header image
Witamy !
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 04 June 2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W MIASTKU ZA 2023r.

Rada Nadzorcza MSM Miastko działając w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowienia statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz o roczne plany pracy: Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych, przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za 2023 rok, w którym sprawowała funkcję nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 20-23 czerwca 2022r. składa się z 9 członków wybranych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia na kadencję 2022-2025 na okres 3 lat, nie można być dłużej członkiem rady niż dwie kolejne kadencje.


Rada Nadzorcza w 2023 r. pracowała w następującym składzie osobowym:

Prezydium Rady:

Maria Batruch - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Edward Jahnz - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Lucja Zmuda - Trzebiatowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

W skład Prezydium Rady wchodzą również przewodniczący komisji problemowych.

Komisja Rewizyjna:

Bernard Boratyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Ewa Szyca - sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Danuta Ryngwelska - członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Komisja Techniczna:

Eugeniusz Wolski - Przewodniczący Komisji Technicznej Rady Nadzorczej

Marzena Biedrzycka - sekretarz Komisji Technicznej Rady Nadzorczej

Marek Grymbowski - członek Komisji Technicznej Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza realizowała i w dalszym ciągu realizuje swoje zadania i obowiązki kierując się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółdzielni.

Cykl pracy Rady był zgodny z zatwierdzonym planem pracy na 2023r., który był poszerzony o problemy wynikające z bieżących potrzeb, stosownie do wymogów regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu.

Rozpatrywanie każdego tematu kończyło się zależnie od jego specyfiki, przyjęciem wniosków, wydaniem zalecenia, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska w rozpatrywanej sprawie.

Wewnętrzną strukturą Rady Nadzorczej stanowi Prezydium oraz dwie stałe komisje Komisja Rewizyjna oraz Komisja Techniczna.

Rada Nadzorcza i jej Komisje działały w oparciu o uchwalone na 2023 rok plany pracy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Prezydium Rady zgodnie z określonymi w Statucie kompetencjami zajmowało się organizowaniem i koordynowaniem pracy Rady Nadzorczej.

Komisje Rady na swoich posiedzeniach analizowały dokumentację źródłową oraz materiały przygotowane przez Zarząd dotyczące zagadnień objętych analizą.

W wyniku prac Komisji wypracowano wnioski, które przedstawiono Radzie do akceptacji. Termin i porządek obrad Rady jest każdorazowo ustalany we współpracy z Zarządem Spółdzielni, które dla potrzeb jego realizacji przygotowuje niezbędne materiały, wnioski i projekty uchwał.

Rada Nadzorcza, jako organ nadzorujący i kontrolujący działalność spółdzielni, odbyła 8 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej.

Efektem pracy było podjęcie 47 uchwał.

Podczas posiedzeń Rady omówiono istotne problemy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni w świetle zmieniających się przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawach podatkowych, spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki finansowej a także sprawy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

Główne zagadnienia związane z działalnością Spółdzielni wynikające z funkcji nadzorczo - kontrolnej Rady, to:

- utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym,

- zapewnienie prawidłowej kondycji finansowej Spółdzielni,

- obsługa członków Spółdzielni.

Aspekty te zajmowały szczególne miejsce w tematyce pracy Rady przez cały okres sprawozdawczy. Przygotowane w tym celu materiały były szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach plenarnych Rady.

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza kierowała na sprawy gospodarcze i finansowe, a przede wszystkim na:

- wykorzystanie funduszu remontów na 31.12.2022r. pod kątem realizacji robót na rok 2023,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych poprzez nadzór nad realizacją planów remontów oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie tych zamierzeń,

- zachowanie prawidłowych relacji kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w stosunku do ustalonych opłat za lokale,

- prawidłową realizację postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych w zakresie rozliczania mediów dostarczanych do lokali, oraz ocenę rozliczania wszystkich mediów z członkami,

- windykację należności Spółdzielni ze szczególnym zwróceniem uwagi na windykacje opłat za lokale mieszkalne,

- ocenę sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółdzielni,

- realizację planu kosztów ogólnych Spółdzielni oraz prawidłowości ich rozliczenia.

