header image
Witamy !
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 30 May 2017

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZA 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Rady Nadzorczej MSM pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r.

 

Rok 2016 był rokiem, w którym kończyła się kadencja Rady Nadzorczej wybranej w czerwcu 2013 roku na trzy lata. W kadencji 2013 – 2016 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Maria Batruch – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Adam Gonciarz – Z-ca Przewodniczącego,

Ewa Krupiejewska – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Wiesław Boratyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Ewa Szyca – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

Renata Pewińska – Członek Komisji Rewizyjnej,

Eugeniusz Wolski – Przewodniczący Komisji Technicznej,

Marek Grymbowski – Sekretarz Komisji Technicznej,

Marian Zabłocki – Członek Komisji Technicznej.

 

W czerwcu 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku, na którym zostali wybrani członkowie Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2016 r. do 2019 r..

W dniu 05.07.2016 r. Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia Pan Bogumił Motyl zwołał i otworzył pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Rady.

Rada ukonstytuowała się następująco:

1. Marian Zabłocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Radosław Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Anizja Fesio – Sekretarz Rady Nadzorczej,

4. Edward Jahnz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

5. Teresa Serbin – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

6. Bernard Mrozewski – Członek Komisji Rewizyjnej,

7. Antoni Muzyka – Przewodniczący Komisji Technicznej,

8. Ewa Szyca – Sekretarz Komisji Technicznej,

9. Jacek Biedrzycki – członek Komisji Technicznej.

 

Rada Nadzorcza swoją funkcję kontrolno - nadzorczą realizowała w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, postanowienia Statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz roczne plany pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji problemowych.

Rada Nadzorcza działała poprzez:

- posiedzenia Prezydium,

- posiedzenia plenarne,

- posiedzenia Komisji stałych: Rewizyjnej i Technicznej,

- dyżury Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli,

- udział członków Rady Nadzorczej w pracach komisji przetargowych, przeglądzie stanu budynków oraz realizacji innych zadań bieżących.

Rada Nadzorcza w swojej pracy kierowała się zawsze dobrem ogólnym, jakim jest wspólna własność mienia spółdzielczego, jak również dobrem poszczególnych członków spółdzielni, dbając o powierzone do nadzorowania mienie, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów oraz generowaniem oszczędności przy jednoczesnym dążeniu do poprawy, jakości funkcjonowania Spółdzielni.

W pracy Rady brane były pod uwagę zgłaszane przez mieszkańców opinie, wnioski i uwagi pisemne, telefoniczne czy też składane osobiście w biurze Spółdzielni lub na posiedzeniach Rady.

Rada Nadzorcza pracuje zgodnie z rocznymi planami pracy. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z zatwierdzonymi planami pracy Rady na rok 2016 r. poszerzonym o sprawy wynikające z bieżących potrzeb, stosownie do wymogów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni. Rozpatrywanie każdego tematu zależnie od jego specyfiki kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.

W zależności od charakteru omawianych spraw, posiedzenia odbywały się w obecności Zarządu, Pełnomocników i w razie potrzeb Radcy Prawnego Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym, czyli w czasie 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń plenarnych podejmując 47 uchwał. Prezydium Rady Nadzorczej obradowało 6 razy, natomiast Komisje Rady łącznie odbyły 17 spotkań.

Uchwały Rady Nadzorczej zawsze były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami. Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosiła 97,25 %. Prezydium Rady, zgodnie z określonymi w statucie kompetencjami, zajmowało się organizowaniem i koordynowaniem pracy Rady Nadzorczej, ustalając porządek obrad posiedzeń plenarnych i ich terminy, rozpatrując projekty uchwał oraz materiały przedkładane na posiedzenia plenarne. Poszczególne Komisje zajmowały się sprawami wynikającymi z ich zakresu działania oraz analizowały sprawy, które były przedmiotem obrad Rady. Stałym punktem porządku obrad Rady Nadzorczej była informacja Zarządu z bieżącej działalności Spółdzielni oraz informacją z posiedzeń dyżurów Rady Nadzorczej. Rok 2016 był rokiem, w którym rada działała w dwóch składach osobowych, rada, która kończyła kadencję i Rada Nowo wybrana.

