header image
Witamy !
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTóW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 02 October 2018

REGULAMIN

 

rozliczania kosztów zakupu ciepła na cele centralnego ogrzewania i  podgrzania wody oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali w  Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 716),

2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o o efektywności energetycznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2166),

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. z 2021r. poz. 2273),

4. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z  2021 r. poz. 648),

5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1208),

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz.836),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2068),

 

§ 1 Definicja zastosowanych pojęć

1. c.o. – centralne ogrzewanie, instalacja mająca za zadanie dostarczenie ciepła do lokali. W skład instalacji wchodzą elementy transportujące energię, produkujące energię i zmieniające jej parametry oraz grzejniki zamontowane w lokalach, odpowiedzialne za dostarczenie ciepła do lokali. Ciepło potrzebne do ogrzania budynków dostarczane jest z sieci zdalaczynnej dla budynku lub grupy budynków (poprzez wymiennik ciepła indywidualny lub grupowy).

2. c.w.u. – ciepła woda użytkowa, instalacja dostarczająca do punktów czerpalnych pitną ciepłą wodę użytkową, Ciepło potrzebne do podgrzania wody dostarczane jest z sieci zdalaczynnej dla budynku lub grupy budynków (poprzez wymiennik ciepła indywidualny lub grupowy).

3. Okres rozliczeniowy – umowny okres czasu, za który cyklicznie dokonuje się rozliczeń kosztów poniesionych na zakup i dostarczenie ciepła do budynku/węzła cieplnego z wnoszonymi za ten okres zaliczkami przez użytkowników lokali.

4. Użytkownik lokalu – posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu, właściciel lokalu wyodrębnionego a także najemca lokalu lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego, odpowiedzialni za regulowania opłat za lokal.

5. Spółdzielnia – Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku.

6. Węzeł ciepłowniczy - zespół urządzeń zaopatrujący w ciepło instalację wewnątrz budynku lub grupy budynków. Ciepło dostarczane jest z sieci zdalaczynnej dla budynku lub grupy budynków (poprzez grupowy wymiennik ciepła).

7. Układ pomiarowo – rozliczeniowy – zespół urządzeń pomiarowych, odpowiadający przepisom metrologicznym, na podstawie którego wskazań, zarządca rozlicza się z dostawcą ciepła lub na podstawie którego rozlicza poszczególne lokale lub grupy lokali.

8. Zaliczka – wnoszona przez użytkownika lokalu opłata zaliczkowa ma poczet kosztów c.o., zgodnie z wymiarem opłat miesięcznych.

9. Rozliczenie indywidualne c.o. – stanowi podział całkowitych kosztów ogrzewania na poszczególne lokale w odniesieniu do wniesionych zaliczek w okresie rozliczeniowym.

10. Rozliczenie kosztów podgrzania wody – stanowi podział całkowitych kosztów podgrzania wody poniesionych w okresie rozliczeniowym na poszczególne lokale w odniesieniu do wniesionych w tym samym okresie zaliczek.

11. Lokal – lokal mieszkalny lub użytkowy, wyposażony w instalację c.o.

12. Powierzchnia użytkowa lokalu - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, proporcjonalnie do której naliczane są zaliczki na koszty c.o. oraz rozliczane są na poszczególne lokale koszty stałe c.o.

13. Lokal opomiarowany:

a) w zakresie centralnego ogrzewania - lokal, którego wewnętrzna instalacja c.o. wyposażona jest w urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania, tj. w ciepłomierz indywidualny lub w podzielniki kosztów,

b) w zakresie ciepłej wody użytkowej - lokal, którego wewnętrzna instalacja c.w.u. wyposażona jest w wodomierz(e) indywidualny(e) ciepłej wody.

14. Lokal nieopomiarowany:

a) w zakresie centralnego ogrzewania – lokal, którego wewnętrzna instalacja c.o. nie jest wyposażona w urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania, tj. w podzielniki kosztów ogrzewania lub ciepłomierze indywidualne,

b) w zakresie ciepłej wody użytkowej – lokal, którego wewnętrzna instalacja c.w.u. nie jest wyposażona w wodomierz(e) indywidualny(e) ciepłej wody.

15. Podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie wskaźnikowe niebędące przyrządem pomiarowym
w rozumieniu przepisów metrologicznych, umożliwiające dokonanie indywidualnego rozliczenia kosztów zmiennych ogrzewania lokali. Celem podzielnika jest określenie procentowego udziału ciepła z grzejnika, na którym podzielnik został zamontowany w cieple dostarczonym do budynku i wskazanego na ciepłomierzu centralnym. Urządzenia wskazują jednostki bezwymiarowe. Podzielniki stosuje się w przypadku wielopunktowego zasilania lokalu w energię cieplną do ogrzewania (wspólne piony c.o.).

16. Ciepłomierz indywidualny – urządzenie pomiarowe umożliwiające pomiar ilości ciepła dostarczonej do lokalu. Ciepłomierz indywidualny stosuje się w przypadku jednopunktowego zasilania lokalu w energię cieplną do ogrzewania.

17. Współczynnik wyrównawczy – współczynnik wyrównawczy niekorzystnego położenia lokalu - współczynnik mający na celu uwzględnienie większej ilości strat ciepła w lokalach położonych w bryle budynku niekorzystnie np. skrajnie narożne mieszkania, usytuowane na parterze lub na ostatniej kondygnacji, itp. Współczynnik niweluje ilości zarejestrowanych jednostek przez podzielniki zamontowane w lokalu lub ciepłomierze w rozliczeniu. Współczynniki wyliczane są na podstawie projektu budynku uwzględniając straty ciepła metodą obliczeniową.

18. Jednostka zużycia – wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania.

19. Maksymalne zużycie w lokalu – wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym.

20. Minimalne zużycie w lokalu – wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym.

21. Koszty zakupu energii cieplnej -  suma opłat wyliczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne
w ciągu okresu rozliczeniowego na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie oraz mocy zamówionej i ilości dostarczonego ciepła z uwzględnieniem udzielonych upustów i bonifikat.

22. Odszkodowanie – koszt zmienny ogrzewania lokalu ustalony dla szczególnych przypadków rozliczeń.

23. Wodomierz ciepłej wody - przyrząd pomiarowy służący do pomiaru objętości podgrzanej wody, przepływającej przewodem wodociągowym do wewnętrznej instalacji w lokalu. Na podstawie zmierzonej ilości przepływu wody następuję ustalanie zużycia ciepłej wody użytkowej i przypisanie kosztów podgrzewu oraz ilości zużytego na ten cel ciepła.

24. Koszt podgrzania wody – suma poniesionych kosztów za ciepło dostarczane na cele podgrzania wody wodociągowej.

25. Firma rozliczeniowa – podmiot, który na podstawie umowy ze Spółdzielnią dokonuje rozliczenia kosztów c.o. na poszczególne lokale, zgodnie z uchwalonym Regulaminem.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie dla celów rozliczeń kosztów dostawy ciepła przeznaczonego do ogrzania lokali i podgrzania wody w budynkach w zasobie Spółdzielni.

2. Zasadą rozliczania kosztów dostawy ciepła jest zapewnienie odpowiedniego udziału w kosztach użytkowników wszystkich lokali.

3. Ogólne zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

1) Montaż podzielników, ich odczyt oraz wykonanie rozliczeń dokonuje firma rozliczeniowa, na zlecenie Spółdzielni.

2) W budynkach w zasobie spółdzielni montowane są elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem radiowym.

3) Rozliczenie kosztów ogrzewania wykonywane jest dla oddzielnie dla poszczególnych budynków.

4) Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy, od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

5) Rozliczenie kosztów ogrzewania winno być przeprowadzone w terminie do 90 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

6) Rozliczenie kosztów ogrzewania budynku polega na ich podziale na poszczególne lokale w tym budynku i zestawieniu z opłatami zaliczkowymi pobranymi od użytkowników lokali, w danym okresie rozliczeniowym.

7) Po wykonaniu rozliczenia przez firmę rozliczeniową, Spółdzielnia przekaże użytkownikom rozliczenia indywidualne, które zawierają rozliczenie kosztów oraz kwotę nadpłaty lub niedopłaty. Powstałą nadpłatę zalicza się na poczet bieżących opłat za użytkowanie lokalu. Użytkownik lokalu może wystąpić na piśmie do Spółdzielni z wnioskiem o wypłatę uzyskanej nadpłaty, jednak w przypadku, gdy użytkownik posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, nadpłata zostanie zaliczona na poczet tych zaległości. W przypadku stwierdzenia niedopłaty, użytkownik lokalu uiszcza różnicę w całości w najbliższych terminach wyznaczonych do wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od daty otrzymania rozliczenia indywidualnego.

