header image
Witamy !
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 24 May 2019


SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 

MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA 2018 r. 

 

Szanowni Państwo! 

 

W imieniu Rady Nadzorczej MSM pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności Rady za 2018 r.

 

W roku 2018 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:  

1. Marian Zabłocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2. Radosław Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

3. Anizja Fesio – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

4. Edward Jahnz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

5. Teresa Serbin – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,  

6. Bernard Mrozewski – Członek Komisji Rewizyjnej,  

7. Antoni Muzyka – Przewodniczący Komisji Technicznej,  

8. Ewa Szyca – Sekretarz Komisji Technicznej,  

9. Jacek Biedrzycki – członek Komisji Technicznej.

 

Po śmierci Kol. Radosława Wójtowicza Z-cy Przewodniczącego Rady  

Rada Nadzorcza od dnia 21.05.2018 roku pracowała w składzie: 

Prezydium Rady Nadzorczej 

1. Marian Zabłocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2. Szyca Ewa – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

3. Anizja Fesio – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

Komisja Rewizyjna: 

1. Edward Jahnz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

2. Teresa Serbin – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,  

3. Bernard Mrozewski – Członek Komisji Rewizyjnej,  

Komisja Techniczna: 

1. Antoni Muzyka – Przewodniczący Komisji Technicznej,  

2. Renata Pewińska – Sekretarz Komisji Technicznej,  

3. Jacek Biedrzycki – członek Komisji Technicznej.

 

Rada Nadzorcza swoją funkcję kontrolno - nadzorczą realizowała w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, postanowienia Statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz roczne plany pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji problemowych.

 

Rada Nadzorcza w swojej pracy kierowała się zawsze dobrem ogólnym, jakim jest wspólna własność mienia spółdzielczego, jak również dobrem poszczególnych członków spółdzielni, dbając o powierzone do nadzorowania mienie, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów oraz generowaniem oszczędności przy jednoczesnym dążeniu do poprawy, jakości funkcjonowania Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza działała poprzez:  

- posiedzenia Prezydium,  

- posiedzenia plenarne,  

- posiedzenia Komisji stałych: Rewizyjnej i Technicznej,  

- dyżury Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

- spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli,  

- udział członków Rady Nadzorczej w pracach komisji przetargowych, przeglądzie stanu budynków oraz realizacji innych zadań bieżących.

 

W pracy Rady brane były pod uwagę zgłaszane przez mieszkańców opinie, wnioski i uwagi pisemne, telefoniczne czy też składane osobiście w biurze Spółdzielni lub na posiedzeniach Rady.

 

Rada Nadzorcza pracowała zgodnie z rocznymi planami pracy.

 

Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z zatwierdzonymi planami pracy Rady na rok 2018 r. poszerzonym o sprawy wynikające z bieżących potrzeb, stosownie do wymogów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni. Rozpatrywanie każdego tematu zależnie od jego specyfiki kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.

 

W zależności od charakteru omawianych spraw, posiedzenia odbywały się w obecności Zarządu, Pełnomocników a w razie potrzeb również Radcy Prawnego Spółdzielni.

 

W okresie sprawozdawczym, czyli w okresie 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń plenarnych podejmując 42 uchwały Prezydium Rady Nadzorczej obradowało 4 razy, natomiast Komisje Rady łącznie odbyły 11 spotkań.

 

Uchwały Rady Nadzorczej zawsze były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami. Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosiła 97,55 %. Prezydium Rady, zgodnie z określonymi w statucie kompetencjami, zajmowało się organizowaniem i koordynowaniem pracy Rady Nadzorczej, ustalając porządek obrad posiedzeń plenarnych i ich terminy, rozpatrując projekty uchwał oraz materiały przedkładane na posiedzenia plenarne. Poszczególne Komisje zajmowały się sprawami wynikającymi z ich zakresu działania oraz analizowały sprawy, które były przedmiotem obrad Rady. Stałym punktem porządku obrad Rady Nadzorczej była informacja Zarządu z bieżącej działalności Spółdzielni oraz informacją z posiedzeń dyżurów Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza dokumentuje swoją pracę sporządzając protokoły z posiedzeń, wykaz podjętych uchwał, rejestr korespondencji oraz roczne sprawozdanie z działalności. Podkreślić należy, że współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układa się prawidłowo, mimo różnic w ocenie spraw, sposobów działania i wynikających z tego czasem trudnych i długich dyskusji, ostatecznie zawsze osiągany był konsensus w imię nadrzędnego dobra, jakim jest interes członków Spółdzielni.