Szczególnym nadzorem Rada Nadzorcza objęła działania Zarządu w zakresie realizacji postanowień ustawy w sprawie zmiany opłat za energię cieplną wynikających ze wzrostu kosztów zakupu energii cieplej dla celów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody.

Analizowane problemy rozwiązywano w formie uchwał i zaleceń kierowanych do Zarządu w celu ich realizacji.

Przykładowe działania Rady w przeciągu 2023r. to:

- zatwierdzenie planów działania Rady oraz jej komisji problemowych,

- przyjęcie wyników finansowych za rok 2022,

- uchwalenie planów rzeczowo - finansowych Spółdzielni na 2023r.,

- przyjęcie kwartalnych i półrocznych wyników finansowych Spółdzielni,

- zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków MSM oraz ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części,

- analiza kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, na które Spółdzielnia nie ma bezpośredniego wpływu, tj.: dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy ciepła na cele podgrzania wody użytkowej i ogrzewanie lokali, wywozu nieczystości, dostawy energii, których poziom w ogólnych opłatach za mieszkanie, wynosi około 60 %,

- przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie stawek za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków,

- analiza terminowości opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz stanu zadłużenia poszczególnych nieruchomości,

- przyjęcie stawki na c.o. dla budynków mieszkalnych i użytkowych,

- ustalenie zaliczki na podgrzanie 1m3 wody dla miejscowości Miastko, Koczała,

- zatwierdzenie opłaty Metrolog na modernizację wymienników,

- przyjęcie planu na remonty i modernizację na 2023r.,

- podwyższenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

- utworzenie funduszu remontowego celowego i funduszu rozliczeń mediów,

- omówienie przetargów z planu remontów za dwa kwartały 2023r.,

- symulacja kosztów ogrzewania c.o. propozycja zmiany stawki w tych blokach gdzie zamontowano nowe wymienniki ciepła,

- zapoznanie się z pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej,

- przyjęcie rozliczenia łącznych kosztów c.o. za sezon grzewczy 2022/2023,

- przyjcie odpisu na fundusz remontowy na 2024r.,

- zatwierdzenie stawek opłat eksploatacyjnych na 2024r.,

- podsumowanie całokształtu pracy Zarządu za 2023r.,

- przyjęcie w poczet członków i stwierdzenie członkostwa.

Działalność Spółdzielni obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, których realizacji oczekują jej członkowie. Zdaniem członków Rady Nadzorczej w szczególny sposób należy traktować te zagadnienia, które mają bezpośrednie przełożenie na wysokość kosztów działalności Spółdzielni, a przez to na wysokość opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

Stałym elementem prac Rady Nadzorczej są dyżury pełnione przez Przewodniczącą Rady w siedzibie Spółdzielni, podczas których członkowie Spółdzielni maja możliwość przedstawić swoje problemy, spostrzeżenia lub zasięgną porady.

Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach rozpatrywała skargi i wnioski Członków, udzielała pisemnych odpowiedzi wraz z uzasadnieniem przyjętego przez Radę stanowiska, udzielała informacji na zgłaszane przez członków Spółdzielni problemy w zakresie spraw związanych z jej bieżącą działalnością oraz kontrolowała sposób ich załatwienia.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się tylko do posiedzeń plenarnych. Główny ciężar prac Rady Nadzorczej spoczywał na Komisjach stałych Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej.

Prace komisji były oparte o przyjęte przez Radę Nadzorczą plany. Oprócz spraw planowanych do komisji trafiały do rozpatrzenia także tematy zlecone bezpośrednio przez Radę Nadzorczą.

Pracami tych komisji kierowali ich przewodniczący. Wszystkie posiedzenia komisji stałych były protokołowane. Przewodniczący komisji złożyli na ręce Przewodniczącej Rady sprawozdania ze swej działalności, uwzględniające ilość posiedzeń oraz sprawy poruszane i wnioski.

