header image
Witamy !
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 31 May 2022


 

            SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI    RADY  NADZORCZEJ MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ      W     MIASTKU    ZA  2022r.

 

                                                  Szanowni  Państwo

      Zgodnie  ze  Statutem  Spółdzielni  Rada  Nadzorcza  przedkłada    Walnemu  Zgromadzeniu  Członków, jako   najwyższemu  organowi  Spółdzielni   sprawozdanie  z działalności  za  2022r.

Podstawą  działalności  Rady  Nadzorczej  były  następujące   akty  prawne :

- ustawa  Prawo  Spółdzielcze  z  dnia  16.09.1982roku z  późniejszymi   zmianami

- ustawa  o  spółdzielniach   mieszkaniowych  z  dnia  15.12.2000  roku  z  późniejszymi   zmianami , a  w  szczególności  z  2017  roku, obowiązującymi  od   09.09.2017roku.

- Statut  Spółdzielni  uchwalony   przez  Walne  Zgromadzenie  Członków w  2018r.  i  zarejestrowany   w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  ( pod  numerem  KRS  0000193142 ).

Rada  Nadzorcza  w  systemie  organów  Spółdzielni    jest   ustawowo   wskazanym  organem   samorządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej, której  rolę   oraz  zdanie  określa  zarówno  ustawa  jak  i  Statut  oraz   Regulamin Rady  Nadzorczej, uchwalony  przez  Walne  Zgromadzenie .

Statutowe  zadania  Rada  Nadzorcza  wykonuje  na  podstawie   rocznych  planów  pracy, określających   tematykę  posiedzeń, poszerzonym  o   sprawy wynikające   z  bieżących  potrzeb, stosownie  do   wymogów   Regulaminu  Rady  Nadzorczej  oraz  Statutu  Spółdzielni.

Z  mocy  ustawy   przypisaną  funkcję   kontrolno - nadzorczą  nad  całokształtem   działalności   spółdzielni   sprawowała  Rada  Nadzorcza , wybrana  aktualnie  na  Walnym  Zgromadzeniu  w dniach  20-23.06.2022r.  składa  się  z  9  członków   wybranych   na  wszystkich  częściach  Walnego   Zgromadzenia  w  wyniku  tajnych  wyborów   przeprowadzonych  do  Rady Nadzorczej  na  kadencję  2022 - 2025  wybrani  zostali   niżej wymienieni  członkowie :  Maria  Batruch, Edward  Jahnz, Lucja  Zmuda - Trzebiatowska,  Bernard Boratyński, Ewa Szyca, Danuta Ryngwelska, Eugeniusz Wolski, Marzena Biedrzycka,  Marek Grymbowski .

 Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej odbyło się 30 czerwca 2022r.  Na posiedzeniu tym wybrano Przewodniczącą, Prezydium Rady oraz z ustalono skład poszczególnych Komisji Problemowych.

W  skład  Prezydium    weszli  niżej  wymienieni   członkowie  Rady:

Maria  Batruch    -  Przewodnicząca   Rady  Nadzorczej

Edward  Jahnz     -   Z-ca  Przewodniczącej  Rady Nadzorczej

Lucja  Zmuda - Trzebiatowska -   Sekretarz   Rady  Nadzorczej 

Do  podstawowych  zadań  Prezydium , które  stosownie   do  postanowień  Statutu  organizowało  prace   Rady  Nadzorczej należała  bieżąca  współpraca z  Zarządem, ustalanie  terminów tematyki  i  porządku  obrad  Rady nadzór  nad  przygotowaniem  materiałów na  posiedzenia  Rady, koordynacja   prac  Komisji  Problemowych.

Prezydium  Rady  w  okresie  sprawozdawczym  odbyło  7  posiedzeń .