 

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym były:  

- analiza i ocena bieżąca kosztów i przychodów Spółdzielni,  

- analiza i ocena kwartalnych sprawozdań finansowych Spółdzielni,  

- przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i Technicznej na 2018 r.,  

- przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2018 r., 

- zatwierdzenie zaliczki na podgrzanie wody,  

- przyjęcie planu remontów na 2018 r., 

- zatwierdzenie wyników finansowo – gospodarczego za 2017 r.,  

- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.,  

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,  

- zatwierdzenie podziału Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części,  

- przyjęcia planu rzeczowego na remonty i modernizację na rok 2018 dla miejscowości Miastko, Kępice, Koczała,  

- zmiany w planie remontów i modernizacji na 2018 r.,  

- przyjęcie w poczet członków spółdzielni,  

- stwierdzenie członkostwa, 

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.,  

- ustalenia stawek za koszty centralnego ogrzewania na sezon grzewczy 2017 /2018 dla lokali mieszkalnych,  

- ustalenia stawek za c.o. dla lokali użytkowych,  

- rozliczenie łącznych kosztów c.o. poniesionych w sezonie grzewczym 2017/ 2018 r.,  

- ustalenie odpisu na fundusz remontowy,  

- przyjęcie stawek eksploatacyjnych,  

- zatwierdzenie zaliczki na podgrzanie 1 m3 wody,  

- analiza pracy Zarządu oraz informacji o bieżących działaniach Zarządu,  

- rozpatrywanie wniosków i uwag oraz odwołań dotyczących działania Zarządu Spółdzielni,  

- podjęcie uchwały o przeprowadzeniu lustracji pełnej za lata 2015 do 2017 r. 

- rozpatrywanie uwag, opinii i wniosków zgłoszonych przez członków.

 

Lustracja spółdzielni została przeprowadzona przez lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie ul. Jasna 1 Pana mgr Tadeusza Stefka upr. lustratora Nr 851/95 działającego w oparciu o upoważnienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy nr 15/2018 z dnia 12.09.2018 r.

 

Lustracja przeprowadzona została w dniach 10.09.2018 r. do 09.11.2018 r. obejmowała ona całokształt działalności Spółdzielni. Lustracja zakończyła się przyjęciem protokołu oraz listem po lustracyjnym Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego w Bydgoszczy. Podsumowując opinię Związku wyrażoną w liście po lustracyjnym należy stwierdzić, iż lustracja nie wykazała żadnych nieprawidłowości i pozytywnie oceniła działalność całej Spółdzielni oraz jej organów.

 

Zgodnie z art. 93 §1b i § 4 Prawa Spółdzielczego oraz § 76 punkt 3 Statutu Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonej lustracji i przyjęte wnioski po lustracyjne.

 

Rada Nadzorcza podsumowując całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo – finansowe ocenia ogólną sytuację Spółdzielni, jako dobrą. Wysiłki poszczególnych pracowników Spółdzielni składają się łącznie na jej stabilne i bezpieczne funkcjonowanie.

 

Zarząd Spółdzielni prowadzi skuteczne działanie w zakresie windykacji należności Spółdzielni zobowiązań jej członków. Poziom i struktura zadłużenia nie stanowią zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni a zadłużenia utrzymują się na bardzo niskim poziomie już od kilka lat. Powyższe działania Zarządu należy ocenić pozytywnie.

 

Rada Nadzorcza składa podziękowania Zarządowi Spółdzielni oraz wszystkim osobom, które swoją aktywnością przyczyniają się do utrzymania i pomnażania majątku spółdzielczego, a także poprawy, jakości funkcjonowania Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza wnosi o:  

1. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.  

2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.  

3. udzielnie absolutorium Zarządowi Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku pracującemu jednoosobowo Prezesowi Zarządu Tomaszowi Fabianiak.

 

Słowa podziękowania kieruję do Zarządu Spółdzielni Prezesa Tomasza Fabiniak i Pełnomocników Pani Beaty Demko i Pani Beaty Kałuzińskiej, którzy swoją pracą przyczynili się do bardzo dobrej współpracy z Radą Nadzorczą i do realizowania zadań ciążących na Spółdzielni wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji, a tym samym dbając o dobre imię i kondycję finansową Spółdzielni. Wyrażam podziękowania wszystkim pracownikom MSM, którzy swoją pracą przyczynili się do dobrego funkcjonowania Spółdzielni.

 

W związku z kończącą się kadencją członków Rady Nadzorczej chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim ustępującym członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie w sumienną i uczciwą pracę w Radzie Nadzorczej w upływającej kadencji w latach 2015 – 2018. Dziękuję również za współpracę wszystkim członom Rady przy realizacji zadań nakreślonych przez Statut Spółdzielni.

 

Składając podziękowanie życzę dużo pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej licząc na dalszą, pomyślną współpracę dla dobra Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Składam podziękowania wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Miastko, Kępice, Koczała, którzy swoim zaangażowaniem dbają o ład i porządek wokół naszego wspólnego mienia.

 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2019 roku uchwałą nr 23 /2019.

 

Dziękuję za uwagę.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marian Zabłocki

 

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 24 May 2019 )
W skrócie