header image
Witamy !
Reg. rozliczenia kosztów PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Thursday, 14 July 2016

R e g u l a m i n

rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Niżej wymienione pojęcia i zwroty użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Zasoby mieszkaniowe to:

a) lokale mieszkalne,

b) lokale użytkowe – lokale o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne oraz garaże,

c) nieruchomości niezabudowane.

 1. Nieruchomość to nieruchomość gruntowa oraz związany z nią budynek lub budynki objęte jedną księgą wieczystą.
 2. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej zwanej dalej udziałem:

a) udział to stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali w nieruchomości wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych,

b) udział określony jest Uchwałą Zarządu podjętą dla określenia podmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

 1. Użytkownik lokalu to:

a) Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

b) Członek Spółdzielni będący właścicielem,

c) Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni,

d) Osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, a posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

e) Najemca lokalu.

f) Osoba nie mająca uregulowanego tytułu do lokalu, faktycznie użytkująca lokal.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:

a) eksploatację bieżącą,

b) remonty i konserwację,

c) centralne ogrzewanie,

d) dostawę zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków,

e) wywóz nieczystości stałych,

f) sprzątanie klatek schodowych w budynku, jeżeli wyrazi na to zgodę większość 2/3 uprawnionych do lokali w danym budynku

 1. Podstawą do rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
 2. Jeśli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta planu rzeczowo-finansowego, rozliczenia kosztów oraz wymiaru opłat za używanie lokali.
 3. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ewidencjonowane i rozliczane na poszczególne nieruchomości zasobów spółdzielczych i administracji zleconej.
 4. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się za okresy roczne. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymaniem nieruchomości a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Ustaloną na koniec roku różnicę pomiędzy dochodami, a kosztami przenosi się na rok następny jako rozliczenie w danej nieruchomości. Wynik na działalności eksploatacyjnej zostaje przekazany na rozliczenia międzyokresowe danej nieruchomości.
 5. W przypadku powstania niedoboru (nadwyżki kosztów nad przychodami) i braku możliwości jego pokrycia stawką uzyskaną w latach poprzednich, Rada Nadzorcza Spółdzielni zwiększa odpowiednio stawki odpłatności dla członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami i użytkowników lokali, aby zlikwidować niedobór i zapewnić odpowiednie pokrycie finansowe kosztów bieżących w roku następnym w poszczególnych nieruchomościach.
 6. Ponoszone koszty w gospodarce zasobami mieszkaniowymi rozlicza się na lokale w poszczególnych nieruchomościach stosując jednostki odniesienia (rozliczeniowe), a mianowicie:

a) 1m2 powierzchni użytkowej w zakresie:

- kosztów eksploatacji bieżącej,

            - kosztów remontów i konserwacji,

- kosztów centralnego ogrzewania,

b) osoby zameldowane lub zamieszkujące w zakresie:

- kosztów wywozu nieczystości stałych,

- kosztów zużycia wody w lokalach nieopomiarowanych,

c) wskazania urządzeń pomiarowych zainstalowanych w mieszkaniach członków i właścicieli oraz w lokalach użytkowych.

Ta forma rozliczeń dotyczy:

- dostarczonej wody oraz odprowadzania ścieków.

Podstawę należności stanowić będzie ilość osób zameldowanych lub zamieszkujących w mieszkaniu pomnożoną przez opłatę za 1m3 wody i odprowadzenie ścieków zgodnie z ceną dostawcy i wielkością normy jednostkowej zużycia wody na 1 osobę zatwierdzonej w planach rzeczowo-finansowych przez Radę Nadzorczą.

Faktyczne:

- zużycie wody i odprowadzanie ścieków będzie rozliczane 2 razy w roku zgodnie z odczytem wodomierza w mieszkaniu i obowiązującą ceną wody i odprowadzenia ścieków,

- kosztów centralnego ogrzewania,

- kosztów podgrzania wody,

- podgrzanie wody rozlicza się 2 razy w roku,

- dostarczonej energii cieplnej do grzejników z zamontowanymi licznikami ciepła i podzielnikami kosztów. Podstawą rozliczenia będzie wskazanie liczników ciepła i podzielników odczytane po sezonie grzewczym i rozliczone przez firmę specjalistyczną zgodnie z odrębnym regulaminem.

d) 1 lokal, tj. przez podzielenie łącznych kosztów przez liczbę lokali - w zakresie sprzątania klatek schodowych , z możliwością ustalenia miesięcznych zaliczek rozliczanych w okresach rocznych.

