header image
Witamy !
Reg. dostawy zimnej wody PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Thursday, 14 July 2016

R e g u l a m i n

rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków
z lokali mieszkalnych i użytkowych
Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257).

4. Ustawa z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 poz. 288 z 1995r. z późniejszymi zmianami).

5. Statut Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

6. Taryfy dostawców wody.

 

II. ZASADY OGÓLNE 

§ 1

  

Rozliczanie kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej polega na:

- rozliczaniu między dostawcą wody i odbiorcą ścieków, a Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową zgodnie z obowiązująca umową o dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- rozliczaniu między Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową a użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2 

 

Rozliczanie kosztów zużycia wody pomiędzy dostawcą wody i odbiorcą ścieków
a Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową odbywa się odrębnie dla poszczególnych budynków, zespołów budynków – w zależności od miejsca opomiarowania w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych punktach rozliczeń.

 

§ 3

 

Przez cenę wody rozumie się sumę cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustaloną przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków w obowiązującej TARYFIE.

 

§ 4

 

1. Koszty ponoszone przez Miastecką Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków stanowi suma opłaty abonamentowej oraz iloczyn ilości dostarczonej wody (m3) i ceny wody zgodnie z obowiązującą TARYFĄ.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1. podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali zgodnie z obowiązującą TARYFĄ.

3. Do kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków , rozliczonych zgodnie z ust.2, doliczane są dla użytkowników lokali, ponoszone przez Spółdzielnię koszty odczytów wodomierzy.

  

§ 5

 

1. Ilość wody zużytej w lokalu stanowi sumę ilości wody zimnej i ciepłej zużytej
w tym lokalu.

2. Ilość odprowadzanych z lokalu ścieków przyjmuje się jako równą ilości zużytej w tym lokalu wody.

3. Ilość zużytej wody ustala się w oparciu o:

- wskazania wodomierzy w budynkach, zespołach budynków,

- wskazania wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

- ustalone normy zużycia na 1 mieszkańca w przypadku braku wodomierzy. 

 

III. ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY W LOKALACH OPOMIAROWANYCH

 

§ 6

 

1. Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym na wszystkich punktach poboru wody zainstalowano wodomierze.

2. W przypadku nie udostępnienia lokalu przez użytkownika w celu wymiany wodomierza, lokal ten uznaje się za nieopomiarowany i koszty zużycia wody w tym lokalu rozliczane są wg zasad określonych w Dziale IV Regulaminu.

 

§ 7

 

1. Rozliczanie kosztów zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalu rozpoczyna się od pierwszego dnia odebrania i oplombowania wodomierzy.

2. Okres rozliczeń zużytej wody ustala się, 2 razy w roku w terminach zgodnych z zawartą umową z Metroną Polską.

3. Dopuszcza się możliwość dodatkowego odczytu wodomierzy w przypadkach zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków powyżej 10 %.

4. W przypadku zmiany ceny w trakcie okresu rozliczeniowego bez dodatkowego odczytu wodomierzy, rozliczenie wody następuje proporcjonalnie do okresu, w którym obowiązywały różne ceny.

5. W sytuacji opisanej w pkt. 4, nie przeprowadza się odczytu między okresowego na wniosek użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

6. Nie dopuszcza się możliwości ustalania wysokości zaliczek we własnym zakresie innych niż ustalone przez Spółdzielnię.

7. Na uzasadniony wniosek użytkownika Spółdzielnia może zmienić wysokość wnoszonej zaliczki.

 

§ 8

 

1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wnosi opłaty w formie miesięcznej zaliczki w oparciu o prognozę zużycia wody ustaloną na podstawie średniego rocznego zużycia z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych od grudnia do listopada , powiększoną o 5%.

2. Użytkownik lokalu użytkowego reguluje opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie faktur wystawianych przez Spółdzielnie w oparciu o odczyty wodomierzy.

 

§ 9

 

Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków pomiędzy poniesionymi kosztami a opłatami zaliczkowymi wniesionymi przez użytkownika mieszkania regulowana będzie następująco:

- niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu najbliższej opłaty czynszowej przypadającej po otrzymaniu rozliczenia,

- nadpłatę zalicza się na poczet należności czynszowych,

- dopuszcza się możliwość uiszczenia niedopłaty w formie ratalnej.

  

IV. ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY W LOKALACH NIOPOMIAROWANYCH  

 

§ 10

 

1. Lokalem nieopomiarowanym jest lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy.

2. Ilość wody zużywana w lokalu mieszkalnym nieopomiarowanym wyliczana jest na podstawie ilości osób zameldowanych lub zamieszkujących w mieszkaniu w oparciu o obowiązujący, wyliczony w Spółdzielni ryczałt.