8) Użytkownik lokalu może reklamować wynik rozliczenia w ciągu 14 dni od daty jego przekazania przez Spółdzielnię, w przyjęty przez Spółdzielnię sposób przekazywania korespondencji. Reklamacja winna być złożona do Spółdzielni na piśmie i wskazywać, które elementy rozliczenia podlegają reklamacji wraz z stosownym uzasadnieniem, dlaczego reklamacja jest wnoszona. Reklamacje składane po tym terminie nie będą  rozpatrywane.

9) Odpowiedzi na reklamacje udziela Spółdzielnia. W przypadku stwierdzenia, iż reklamacja dotyczy bezpośrednio zakresu obowiązków leżących po stronie firmy rozliczeniowej, reklamacja jest kierowana przez Spółdzielnię do tej firmy. Firma rozliczeniowa w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi do Spółdzielni, która przedłoży stanowisko zgłaszającemu reklamację.

10) Użytkownik lokalu otrzymuje rozliczenie w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumenty generowane są elektronicznie i nie wymagają podpisu.

11) Podzielniki kosztów ogrzewania montuje się na grzejnikach w poszczególnych pomieszczeniach wszystkich lokali, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

12) Ciepłomierze montuje się w danym lokalu zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

13) Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

a) udostępnienia lokalu w celu dokonania montażu, kontroli, odczytu, konserwacji, naprawy
lub wymiany podzielników kosztów ogrzewania oraz do ochrony tych urządzeń przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

b) niezwłocznego powiadomienia Zarządcy o pojawieniu się na wyświetlaczu urządzenia błędu, braku wskazań na wyświetlaczu lub mechanicznego uszkodzenia, problemów z działaniem zaworów termostatycznych, uszkodzeniu urządzeń lub naruszeniu plomb,

c) uzyskania zgody na wymianę grzejnika oraz realizacji wymiany zgodnie z warunkami określonymi przez Spółdzielnię.

14) Odczyty, niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia kosztów c.o., wykonywane są na koniec okresu rozliczeniowego. Dopuszcza się wykonanie odczytów w terminach dodatkowych, których celem jest analiza i kontrola funkcjonowania urządzenia. Odczyty dodatkowe mogą być wykonywane również w przypadku zmiany użytkownika lokalu.

15) Odczyty podzielników wykonywane są przez firmę rozliczeniową z wykorzystaniem modułu radiowego, w jaki wyposażony jest podzielnik, bez konieczności sporządzania karty odczytowej i podpisu użytkownika lokalu. Dla urządzeń, które nie zostaną odczytane zdalnie, firma rozliczeniowa wykona dodatkowy, manualny odczyt oraz dokona naprawy urządzenia jeśli to wymagane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń, prób manipulacji wynikających z winy użytkownika, wszystkimi kosztami takimi jak: naprawa, wymiana, dojazd zostanie obciążony użytkownik. Oceny uszkodzeń urządzeń dokonuje przedstawiciel firmy rozliczeniowej.

16) W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu urządzenia, użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Spółdzielnię osobom prawa do niezwłocznego wstępu do lokalu w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika kosztów ogrzewania.

17) Odczyty ciepłomierzy indywidualnych wykonywane są przez pracowników spółdzielni lub firmę zewnętrzną na zlecenie Spółdzielni.

18) W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, wszelkie skutki rozliczenia kosztów c.o. przejmuje następca.

4. Ogólne zasady rozliczania kosztów podgrzania wody.

1) Montaż wodomierzy i ich odczyt wykonuje firma rozliczeniowa, na zlecenie Spółdzielni.

2) W budynkach w zasobie spółdzielni montowane są wodomierze z odczytem radiowym.

3) Rozliczenie kosztów podgrzania wody wykonywane jest oddzielnie dla poszczególnych budynków lub grupy budynków, jeżeli woda podgrzewana jest w grupowym wymienniku ciepła.

4) W okresie rocznym trwają dwa okresy rozliczeniowe po 6 miesięcy, tj. od 1 czerwca do 30 listopada i od 1 grudnia do 31 maja następnego roku.