 1. W przypadku wpływu do Spółdzielni pisemnego wniosku od użytkowników minimum dwóch lokali położonych w jednej klatce schodowej , o świadczenie w tej klatce schodowej odpłatnej usługi sprzątania, Spółdzielnia informuje o zamiarze wprowadzenia tej usługi od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Jednocześnie Spółdzielnia informuje o możliwości nie wprowadzania odpłatnej usługi sprzątania pod warunkiem złożenia przez większość użytkowników wszystkich lokali w danej klatce schodowej pisemnego wniosku o nie wprowadzanie usługi , z jednoczesnym zobowiązaniem się do stałego utrzymania porządku w całej klatce schodowej, w porozumieniu z pozostałymi mieszkańcami lokali w danej klatce schodowej. Brak wpływu wniosków od użytkowników większości lokali w danej klatce schodowej uważany jest za akceptację wprowadzenia na danej klatce schodowej odpłatnej usługi sprzątania.

 

III. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH

 

 1. m2 powierzchni użytkowej

 

1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest powierzchnią pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja, itp., pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika.

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane.

Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, strychów i piwnic.

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi (np.: mansardach), której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm.

Jeżeli wysokość pomieszczeniach lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części.

Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100%.

2. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak: kuchnie, łazienki, korytarze, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, komórki, piwnice, garaże z wyjątkiem strychów, balkonów i loggii.

Do powierzchni użytkowej danego lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu użytkowego zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią użytkową tego lokalu.

Powierzchnię pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokalu (np.: wspólny korytarz, wspólne pomieszczenia sanitarne) należ doliczać proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali użytkowych.

3. Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów i ustalania opłat czynszowych, przyjmuje się powierzchnię ustaloną i inwentaryzację obowiązującą od 1.01.2005r.

4. W przypadku zwiększenia powierzchni użytkowej (np.: w drodze zabudowy części klatki schodowej) powinna nastąpić korekta powierzchni użytkowej dla celów rozliczenia kosztów i ustalenia opłat czynszowych.

5. Przy obliczaniu powierzchni należy przyjmować wymiary na wysokość 1,0 metra ponad poziomem podłogi odpowiedniej kondygnacji.

Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,01m2.

Przy ustalaniu powierzchni lokalu nie należy wliczać wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1m2.

 

 1. Osoby zameldowane lub zamieszkujące w lokalu:

Przez osoby zameldowane należy rozumieć liczbę osób zameldowanych na pobyt stały, oraz na dłuższy pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Przy obciążaniu członków właścicieli i najemców należy uwzględnić dłuższe nieobecności, m.in. wyjazdy zagraniczne, służba wojskowa, pobyt młodzieży uczącej się i mieszkającej w internatach, itp. Na podstawie pisemnych zaświadczeń i meldunków lub pisemnych oświadczeń potwierdzonych pisemnie przez mieszkańców minimum trzech lokali położonych w tej samej klatce schodowej od następnego miesiąca po dacie dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Do naliczeń również uwzględnia się osoby faktycznie zamieszkujące w danym lokalu.

 

IV. ROZLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BIEŻĄCEJ ORAZ USTALENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE LOKALE

 

1. Koszty eksploatacji obejmują koszty związane z bieżącym zarządzaniem, eksploatacją i konserwacją poszczególnych nieruchomości w zasobach mieszkaniowych.

Są to m.in.:

- materiały i środki trwałe małowartościowe zużyte na cele eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych,

- wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z tą działalnością,

- podatki od gruntu, nieruchomości, budowli i wieczystego użytkowania terenów,

- koszty utrzymania czystości i porządku w zasobach,

- ubezpieczenie majątku Spółdzielni,

- koszty Zarządu zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w planach rzeczowo-finansowych,

- pozostałe koszty, np.: deratyzację, czyszczenie kominów, czyszczenie kanalizacji, koszty obsług kont bankowych, różnic z rozliczenia zimnej wody i ścieków pomiędzy wodomierzem budynkowym a sum wskazań ilości wody wg odczytów u lokatorów energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych nieruchomości.

2. Koszty eksploatacji bieżącej rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Nie podlegają obciążaniu kosztami eksploatacji lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni.

3. Ustalone w wyniku rozliczenia kosztów eksploatacji obciążenia lokali w poszczególnych nieruchomościach stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłat za ich używanie.