3. Ryczałt miesięczny wynosi:

- w lokalach z wodą zimną 9,5 m3/ 1 osobę zameldowaną lub zamieszkującą,

- w lokalach z woda ciepła i zimna 9,5 m3 + 3,5 m3/ 1 osobę zameldowaną lub zamieszkującą.

4. W lokalach nieopomiarowanych, w których nie występują osoby zameldowane lub zamieszkujące przyjmuje się ryczałt jak dla 1 osoby.

 

§ 11

 

Ryczałtowe opłaty dla lokali nieopomiarowanych nie podlegają dodatkowym rozliczeniom.

 

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW STRON 

 

§ 12 

 

Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz Spółdzielni w zakresie eksploatacji wodomierzy:

 

1. Obowiązki Spółdzielni:

- okresowe, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu rozliczanie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- okresowa, zgodna z Polską Normą legalizacja lub wymiana wodomierzy,

- bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych wraz ze stanem plomb,

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych wodomierzy w uzasadnionych przypadkach,

- odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy,

Koszty w/w czynności pokrywane są z funduszu remontowego.

 

2. Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego i użytkowego:

- użytkowanie wodomierza zgodnie z jego przeznaczeniem,

- udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu sprawdzenia, wymiany wodomierzy na każde wezwanie Spółdzielni,

- natychmiastowe zgłaszanie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza – nie naruszanie lub zrywanie plomb na wodomierzu,

- nie dokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej lub demontażu wodomierza, co uniemożliwia stwierdzenie faktycznego zużycia wody,

- ujawnianie nielegalnego poboru wody.

 

§ 13

 

1. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, zużycie wody w lokalu ustalone zostaje na podstawie średniego zużycia wody w tym lokalu w okresie rozliczeniowym poprzedzającym niesprawność wodomierza.

2. W sytuacji:

 - nie zgłoszenia uszkodzenia wodomierza,

 - naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu,

 - dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej lub demontażu wodomierza, co uniemożliwia stwierdzenie faktycznego zużycia wody,

 - ujawnienia nielegalnego poboru wody,

 - uniemożliwienia wymiany wodomierzy w ramach legalizacji,

 - nie udostępnienia mieszkania w celu dokonania kontroli sprawności działania wodomierzy do czasu usunięcia nieprawidłowości zużycie wody w lokalu w okresie rozliczeniowym ustalone zostaje jak dla lokalu nieopomiarowanego tj. zgodnie z § 10.

Ponowne rozliczanie lokalu wg wskazań wodomierzy rozpocznie się w pierwszym dniu, w którym usunięto nieprawidłowość, odebrano i zaplombowano wodomierz. W takiej sytuacji wymiana uszkodzonego wodomierza pokrywana jest przez użytkowników lokali.

 

§ 14

 

Reklamacje dotyczące rozliczenia wody winny być wnoszone w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia.

 

§ 15 

 

W przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego stawianego do dyspozycji Spółdzielni lub zamiany, rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczny stan wodomierzy odczytany i odnotowany w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

VI. ROZLICZENIE KOSZTÓW LEGALIZACJI WODOMIERZY W LOKALACH

 

§ 16

 

1. Legalizacja wodomierzy przeprowadzona jest przez Spółdzielnię poprzez ich wymianę na nowe.

2. W celu zapewnienia utrzymania stanu spójnego okresu legalizacji oraz spełnienia jednakowych warunków technicznych i jakościowych wszystkich wodomierzy indywidualnych w lokalach, wymiana wodomierzy przeprowadzona jest wyłącznie przez Spółdzielnię.

3. Celem pokrycia kosztów wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych pobierana jest od mieszkańców miesięczna zaliczka na fundusz remontowy. Jednostką rozliczeniową zaliczki jest jeden wodomierz.

4. Kosztami wymiany wodomierzy w lokalach użytkowych obciążeni są użytkownicy tych lokali , jednorazowo, na podstawie faktur wystawionych przez Spółdzielnie po dokonaniu wymiany.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

 § 17 

 

Rozliczenia całości kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla zasobów Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonuje się pomiędzy użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych opomiarowanych i nieopomiarowanych, a powstałe różnice pokrywane są z wnoszonych przez użytkowników opłat w ramach eksploatacji podstawowej. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 14.06.2010r. z zastrzeżeniem § 10 punkt 3 który obowiązuje od 01.08.2010r..

Zmiany w regulaminie wprowadzone uchwałą nr 18 / 2013 i uchwałą nr 10 /2016r. z dnia 21 marca 2016r.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 14 July 2016 )
W skrócie