Prace  Prezydium  wspierały  2  Komisje  Problemowe  w składzie:

Komisja  Rewizyjna  :

Bernard  Boratyński   - Przewodniczący  Komisji

Ewa   Szyca -  sekretarz  Komisji

Danuta  Ryngwelska  -  członek  Komisji

Komisji  Techniczna :

Eugeniusz  Wolski  -  Przewodniczący  Komisji

Marzena  Biedrzycka   -  sekretarz  Komisji

Marek  Grymbowski   -  członek  Komisji

Komisje  rozpatrywały spawy objęte  porządkiem  posiedzeń Rady, przeprowadzały szczegółową analizę i poddawały ocenie proponowane przez Zarząd rozwiązania , przedstawiały swoje wnioski i zalecenia oraz opiniowały materiały, które następnie były prezentowane podczas posiedzeń Plenarnych Rady. W swojej pracy kierowały się dobrem członków, dbając o majątek Spółdzielni oraz właściwe zarządzenie i modernizację istniejącej substancji mieszkaniowej.

Rok  2022 był  rokiem  w  którym  kończyła  się  kadencja  Rady poprzedniej    kadencji  2019 - 2022 która  została  wybrana  na  okres  3  lat  ,  nie  można   być  członkiem Rady   dłużej  , niż  dwie  kadencje.

Należy  zaznaczyć, że  część  decyzji   była  podjęta  przez   ustępującą  Radę, która   pracowała  w  następującym  składzie: Maria  Batruch, Mirosław  Batruch, Bernard  Mrozewski, Bernard  Boratyński, Teresa  Serbin, Adam  Kowalczyk, Eugeniusz  Wolski, Jacek  Biedrzycki,  Antoni  Muzyka.

Upływająca   kadencja  Rady  to  także  okazja  do  złożenia    podziękowania   wszystkim  jej  członkom  za  dobrą  pracę   w  ciągu  całej  kadencji .

Praca  Rady  została  dalej   kontynuowana   przy  realizacji  zadań    nakreślanych  Statutem.

Nowo  wybrana  Rada  Nadzorcza  nie  wniosła  żadnych    zmian  do  planu  pracy  Rady  Nadzorczej  i jej  Komisji  na    rok  2022.

Zachowując  statutowe  obowiązki  oraz  podział   kompetencji  pomiędzy   organami  samorządowymi, działania  Rady  Nadzorczej    odnosiły   się  głównie   do  działalności  Zarządu  Spółdzielni.

Pracami  Rady, zgodnie  ze  statutem, kierowało   Prezydium  Rady.

Prezydium   Rady  zajmowało  się  w  szczególności   przygotowaniem   tematycznym   posiedzeń, zgłaszając   do  Zarządu  między  innymi   wnioski   dotyczące   porządku  obrad   oraz   zapotrzebowania  na  dokumenty.

Właściwe  Komisje   problemowe   dokonywały   merytorycznej   oceny  i  analizy  materiałów, przygotowując   wnioski  i  opinie  prezentowane  podczas   plenarnych  posiedzeń  Rady  Nadzorczej. Rozpatrzenie  każdego  tematu  na  posiedzeniach  Rady   kończyło  się  - zależnie  od   specyfiki  -    wnioskami, wydaniem  zaleceń  bądź podjęciem   stosownych   uchwał, czy  też   zajęciem  stanowiska  w określonej  sprawie.

W  okresie  sprawozdawczym  Rada  Nadzorcza odbyła   9 - protokołowanych  posiedzeń  plenarnych  Rady. Efektem   pracy  Rady  było   podjęcie  50  uchwał. Nadzór   prawny   dotyczący  uchwał   podejmowanych  przez  Radę  Nadzorczą   sprawował   Radca  Prawny  Marek  Pawłowski  któremu  Rada  Nadzorcza  pragnie  podziękować  za  współpracę.

Do  najistotniejszych  zagadnień  merytorycznych , którymi  zajmowała  się  Rada  Nadzorcza  i  Komisje  Problemowe   w   2022r.  należy  zaliczyć:

-  zatwierdzenie  planów  pracy  Rady ,  Komisji  stałych

- uchwalenie  planu  gospodarczo -  finansowego i środków    na  ich  realizację na 2023r.