Wymiar tych opłat zależy od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

4. Członkowie i nieczłonkowie posiadający spółdzielcze prawa do lokali, członkowie właściciele lokali, właściciele lokali nie będący członkami wnoszą zgodnie z art. 4 ust. 1-8, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000r. z późniejszymi zmianami.

Najemcy lokali wnoszą opłaty zgodnie z zawartymi umowami ze Spółdzielnią.

Użytkownicy lokali bez tytułu prawnego wnoszą odszkodowanie.

Stawki eksploatacyjne za te lokale ustala się dla poszczególnych grup użytkowników lokali, a mianowicie;

a) członkowie, nieczłonkowie posiadający spółdzielcze prawa do lokali (art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych):

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

- wpłaty na fundusz remontowy zgodnie z art. 6 ust. 3,

- inne opłaty wg postanowień statutu,

- wydatki na działalność społeczną, oświatową, kulturalną.

b) członkowie, właściciele lokali (art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych):

- eksploatacja i utrzymanie ich lokali,

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

- wpłaty na fundusz remontowy zgodnie z art. 6 ust. 3,

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnych,

- inne opłaty wg postanowień statutu,

- wydatki na działalność społeczną, oświatową, kulturalną.

c) właściciele lokali niebędący członkami art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

- eksploatacja i utrzymanie ich lokali,

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnych,

- wpłaty na fundusz remontowy zgodnie z art. 6 ust. 3,

- inne koszty zarządu nieruchomościami na takich samych zasadach jak członkowie
 z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (pożytki),

- odpłatne korzystanie z działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej, wg umów
 ze spółdzielnią.

d) najemca lokali:

  - wg umów.

e) użytkownicy lokali bez tytułu prawnego:

- odszkodowanie w wysokości ustalanej prze Radę Nadzorczą.

Stawki eksploatacyjne za te lokale ustala się:

- dla lokali mieszkalnych w drodze podzielenia kosztów eksploatacji przez średnioroczną powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych,

- dla lokali użytkowych nie mniej niż ryczałtowo za 1m2 p.u. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej. Wysokość pierwszej stawki z 1m2 p.u. ustala się w drodze przetargu ofertowego.

5. Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą opłaty eksploatacyjne w wysokości określone w umowie najmu.

 Stawki tych opłat ustalane są:

 a) dla lokali mieszkalnych:

 - użytkowanych przez osoby fizyczne, w formie czynszu ustalonego,

 - użytkowanie przez osoby prawne w formie czynszu wolnego, który uwzględniać powinien intensywność użytkowania lokalu oraz warunki rynkowe wynajmu lokali.

 b) dla lokali użytkowych:

 - w drodze przetargów otwartych lub oferowanych przeprowadzanych na dany lokal.

 Stawki minimalne do przetargów ustala RN w planach rzeczowo-finansowych Spółdzielni na dany rok.

 

 USTALENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

 

 1. Dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali:

a) opłaty eksploatacyjne pomniejszone o pożytki z lokali użytkowych w danej nieruchomości,

b) podatek od nieruchomości,

c) opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów,

d) ubezpieczenia majątkowe,

e) narzut kosztów ogólnych komórek funkcjonalnych Zarządu,

f) odpisy na fundusz remontowy,

g) opłaty za media wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtu ustalonego w planach rzeczowo-finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

h) opłaty za utrzymanie trenów zielonych i małej architektury.

 

 1. Dla członków właścicieli lokali:

a) opłaty eksploatacyjne pomniejszone o pożytki z lokali użytkowych,

b) bez opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów, gdyż właściciele ponoszą je osobiście,

c) narzut kosztów ogólnych komórek funkcjonalnych Zarządu,

d) odpisy na fundusz remontowy,

e) opłaty za media wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtu ustalonego w planach rzeczowo-finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

f) opłaty za utrzymanie terenów zielonych i małej architektury.

 

 1. Dla właścicieli niebędących członkami Spółdzielni:

a) opłaty eksploatacyjne (przeciętny koszt na nieruchomościach),

b) bez opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów, gdyż właściciele ponoszą je osobiście,

c) narzut kosztów ogólnych komórek funkcjonalnych Zarządu wg przeciętnych kosztów (bez pomniejszenia o pożytki),

d) odpisy na fundusz remontowy zatwierdzony dla danej nieruchomości,

e) opłaty za media wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtu ustalonego w planach rzeczowo-finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

f) inne koszty zwiększające lub obniżające opłaty dające się odnieść tylko w stosunku do właścicieli niebędących członkami Spółdzielni,

g) opłaty za utrzymanie terenów zielonych i małej architektury.

