, 34, 36, 39-40, 42-45, 72-73, 75-79, 80-86, 88 91, 94, 95, 97, 100, 101, 105, zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku w dniu 29 listopada 2007 r.

Zmiany w statucie, w paragrafach: 4, 8, 11, 16, 30, 38, 50, 89, zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 22, 23, 24, 25 czerwca 2010 r.

Zmiany w statucie, w paragrafach: 9, 20, 69, 88, 89, 93, 96, 97, zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 20, 21, 24, 25 czerwca 2013 r. Tekst jednolity statutu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11.10.2013 r.

Zmiany w statucie, w paragrafach: 9, 88, zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 21, 22, 25, 26 maja 2015 r. Tekst jednolity statutu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w statucie, w paragrafach: 8-9, 11-18, 24-26, 30-34, 36, 48-49, 58-59, 61-65, 69-71, 75, 81,89 zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 21, 22, 25, 26 czerwca 2018 r.

 

Tekst jednolity statutu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 luty 2019r.

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 04 April 2019 )
W skrócie