5) W uzasadnionych przypadkach, np. na wniosek mieszkańców, Spółdzielnia może ustalić inne okresy rozliczeniowe.

6) Po dokonaniu rozliczenia Zarządca przekazuje użytkownikowi lokalu indywidualne rozliczenie kosztów, wraz z prognozą zużycia na kolejny okres rozliczeniowy.

7) Prognozowane miesięczne zużycie wody w danym lokalu na nowy okres rozliczeniowy stanowi średnie miesięczne zużycie w tym lokalu z poprzednich dwóch okresach rozliczeniowych.

8) Użytkownik lokalu otrzymuje rozliczenie w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumenty są generowane elektronicznie i nie wymagają podpisu.

9) Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

1. udostępnienia mieszkania dla dokonania montażu, kontroli, odczytu, konserwacji, naprawy lub wymiany wodomierzy,

2. do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzeń, oraz do ich ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem; przez zapewnienie dostępu do wodomierza rozumie się m.in. taki montaż urządzenia w zabudowie, umożliwiający swobodne wykonanie czynności konserwacyjnych i wymiany,

3. niezwłocznego powiadomienia Zarządcę o wadliwym działaniu, uszkodzeniu urządzeń lub naruszeniu plomb,

4. weryfikacji poprawności przyjętych do rozliczeń wskazań poprzez sprawdzenie stanu wskazań wodomierza zgodnie z częstotliwością realizowanego rozliczenia oraz natychmiastowego informowania Zarządcy o rozbieżnościach gdy takie wystąpią między licznikiem, a otrzymanym rozliczeniem.

5. Odczyty, niezbędne do wykonania rozliczenia kosztów podgrzania wody, wykonanie są na koniec okresów rozliczeniowych. Dopuszcza się wykonanie odczytów w terminach dodatkowych, których celem jest analiza i kontrola funkcjonowania urządzenia.

6. Odczyt wykonywany jest zdalnie przez firmę rozliczeniową bez konieczności sporządzania karty odczytowej i podpisu użytkownika lokalu. Dla urządzeń, które nie zostaną odczytane zdalnie, firma rozliczeniowa wykona dodatkowy, manualny odczyt oraz dokona naprawy urządzenia jeśli to wymagane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń, prób manipulacji wynikających z winy użytkownika, wszystkimi kosztami takimi jak: naprawa, wymiana, dojazd zostanie obciążony użytkownik. Oceny uszkodzeń urządzeń dokonuje przedstawiciel firmy rozliczeniowej.

7. W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu, użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Spółdzielnię osobom prawa do niezwłocznego wstępu do lokalu w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania wodomierzy.

8. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, w trakcie okresu rozliczeniowego, koszty dzielone są proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez nabywającego i zbywającego na podstawie odczytu pośredniego.

§ 3 Koszty ciepła

1. Koszty zużytej energii cieplnej dzieli się na całkowity koszt związany z centralnym ogrzewaniem
i całkowity koszt związany z podgrzaniem wody. Podstawę podziału kosztów stanowi udział wartości mocy zamówionej na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz ilość ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody. Ilość ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie ustalana jest na podstawie odrębnych faktur dostawców energii cieplnej, na potrzeby c.o. i c.w.u., a w przypadku indywidualnych wymienników, na podstawie średnich zużyć ciepła na podgrzanie w okresie letnim (brak używania instalacji c.o.) lub dodatkowych ciepłomierzy zainstalowanych na wymiennikach.

2. Koszty zakupu ciepła rozlicza się odrębnie dla  poszczególnych budynków lub grupy budynków zasilanych z jednego węzła ciepłowniczego.

3. Na całkowite koszty ogrzewania składają się:

· koszty zakupu energii cieplnej, przeznaczonej do ogrzewania budynku,

· koszty wynikające z ewentualnych korekt rozliczeń z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

· do kosztów ogrzewania nie są wliczone koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach.

4. Do rozliczeń kosztów c.o. doliczane są koszty sporządzenia rozliczenia i obsługi systemu rozliczeniowego.

5. Na całkowite koszty podgrzania wody składają się:

· Koszty zakupu energii cieplnej, przeznaczonej do podgrzania wody,

· koszty wynikające z ewentualnych korekt rozliczeń z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

· do kosztów podgrzania wody nie są wliczone koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach.