Na posiedzeniach tych komisji wypracowano konkretne rozwiązania i rekomendacje, które były przedłożone na forum całej Rady Nadzorczej. Sprawozdania te są przekazane do dokumentacji Rady Nadzorczej a tematyka tam poruszana stanowi uzupełnienie całokształtu prac Rady Nadzorczej.

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd i stąd też on ponosi odpowiedzialność za poprawność jej funkcjonowania oraz wyniki finansowe. Rada Nadzorcza natomiast sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

Miarą oceny działania Spółdzielni przez jej członków, jest przede wszystkim wysokość opłat czynszowych zależnych od działań spółdzielni, stan techniczny i sanitarny zasobów oraz rzetelności reagowania na zgłoszone interwencje. Przesłanki te przyświecają Zarządowi w codziennym kierowaniu Spółdzielnią i Radzie Nadzorczej w pełnieniu nadzoru i kontroli. Dowodem na spełnienie powyższych zależności jest sytuacja finansowa Spółdzielni, która w pełnym ujęciu została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie stwierdzono nieprawidłowości ani zagrożeń dla dalszego funkcjonowania naszej Spółdzielni. W Spółdzielni prowadzona jest prawidłowa gospodarka finansowa, a jej stan ekonomiczny jest stabilny.

Potwierdzają to wyniki ekonomiczno - finansowe.

Rada Nadzorcza wypełnia swoje obowiązki w zakresie nadzoru i kontroli działalności spółdzielni poprzez dokonywanie okresowych ocen z wykonania przez Zarząd Spółdzielni zadań gospodarczych i oceniła współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą, jako dobrą.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że dzięki pracy Zarządu wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 3,98 % należnych opłat.

Zarząd prowadzi kompleksowe działania windykacyjne.

Dokładne informacje o czynnościach windykacyjnych prowadzonych przez Zarząd podane są w sprawozdaniu Zarządu.

Rada Nadzorcza temat zadłużenia porusza na każdym posiedzeniu i wspólnie z Zarządem poszukuje zgodnych z prawem rozwiązań mogących poprawić ściągalność przedmiotowych należności.

Efekty decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą oraz wspólne działania z Zarządem znalazły swe odbicie w sprawozdaniu Zarządu Spółdzielni, a w szczególności w jego części finansowej.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2023 roku, a tym samym pracę Zarządu i wnosi do Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.

3. Udzielenie Zarządowi Spółdzielni absolutorium za 2023r.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

Podsumowując kolejny rok funkcjonowania naszej Spółdzielni należy stwierdzić, iż był to trudny czas z uwagi na znaczne wzrosty cen ciepła, energii elektrycznej jak również materiałów i usług, na co główny wpływ miała wysoka inflacja spowodowana zjawiskami ogólnoświatowymi - głównie wojna w Ukrainie. Niemniej jednak podejmowane działania zarówno przez Spółdzielnię jak i wprowadzone przez Rząd mechanizmy pozwoliły zminimalizować negatywne skutki. Dobre wyniki finansowo - ekonomiczne naszej Spółdzielni świadczą o prawidłowym kierunku działań, zakres przeprowadzonych i planowanych remontów na 2023r. mających na celu poprawę warunków zamieszkania i były w pełni zrealizowane.

W ocenie Rady przedstawione kierunki działalności w 2023r oraz osiągnięcia były możliwe dzięki rzetelnej i profesjonalnej pracy Zarządu, zaangażowaniu pracowników Spółdzielni oraz członków Rady.

Stąd Rada dziękuje wszystkim, którzy w roku sprawozdawczym wspomagali jej działalność cennymi uwagami, doświadczeniem i życzliwością, którzy wspólnie pracowali na rzecz właściwego funkcjonowania i rozwoju spółdzielni.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków naszej Spółdzielni.

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 04 June 2024 )
W skrócie