header image
Witamy !
REGULAMIN RN MSM - PROJEKT PDF Drukuj E-mail
Napisał Krzysztof Berliński   
Monday, 08 June 2015
R E G U L A M I N
RADY NADZORCZEJ

MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W MIASTKU

I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
§1.
Rada Nadzorcza działa na podstawie zasad określonych przepisami art.44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami ), postanowieniami § 87-92 Statutu MSM i niniejszego regulaminu.
II.SKŁAD RADY NADZORCZEJ.
§ 2
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków , wybranych z pośród członków MSM na okres 3 lat.
§ 3
Członków Rady Nadzorczej wybierają członkowie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
§4.
Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą dokonania wyboru całej Rady Nadzorczej i kończy z chwilą wyboru całej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
§5.
Mandat członka Rady nadzorczej wygasa z upływem kadencji , na którą został wybrany . Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1. odwołania większością 2/3 głosów przez organ , który dokonał wyboru,
2. zrzeczenie się mandatu,
3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
§6.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej , który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej – innego członka Rady Nadzorczej.
III. ZAKRES DZIAŁAŃ RADY NADZORCZEJ:
§7.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
§8.
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,
5) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
10)rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
11)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
12)podejmowanie uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nich upoważnionych,
13) uchwalanie regulaminu Zarządu i porządku domowego,
14) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
15) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali,
16) uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczeniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale.
17) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasady wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
18) udzielenie zgody dla Zarządu w sprawach :
a) udzielanie pełnomocnictwa ogólnego oraz do czynności dla których wymagana jest forma notarialna,
b) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem ( współwłaścicielem ) tej nieruchomości,
c) nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu , członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień , przeglądać księgi i dokumenty o stanie majątku Spółdzielni . Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
IV. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ.
§ 9.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w uzasadnionych sytuacjach Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący kolegium w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia złożenia wniosku.
§10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inni zaproszeni goście.
§11.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady. Zadaniem prezydium jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej Spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z członkami Spółdzielni. W miarę potrzeb może powołać również komisje stałe i doraźne do wykonywania określonych zadań.
§ 12.
1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§13. Posiedzenie Rady Nadzorczej i komisji są protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący, względnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§14.
Praca w Radzie Nadzorczej jest odpłatna w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wysokość ryczałtu ustala się dla:
-Przewodniczącego - 45% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego na koniec miesiąca poprzedzającego posiedzenia
-sekretarz Rady i komisji, v-ce przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji Rady - 35%,
-członkowie Rady Nadzorczej - 25%. W przypadku nieusprawiedliwionej obecności ryczałt za dany miesiąc nie przysługuje.
§15.
Traci moc dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej MSM uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 14 maja 2007r.
§16.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu _______ 2007 r. i obowiązuje od _______

 SEKRETARZ                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                      Zebrania Przedstawicieli                                        Zebrania Przedstawicieli
                                            _______________                                                    ______________
Ostatnia aktualizacja ( Monday, 08 June 2015 )
W skrócie