header image
Witamy !
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Thursday, 05 July 2018

R E G U L A M I N

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


§1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działa na podstawie przepisów:

- art. 36 - 43 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 2003 nr. 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami), 

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.),

- postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. 

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części.

3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

2. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą być obecni na każdej części Walnego Zgromadzenia, lecz mogą brać udział głosowaniach tylko na swojej części Walnego Zgromadzenia.

3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

5. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 oraz 3-4, powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

6. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 4

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, rady lub Zarządu w tych sprawach,

3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego lub sposobu pokrycia strat,

6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać,

9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11. uchwalanie zmian statutu,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wstąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami zawartymi w § 88 statutu.

15. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 5

Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos.

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami danej części Walnego Zgromadzenia i członkowie Zarządu.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

3. Członek Spółdzielni nie będący członkiem danej części Walnego Zgromadzenia może w niej uczestniczyć bez prawa głosu, natomiast prawo głosu mają osoby, których sprawy wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia w części ich dotyczącej.

§ 7

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

§ 8

Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządku obrad. Część Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.

§ 9

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierana jest zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni komisja mandatowo- skrutacyjna, w składzie 3 - 7 osób, której zadaniem jest:

a) sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności i ilości pełnomocnictw, udzielonych zgodnie z § 3 ust.1 oraz 3 - 4,

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja sporządza protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji oraz odczytuje listę pełnomocnictw.

5. Protokóły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Uwagi o charakterze wniosku zgłaszane w czasie obrad danej części Walnego Zgromadzenia zostają zapisane do protokołu i przekazywane są do rozpatrzenia odpowiednim organom Spółdzielni.

§ 11

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego obrad zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podanie imienia i nazwiska. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

2. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielony poza kolejnością.

3. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a) sposobu głosowania,

b) głosowania bez dyskusji,

c) zakończenia dyskusji,

d) zamknięcia listy mówców,

e) zarządzenia przerwy,

f) ograniczenia czasu wystąpień.

6. W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

7. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.

8. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłoszonych wniosków oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 78 statutu.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków. Większość kwalifikowana wymagana jest:

a) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

b) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

c) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

d) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

5. W sprawach likwidacji Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyła co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

6. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości, bierze się pod uwagę jedynie głosy za i przeciw. Wyniki ogłasza Przewodniczący. Ostateczny wynik głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia ustala kolegium. 

7. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny i tytuł określający sprawę.

§ 13

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Protokół danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokóły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej 10 lat.

5. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

6. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium, o którym mowa w § 84 statutu.

§ 14

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. W skład Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie uczestniczący w danej części Walnego Zgromadzenia.

5. Komisja mandatowo - skrutacyjna sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, lista ta jest poddawana pod głosowanie na danej części Walnego Zgromadzenia.

6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

7. Członkowie Komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej

8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia.

9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

10. Głos jest nieważny, jeżeli:

1. zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez komisję,

2. karta wyborcza jest przekreślona,

3. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, przewidzianych do wyboru na danej części Walnego Zgromadzenia.

11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

12. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające spośród kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów.

§ 16

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom w trybie § 78 statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 17

Postanowienia § 16 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

§ 18

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 19

Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Regulamin przyjęty został uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 listopada 2007r.

Zmiany w Regulaminie, w paragrafach 3 i 9 , uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 8 z dnia 21, 22, 25, 26 czerwca 2018r. 


PRZEWODNICZĄCY 

Kolegium Walnego Zgromadzenia

Motyl Bogumił

SEKRETARZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Gierszewska Bożena


Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 05 July 2018 )
W skrócie