header image
Witamy !
WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 29 May 2018


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2018r. ( czwartek ) o godz. 17:00 w sali nr 203 Urzędu Miasta i Gminy w Kępicach odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Kępicach zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 06 czerwca 2018r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018r. ( piątek ) o godz. 17:00 w sali Przedszkola Publicznego w Koczale ul. Młodzieżowa 8 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Koczale zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 06 czerwca 2018r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna 19 /8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018r. ( poniedziałek ) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku: ul. Szewska 1, 3, 4, 5, ul. Wybickiego 9, 37, 38, 39, 40, ul. Kowalska 1, 23, ul. Konopnickiej 2, 4, 6, ul. Długa 6, 7 zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 06 czerwca 2018r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl 

Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018r. ( wtorek ) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku: Os. Niepodległości 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, ul. Młodzieżowa 6, 7, 8, 9, 10, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 6, 7, 8, 9, ul. Wielkopolska 5, ul. Długa 12 zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 06 czerwca 2018r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

1. Otwarcie obrad i wybory prezydium części Walnego Zgromadzenia Członków w składzie:  

- Przewodniczący, 

- Zastępca Przewodniczącego, 

- Sekretarz. 

2. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad. 

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności części Walnego Zgromadzenia Członków. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

5. Przedłożenie i podjęcie uchwały w sprawie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. 

7. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. 

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. 

9. Przedstawienie propozycji podziału wyniku finansowego za 2017 r. 

10. Dyskusja. 

11. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

- sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r., 

- sprawozdania finansowego za 2017 r., 

- sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., 

- absolutorium dla Zarządu za 2017 r., 

- podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r., 

- zmiany Statutu, 

- zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

- zgody na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Gen. Wybickiego 9,. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA W 2018 r.

 

I część Walnego Zgromadzenia 

Data zebrania: 21 czerwca 2018 r.  

Godzina zebrania: 17:00  

Miejsce zebrania: sala nr 203 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępicach  

Ulica i nr nieruchomości: ul. Kościelna 16, 17, 18, 19, 20, ul. T. Bielaka 1,2,3,4,5,6,7 - ul. Szkolna 6

 

II część Walnego Zgromadzenia 

Data zebrania: 22 czerwca 2018 r.  

Godzina zebrania: 17:00  

Miejsce zebrania: Przedszkole Publiczne w Koczale ul. Młodzieżowa 8  

Ulica i nr nieruchomości: ul. Tęczowa 1, 3 - Młodzieżowa 7, 9, 11 

  

III część Walnego Zgromadzenia 

Data zebrania: 25 czerwca 2018 r.  

Godzina zebrania: 17:00  

Miejsce zebrania: sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29  

Ulica i nr nieruchomości: ul. Szewska 1, 3, 4, 5 - Wybickiego 37, 38, 39, 40, ul. Wybickiego 9, ul. Kowalska 23, ul. Kowalska 1 - Konopnickiej 2, 4, 6 - ul. Długa 6, 7


IV część Walnego Zgromadzenia 

Data zebrania: 26 czerwca 2018 r.  

Godzina zebrania: 17:00  

Miejsce zebrania: sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29  

Ulica i nr nieruchomości: Os. Niepodległości 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 24, ul. Młodzieżowa 6, 7, 8, 9 i 10, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 7, 9, ul. Konstytucji 3 Maja 6, ul. Konstytucji 3 Maja 8, ul. Wielkopolska 5, ul. Długa 12

 

Uwaga:  

1. Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2018 odbywa się w czterech częściach, proponowany porządek obrad każdej z części jest taki sam. 

2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia*.  

3. Członek posiadający kilka tytułów prawnych do lokali uczestniczy w wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia, w ramach której posiada co najmniej jeden z lokali, przy czym jeżeli posiada tytuł prawny do garażu i mieszkania kwalifikowany jest do uczestnictwa w tej części Walnego Zgromadzenia, która obejmuje tytuł prawny do mieszkania. Uczestnictwo w wybranej części Walnego Zgromadzenia wyczerpuje jego prawa w tym zakresie. 

4. Jeżeli członkostwo w Spółdzielni posiadają oboje małżonkowie jako współwłaściciele prawa do lokalu, ich uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu ogranicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia. 

 

* - druk pełnomocnictwa można pobrać w biurze spółdzielni oraz na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl


Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 29 May 2018 )
W skrócie