 

 1. Osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego uiszczają odszkodowanie w wysokości czynszu ustalonego jak dla najemców tych lokali mieszkalnych.
 2. Stawki eksploatacyjne za najem lokali użytkowych nie obejmują opłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od gruntu.

Zasady naliczeń tych podatków regulują odrębne przepisy, w związku, z czym są one naliczane w odrębnej pozycji.

 

V. ROZLICZENIE KOSZTÓW REMONTÓW I USTALENIE OPŁAT ZA REMONTY

 

 1. Koszty remontów zasobów mieszkaniowych (budynków oraz budowli i urządzeń technicznych, pomiarowych związanych z budynkami) rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach i na lokale użytkowe w danej nieruchomości.
 2. Koszty remontów są finansowane z funduszu remontowego tworzonego z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów, oraz innych wpływów wyszczególnionych w regulaminie tworzenia i wydatkowania, środków na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
 3. Stawki odpisu na fundusz remontowy w zł/m2 powierzchni użytkowej uchwala Rada Nadzorcza w planach rzeczowo-finansowych na dany rok.

Wysokość tych stawek uzależniona jest od planowanych potrzeb remontowych i konserwacyjnych oraz posiadanych środków na funduszu remontowym.

 

VI. ROZLICZENIE KOSZTÓW ORAZ USTALENIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE – WG ODRĘBNEGO REGULAMINU

 

Rozliczenie kosztów oraz ustalenia opłat zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009r.

 

VII. ROZLICZENIE KOSZTÓW I USTALENIE OPŁAT ZA ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

 1. Koszty zużycia wody i odprowadzenie ścieków rozlicza się odrębnie dla lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach i lokali użytkowych.
 2. Koszty użycia wody i odprowadzenia ścieków przypadające na poszczególne lokale rozlicza się:

a) w przypadku korzystania z liczników zbiorczych:

- w lokalu mieszkalnym na 1 osobę zameldowaną lub zamieszkałą w lokalu,

- w lokalu użytkowym na 1 osobę zatrudnioną,

b) w przypadku korzystania z liczników indywidualnych

- wg wskazań wodomierzy.

 1. Podstawę do ustalania obciążeń za dostarczaną zimną wodę i odprowadzenie ścieków stanowią opłaty uiszczane przez Spółdzielnię na rzecz dostawców usług wodno-kanalizacyjnych , zgodnie z ilością zużywanej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zbiorczych zainstalowanych w budynkach oraz ponoszone przez Spółdzielnię koszty dokonania odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach użytkowników.

Sposób ustalania opłat i rozliczania zużycia wody zgodnie z odrębnym regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 

VIII. ROZICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I USTALENIE ZALICZKI ZA NASTĘPNY OKRES

 

 1. Koszty podgrzania wody rozlicza się zgodnie z zasadami określonymi ustawa Prawo Energetyczne ( Dz.U.89/ 2006 poz.625 z późniejszymi zmianami ) art. 45a, ust.8, pkt 2a.
 2. Koszt jednostkowy podgrzania (1 m3) wody rozlicza się w okresach półrocznych lub rocznych dzieląc faktyczne koszty podgrzania wody w danym budynku lub nieruchomości wielobudynkowych danego okresu prze faktyczne zużycie wody w tych budynkach lub nieruchomościach.
 3. Zaliczkę na następny okres ustala się w następujący sposób:

Opłata stała za moc zamówioną w tym okresie + ( ilość zużytego ciepła w GJ
z poprzedniego okresu x stawka obowiązująca w tym okresie ) ilość faktycznie zużytej wody przeznaczonej na podgrzanie = zaliczka za 1 m3 wody w poprzednim okresie.

 1. Do kosztów podgrzania wody rozliczanych na poszczególne lokale, doliczane są dla użytkowników lokali, ponoszone przez Spółdzielnię koszty odczytów wodomierz na ciepłą wodę.

 

IX. ROZLICZENIE KOSZTÓW I USTALENIE OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (ŚMIECI)

 

Podstawę do ustalania obciążeń za wywóz odpadów stałych stanowią opłaty uiszczane przez Spółdzielnię na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami opłat obowiązującymi na terenie danej gminy na podstawie aktualnej uchwały Rady Miasta lub Rady Gminy.