- kwartalne  i półroczne  analizy   wyników  gospodarczo - finansowych   Spółdzielni

- przyjęcie  planu  na  remonty  i  modernizację  na 2022r. oraz   analizowanie   wykonania planów w tym zakresie w 2022r.

- zatwierdzenie  wykonania  planu  remontów  za  2021r.

- Ustalenie  zaliczki  podgrzania wody  ul. Szewska 3, 4, 5, ul. Wybickiego 9 ,ul. Młodzieżowa 8, 9, 10, Oś. Niepodległości 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 23, 24

- Okresowe  analizy  rozliczeń  wody  oraz  ciepła  w  lokalach   mieszkalnych

- Wybór   podmiotu do  badania  sprawozdania  finansowego  za  2021r.

- Podział  Walnego  Zgromadzenia  Członków na  części  oraz   rozpatrzenie materiałów  na  Walne  Zgromadzenie.

- Przyjęcie  sprawozdania  Rady  Nadzorczej  za  2021r.

- Ocena  i   przyjęcie  sprawozdania  Zarządu  za  2021r. oraz      rekomendacja   jego   zatwierdzenia  przez   najbliższe  Walne  Zgromadzenie 

- Ustalenie  stawki  c.o.  w  Kępicach

- Ustalenie  zaliczki  na  podgrzanie  1m3 c.w.  w   Kępicach

- Przyjęcie  korekty  - zmiany  w  planie  remontów  na 2022r.

- Opłaty  za   podgrzanie  wody  w  Miastku

- Opłaty  za  c.o.  w  Miastku  i  Koczale

- Opłaty  za  c.o.   dla  lokali  użytkowych

- Sfinansowania  zakupu   podzielników   kosztów  c.o.

- Ustalenie  zaliczki  c.o.  w  Koczale   i podgrzania  wody   w Koczale

- Rozliczenie  kosztów c.o.  poniesionych  w  sezonie  grzewczym 2021 / 2022r.

- Przyjęcie  ,, Regulaminu  rozliczania  kosztów   zakupu  ciepła  na  cele  c.o.  i  podgrzania wody  oraz   dokonania  rozliczeń   z  użytkownikami  lokali   w  Miasteckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej’’

- Zatwierdzenie  oferty  Metrolog

- Przyjęcie  opłat  za  sprzątanie  klatek  schodowych

- Przyjęcie  w  poczet  członków

- Stwierdzenie  członkostwa

- Rozpatrywano  podania  i  pisma  od  mieszkańców  skierowane  do  Rady  Nadzorczej

- Zatwierdzenie  odpisu  na  fundusz  remontowy

- Zatwierdzenie  stawek  opłat   eksploatacyjnych

Wszystkie   uchwały  Rady, przed  ich   podjęciem  , były  szczegółowo  analizowane  i  opiniowane  przez    merytoryczne    Komisje.

Działalność   merytoryczną  Rady  Nadzorczej  na   posiedzeniach  wspomagały Komisje  Statutowe  Rady   najczęściej ,  na  podstawie   wyników   przeprowadzonych  kontroli  bądź   analiz   zagadnień   będących   przedmiotem  obrad  planarnych.

Nadzór nad działalnością w szczególności  inwestycyjną i remontową Spółdzielni sprawowany  był przez Komisję Techniczną w oparciu o zatwierdzone przez Radę plan  pracy.

 Do najistotniejszych działań Komisji Technicznej należy zaliczyć:

- udział   w  odbiorach  robót  remontowo  - budowlanych, oraz  termomodernizacji   budynków

- analizy   rzeczowo -  finansowe  planu  oraz     wykonania  planu  remontów

- udział   w  wypracowaniu  planu  remontów na  2023r.

