header image
Witamy !
WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 04 June 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2024r. ( wtorek ) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku : Os. Niepodległości 14,15,16,17,18,19,20,23,24, ul. Młodzieżowa 6,7,8,9,10, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 6, 7, 8, 9, ul. Wielkopolska 5, ul. Długa 12  zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 05  czerwca  2024r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10- pokój nr 5 w godzinach pracy spółdzielni  oraz  częściowo  zostaną zamieszczone  na  stronie   internetowej  www.msm.miastko.com.pl


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2023r. ( poniedziałek ) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku : ul. Szewska 1, 3, 4, 5, ul. Wybickiego 9, 37, 38, 39, 40, ul. Kowalska 1, 23 , ul. Konopnickiej 2, 4, 6, ul. Długa 6, 7 zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 05  czerwca 2024r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną  wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 -pokój nr 5  w godzinach pracy spółdzielni  oraz  częściowo  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  www.msm.miastko.com.pl


 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2024r. ( piątek ) o godz. 17:00 w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury   w Koczale ul. Klonowa  9 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Koczale zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia  05 czerwca 2024r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5  w  godzinach pracy spółdzielni  oraz częściowo zostaną  zamieszczone   na  stronie  internetowej  www.msm.miastko.com.plZ A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 20  czerwca 2024r. ( czwartek ) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Kępicach odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Kępicach  zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia  05 czerwca 2024r. z materiałami  przygotowanymi na  Walne  Zgromadzenie , które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10- pokój nr 5  w  godzinach   pracy  spółdzielni oraz  częściowo  zostaną  zamieszczone   na  stronie   internetowej  www.msm.miastko.com.pl


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2024 r.

 

1. Otwarcie obrad i wybory prezydium części Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: 

· Przewodniczący,

· Zastępca Przewodniczącego,

· Sekretarz.

2. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności części Walnego Zgromadzenia Członków. Odczytanie listy pełnomocnictw.

5. Przedłożenie i podjęcie uchwały w sprawie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.

7. Sprawozdanie finansowe za 2023r.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

9. Przedstawienie propozycji podziału wyniku finansowego za 2023 r.

10. Dyskusja odnośnie sprawozdań i podziału wyniku finansowego.

11. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,

2) absolutorium dla Zarządu za 2023 r.,

3) sprawozdania finansowego za 2023 r.,

4) podziału wyniku finansowego za 2023 r.,

5) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,


12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia Członków.

 


HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA W 2024 r.


I część Walnego Zgromadzenia

Data zebrania:                 20 czerwca 2024 r.  

Godzina zebrania:          17:00

Miejsce zebrania:            sala nr 203 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępicach

Ulica i nr nieruchomości:    

  •           ul. Kościelna 16, 17, 18, 19, 20,
  •           ul. T. Bielaka 1,2,3,4,5,6,7 - ul. Szkolna 6

II część Walnego Zgromadzenia

Data zebrania:                     21 czerwca 2024 r.  

Godzina zebrania:              17:00  

Miejsce zebrania:               Gminny Ośrodek Kultury w Koczale ul. Klonowa 9

Ulica i nr nieruchomości:    

 • ul. Tęczowa 1, 3 - Młodzieżowa 7, 9, 11

III część Walnego Zgromadzenia

Data zebrania:               24 czerwca 2024 r.  

Godzina zebrania:        17:00

Miejsce zebrania:        sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29

Ulica i nr nieruchomości:            

   •  ul. Szewska 1, 3, 4, 5 - Wybickiego 37, 38, 39, 40,
   •  ul. Wybickiego 9,
   •  ul. Kowalska 23,
   •  ul. Kowalska 1 - Konopnickiej 2, 4, 6 - ul. Długa 6, 7 

IV część Walnego Zgromadzenia

 Data zebrania:       25 czerwca 2024 r.

Godzina zebrania:     17:00

Miejsce zebrania:      sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29

Ulica i nr nieruchomości:            

  •        Os. Niepodległości 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 24,
  •        ul. Młodzieżowa 6, 7, 8, 9 i 10,
  •        ul. Konstytucji 3 Maja 5, 7, 9,
  •        ul. Konstytucji 3 Maja 6,
  •        ul. Konstytucji 3 Maja 8,
  •        ul. Wielkopolska 5,
  •        ul. Długa 12,

Uwaga:

1. Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2024 odbywa się w czterech częściach, proponowany porządek obrad każdej z części jest taki sam.

2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia*.

3. Członek posiadający kilka tytułów prawnych do lokali uczestniczy w wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia, w ramach której posiada co najmniej jeden z lokali, przy czym jeżeli posiada tytuł prawny do garażu i mieszkania kwalifikowany jest do uczestnictwa w tej części Walnego Zgromadzenia, która obejmuje tytuł prawny do mieszkania. Uczestnictwo w wybranej części Walnego Zgromadzenia wyczerpuje jego prawa w tym zakresie.

4. Jeżeli członkostwo w Spółdzielni posiadają oboje małżonkowie jako współwłaściciele prawa do lokalu, ich uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu ogranicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.* - druk pełnomocnictwa można pobrać w biurze spółdzielni oraz na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl 


Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 04 June 2024 )
W skrócie