 

X. ROZLICZENIE KOSZTÓW SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH

 

Koszty sprzątania klatek schodowych rozlicza się raz w roku jako faktycznie poniesione koszty minus opłaty pobrane, podzielone przez ilość lokali w danym budynku

 

XI. ROZLICZENIE I USTALENIE INNYCH OPŁAT NA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

 

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą do Spółdzielni dodatkowe opłaty rozliczane z kosztami i dochodami w eksploatacji bieżącej.

Należą do nich opłaty pobierane za:

a) posiadanie dodatkowych piwnic (zł/miesięcznie),

b) posiadanie pomieszczeń zabudowanych przez lokatora (zł/szt.),

c) umieszczaniu reklam na budynkach spółdzielczych (zł/m2 reklamy),

d) dzierżawę terenu (zł/m2).

2. Opłaty wyszczególnione w pkt. 1, poz. a,b,c,d, mają charakter umowny i są ustalane ryczałtowo wg stawek zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Wysokość tych opłat nie ma bezpośredniego związku z kosztami ponoszonymi przez Spółdzielnię, lecz jest wypadkową podaży-popytu na te usługi.

 

XII. REGULOWANIE OPŁAT ZA LOKALE

 

 1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.

O dacie postawienie lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.

 1. Opłaty i odszkodowania za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych są płatne z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej zgodnie ze statutem.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją materialną członka i jego rodziny, Zarząd Spółdzielni może przesunąć termin płatności zgodnie z zawartą umową.
 2. Zmiany opłat rozliczane na 1 osobę zameldowaną lub zamieszkałą w mieszkaniu dokonywane są od dnia 1-go następnego miesiąca po dniu zgłoszenia.
 3. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy Spółdzielni.

O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.

 1. O zmianie wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić użytkowników lokali:

1/ w przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni – co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

2/ w przypadku podwyżek opłat na pokrycie kosztów zależnych od spółdzielni – co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin,

3/ zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

Członkowie spółdzielni, osoby niebędący członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

Od nie wpłaconych należności spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

 

XIII. BONIFIKATY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALI

 

1. W praktyce zarządzania zasobami mieszkaniowymi występują sytuacje, w których Spółdzielnia nie wywiązuje się (z przyczyn zawinionych i nie zawinionych) z ciążących na niej obowiązków. Dotyczy to m.in.: awarii centralnego ogrzewania i ,,niedogrzania’’ lokali oraz braku zimnej wody.

Jeżeli w/w przypadki są częste i mają charakter długotrwały, stanowią podstawę do udzielenia użytkownikom lokali stanowiących bonifikat, zgodnie z zawartą umową o dostarczenie energii cieplnej.

2. Niedogrzewanie lokalu użytkowników powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym.

Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia lub następnym. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności użytkownika lokalu i przedstawiciela ZEC. Nie sprawdzenie reklamacji przez Spółdzielnie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do obniżki w opłatach.

 

XIV.  ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI

 

 1. W ramach pobierania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić:

a) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych:

- utrzymanie domów w estetycznym i należytym stanie technicznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną,

b) normatywną temperaturę wewnątrz lokali w sezonie grzewczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) możliwość stałego korzystania z zimnej wody,

d) pielęgnację zieleni ( tym szczególnie podlewanie i strzyżenie) i utrzymanie należytym stanie technicznym małej architektury.

e) sprzątanie klatek schodowych na zasadach określonych w rozdziale II Regulaminu

 1. Do obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali należą naprawy wymienione w „Regulaminie podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 28.04.2010r.
 2. Naprawy wewnątrz lokali nie zliczonych do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale.

Jako szczególne obowiązki użytkownika zajmującego lokal w budynku zarządzanym przez Spółdzielnię ustala się obowiązki ujęte w cytowanym wyżej Regulaminie.

Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lokalu lub osób korzystających z lokalu obciążają użytkownika lokalu.

Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkownika oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony zainteresowanego użytkownika, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 1. W stosunku do użytkowników zajmujących lokale na zasadach najmu obowiązki te wpisuje się jako składnik warunków umowy najmu.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 22 / 2010. i zmiany zawarte w uchwale nr 48 / 2010 , uchwałę 10 / 2011. , uchwał nr 19 /2013, uchwale nr 24 /2013, uchwale nr 25 / 2013, uchwale nr 11/ 2016

 

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 14 July 2016 )
W skrócie