- udział  członków  Komisji  w  ogłoszonych  przetargach  

- udział   w  spotkaniach   Zarządu  z lokatorami  mieszkań  w sprawach

 dotyczących   remontów   nieruchomości  i podłączenia  ciepłej  wody  do    mieszkań.     

W  zakresie  finansowo - gospodarczym  nadzór  w  tym  zakresie   pełniła  Komisja  Rewizyjna, zgodnie z   przyjętymi  planami  pracy .

W  okresie  sprawozdawczym   odbyła  ona  6 posiedzeń   zajmując  się   między  innymi:

- oceną  i  analizą   przedkładanych  przez  Zarząd   kwartalnych   i  półrocznych

   analiz   z wykonania  zadań  gospodarczo - finansowych

- Analizą  zużycia  ciepłej  wody  i  kosztów  jej  podgrzania  na   poszczególnych   budynkach

- Analizą  zużycia  wody   na  poszczególnych  budynkach    w  okresie  1 roku  od  01.06.2021r. do  31.05.2022r.

- Strukturą  zadłużenia  na  dzień  30.06.2022r.  - na  lokalach    mieszkalnych

- Badanie   bilansu  i  ksiąg  rachunkowych  za  2021r.

Komisja  Rewizyjna  po   przeanalizowaniu   przedstawionego    bilansu   Miasteckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej   i  wysłuchaniu   dodatkowych   wyjaśnień   przez   Główną  Księgową Panią  : Beatę  Demko   nie  wniosła  żadnych  zastrzeżeń  do  przedstawionego    bilansu. Został  podpisany  protokół  z  badania  bilansu.

Komisja  Rewizyjna  po   przeanalizowaniu  wyników  gospodarczych   kwartalnych   i  półrocznych  nie  wnosi   zastrzeżeń  do  wyników    gospodarczych  jak  również  nie  ma  uwag  co  do  kosztów   podgrzania  wody  na  poszczególnych   nieruchomościach.

Przekroczenie    kosztów   eksploatacji  w  Kępicach   wynika  ze  wzrostu  stawki  za  wywóz  odpadów  od  lipca  2022r.

Komisja   rozpatrzyła   propozycję  nowych  stawek  eksploatacyjnych  i  propozycję  odpisu na  fundusz   remontowy. Główną  przyczyną   podwyższenia  stawki  eksploatacyjnej  są  koszty   inflacji.

Proponowane  podwyżki  obowiązywać  będą  od  miesiąca  kwietnia  2023r. Wyniki  przedmiotowych  analiz  oraz   poziomu  zadłużenia   członków  dowodzą, że   kształtowanie   się  zarówno  zadłużeń  , ich    struktura  oraz   windykacja  należności, (  także   z  innych  tytułów   )  nie  wykazały   zagrożeń   w  płynności   finansowej  Spółdzielni. Niemniej  jednak  wskazywano  na  potrzebę  dalszego  i   sukcesywnego   aktywizowania   windykacji  zadłużeń   narastających  głównie   ze  wzrostem  opłat.

Bardzo   pozytywnie  oceniła  fakt, że  w trakcie  pracy Komisji   w roku  2022 nie  było   powodów  do  negatywnej    oceny  pracy  Zarządu.

Każdego  roku  Komisja  Rewizyjna  Rady  Nadzorczej, a potem   też  cała  Rada staje  przed  problemem   ustalenia  wysokości  nowych  opłat  eksploatacyjnych. Rosną  bowiem  niemal   corocznie  opłaty  za  media, rosną  podatki  i opłaty  lokalne , rosną  też  koszty  bieżącego    utrzymania   naszych, starzejących    się  zasobów  i  inwestycje  z  tym  związane.