Rada Nadzorcza dokumentuje swoją pracę sporządzając protokoły z posiedzeń, wykaz podjętych uchwał, rejestr korespondencji oraz roczne sprawozdanie z działalności. Podkreślić należy, że współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układa się prawidłowo, mimo różnic w ocenie niektórych aspektów i sposobów działania i wynikających z tego czasem trudnych i długich dyskusji, zawsze osiągany był konsensus w imię nadrzędnego dobra, jakim jest interes członków i Spółdzielni.

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym były:

- analiza i ocena bieżąca kosztów i przychodów Spółdzielni,

- analiza i ocena kwartalnych sprawozdań finansowych Spółdzielni,

- przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i Technicznej na 2016 r.,

- przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2016 r.,

- zatwierdzenie zaliczki na podgrzanie wody,

- przyjęcie planu remontów na 2016 r.,

- zatwierdzenie wyników finansowo – gospodarczego za 2015 r.,

- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.,

- zatwierdzenie podziału Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części,

- przyjęcia planu rzeczowego na remonty i modernizację na rok 2016 dla miejscowości Miastko, Kępice, Koczała,

- zmiany w planie remontów i modernizacji na 2016 r.,

- przyjęcie w poczet członków spółdzielni,

- badania sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- ustalenia stawek za koszty centralnego ogrzewania na sezon grzewczy 2016 /2017 dla lokali mieszkalnych,

- ustalenia stawek za c.o. dla lokali użytkowych,

- rozliczenie łącznych kosztów c.o. poniesionych w sezonie grzewczym 2015/ 2016 r.,

- ustalenie odpisu na fundusz remontowy,

- przyjęcie stawek eksploatacyjnych,

- zatwierdzenie zaliczki na podgrzanie 1 m3 wody,

- przyjęcie planu remontów i modernizacji na 2017 r.,

- analiza pracy Zarządu oraz informacji o bieżących działaniach Zarządu,

- rozpatrywanie wniosków i uwag oraz odwołań dotyczących działania Zarządu Spółdzielni,

- rozpatrywanie uwag, opinii i wniosków zgłoszonych przez członków.

 

Rada Nadzorcza podsumowując całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo – finansowe ocenia ogólną sytuację Spółdzielni, jako dobrą. Wysiłki poszczególnych pracowników Spółdzielni składają się łącznie na jej stabilne i bezpieczne funkcjonowanie.

Zarząd Spółdzielni prowadzi skuteczne działanie w zakresie windykacji należności Spółdzielni zobowiązań jej członków. Poziom i struktura zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni i utrzymuje się już od kilka lat na podobnym poziomie. Powyższe działania Zarządu należy ocenić pozytywnie.

Rada Nadzorcza składa podziękowania Zarządowi Spółdzielni oraz wszystkim osobom, które swoją aktywnością przyczyniają się do utrzymania i pomnażania majątku spółdzielczego, a także poprawy, jakości funkcjonowania Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wnosi o:

1. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.

2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

3. udzielnie absolutorium Zarządowi Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku pracującemu jednoosobowo Prezesowi Zarządu Tomaszowi Fabianiak.

 

Słowa podziękowania kieruję dla Zarządu i Pełnomocników, którzy swoją pracą przyczynili się do realizowania zadań ciążących na Spółdzielni wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji, a tym samym dbając o dobre imię i kondycję finansową Spółdzielni.

Wyrażam podziękowania wszystkim pracownikom MSM, którzy swoją pracą przyczynili się do dobrego funkcjonowania Spółdzielni.

Składam podziękowania wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Miastko, Kępice, Koczała, którzy swoim zaangażowaniem dbają o ład i porządek wspólnego mienia.

Pamiętamy, że wygląd zasobów mieszkaniowych, w których mieszkamy zależy w dużej mierze od nas samych i naszego podejścia do wspólnego majątku.

 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 maja 2017 roku uchwałą nr 11/2017.

 

Dziękuję

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Zabłocki

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 30 May 2017 )
W skrócie