W  trakcie   realizacji  swoich  zadań Rada  Nadzorcza  ściśle    współpracowała  z  Zarządem  Spółdzielni. Współpraca   przebiegała   prawidłowo  i nie budziła   zastrzeżeń. Uchwały  i  ustalenia  Rady  Nadzorczej   realizowane  były  terminowo   i  w  pełnym  zakresie. Rada  Nadzorcza   w okresach  kwartalnych   oceniała  pracę   Prezesa  Zarządu   Spółdzielni, opierając  się  na  ocenie  bieżącej  działalności  Spółdzielni, w szczególności   w  oparciu  o  analizę  wyników  ekonomiczno - finansowych.

Rada  Nadzorcza  nadal  aktywnie   wspomaga  działania  Zarządu   związane  z  windykacją  należności. Wskaźnik  zadłużenia   członków Spółdzielni  i  użytkowników   lokali  w  relacji  do  naliczeń   rocznych   wynosi  3,02%.

Pomimo   szeregu   niekorzystnych  czynników  zewnętrznych   i   wyjątkowo   dynamicznego  wzrostu  cen   towarów  i  usług  w  kraju , dzięki   prowadzonej   w  Spółdzielni racjonalnej działalności  gospodarczej   całokształt  działalności   Spółdzielni  zamknął  się  dodatnim   wynikiem    finansowym   netto 183.632,04 zł.

W  ogólnej  ocenie  Rady  Nadzorczej  działalność  Spółdzielni   prowadzona  jest  prawidłowo, uwzględnia  nadrzędne  interesy  swoich  członków.

Fakt, iż  sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa  Spółdzielni  jest  dobra  i  pozwala  na  kontynuacje  działalności  w  zakresie  eksploatacji  i  technicznego  utrzymania  zasobów  oraz  zapewnia  możliwość  realizacji   zaplanowanych  zadań, stanowi  obok  merytorycznych  wyników   działalności  Spółdzielni  istotną  przesłankę  dla  wyrażenia  pozytywnej  oceny  działalności  Zarządu   w  2022r.

Reasumując, stwierdzić  należy, że  prowadzona działalność  Spółdzielni   była  zgodna   z  obowiązującymi  przepisami  prawa. Uwzględniała  przy  tym, nadrzędne  interesy  i  dobro  jej   członków, dlatego   też  Rada  Nadzorcza   wnioskuje do  Walnego  Zgromadzenia  o  przyjęcie  sprawozdania  finansowego  z  działalności  Spółdzielni   za  2022r. oraz wnioskuje  o  udzielenie  absolutorium  dla  Prezesa  Zarządu   Pana  Tomasza  Fabianiak  i przyjęcie   sprawozdania  z  działalności  Zarządu  za  2022r.   

Przedstawiając  niniejsze   sprawozdanie  ze  sprawowanego  nadzoru    i kontroli  nad  działalnością  Spółdzielni  w  2022 roku , Rada  Nadzorcza  wnosi  do  Walnego  Zgromadzenia  Członków   o  jego  zatwierdzenie.

Jednocześnie  Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  Mieszkaniowej   w  Miastku  pragnie  wyrazić  uznanie  dla    Zarządu  i   pracowników  naszej  Spółdzielni, którzy  mimo  szeregu znacznych   utrudnień   w  codziennym   funkcjonowaniu,  z  dużym   oddaniem  i  elastycznym  podejściem   do  zmieniającej  się  sytuacji, zapewnili  prawidłową  działalność  Spółdzielni  i  mimo  szeregu   trudności   wypracowali  dodatni   wynik  działalności.

Dziękuję  wszystkim  Członkom  Rady  Nadzorczej  za   aktywną  współpracę  i  dbałość  o  sprawy  Spółdzielni.

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni   wyraża  swoje  podziękowanie wszystkim,  którzy  swoją  aktywnością   przyczyniają  się do  poprawy   wizerunku  naszej  Spółdzielni  oraz   biorą  czynny    udział  w  jej  działalności.

Sprawozdanie   poniższe  zostało  przyjęte    na   posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  w dniu  18  maja  2023r.

                                                                              

     Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                          Maria Batruch

 
Ostatnia aktualizacja ( Monday, 29 May 2023 )
W skrócie