2. Koszty zakupu ciepła do budynku obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku.

 

§ 4 Rozliczenie kosztów ogrzewania

1. Rozliczenia kosztów ogrzewania w oparciu o odczyty podzielników zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach i ciepłomierzy indywidualnych dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z umową zawartą ze Spółdzielnią, Regulaminem oraz na podstawie:

· wskazań podzielników kosztów ogrzewania,

· ilości zużytych GJ przez ciepłomierze,

· listy użytkowników lokali,

· informacji o powierzchni lokali,

· informacji o kosztach zużycia energii cieplnej dla poszczególnych budynków,

· informacji o wysokości zaliczek wnoszonych przez użytkowników.

2. Użytkownicy lokali wnoszą przez cały okres rozliczeniowy, co miesiąc, opłaty zaliczkowe na poczet ogrzewania lokalu, zgodnie z wymiarem opłat przedstawionym przez Spółdzielnię.

3. Miesięczna opłata zaliczkowa stanowi iloczyn powierzchni lokalu oraz stawki zaliczki na koszty centralnego ogrzewania, ustalonej przez Spółdzielnię w oparciu o prognozowane zużycie ciepła w budynku, moc zamówioną oraz stawki opłat za ciepło ustalone przez dostawcę.

4. Całkowite koszty ogrzewania dzielone są na:

a) koszty stałe, stanowiące 70 % kosztów całkowitych – rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,

b) koszty zmienne, stanowiące 30 % kosztów całkowitych – rozliczane proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów i ciepłomierzy indywidualnych.

5. Podział kosztów stałych - koszty stałe, ustalone zgodnie z ust. 4 p.pkt a), zostają podzielone przez sumę powierzchni wszystkich lokali w budynku, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 m2 powierzchni lokali. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez powierzchnię lokalu określa wielkość kosztów stałych przypadających na ten lokal.

6. W rozliczeniach uwzględnia się współczynniki wyrównawcze niekorzystnego położenia lokalu
w budynku. Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla poszczególnych pomieszczeń.

7. Podział kosztów zmiennych – koszty zmienne, ustalone zgodnie z ust. 4 p.pkt b):

a) w budynkach wyposażonych wyłącznie w podzielniki kosztów, zostają podzielone przez sumę wskazań wszystkich podzielników kosztów skorygowanych o współczynniki wyrównawcze oraz o zużycie maksymalne i minimalne, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 jednostkę skorygowaną. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez sumę wskazań podzielników kosztów w lokalu skorygowanych o współczynniki wyrównawcze określa wielkość kosztów zmiennych przypadających na ten lokal,

b) w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów oraz ciepłomierze indywidualne, zostają zmniejszone proporcjonalnie do różnicy ilości ciepła zużytego do ogrzewania budynku i sumy wskazań ciepłomierzy indywidualnych pomniejszonych o współczynniki wyrównawcze, tak ustalone koszty zostają podzielone przez sumę wskazań wszystkich podzielników kosztów skorygowanych o współczynniki wyrównawcze oraz o zużycie maksymalne i minimalne, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 jednostkę skorygowaną. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez sumę wskazań podzielników kosztów w lokalu skorygowanych o współczynniki wyrównawcze określa wielkość kosztów zmiennych przypadających na ten lokal.

8. W budynkach wyposażonych wyłącznie w podzielniki kosztów, proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów skorygowanych o współczynniki wyrównawcze przeprowadza się podział ilości ciepła zużytego do ogrzewania budynku, ustalając w ten sposób ilość ciepła zużytego do ogrzewania poszczególnych lokali. W budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów i ciepłomierze indywidualne, proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów skorygowanych o współczynniki wyrównawcze przeprowadza się podział ilości ciepła zużytego do ogrzewania budynku zmniejszonego o sumę wskazań ciepłomierzy indywidualnych pomniejszonych o współczynniki wyrównawcze.

9. Dla każdego okresu rozliczeniowego, dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów wyznaczone są wartości maksymalnego i minimalnego zużycia w lokalu, wyrażonego sumą wskazań podzielników w danym lokalu, skorygowanych o współczynniki wyrównawcze. Maksymalna i minimalna wartość odnosi się do średniego zużycia w budynku w przeliczeniu na 1 m2.

a) maksymalne zużycie w lokalu przyjmuje się jako wartość 2,5 krotności średniego zużycia
w przeliczeniu na 1 m2 sumy powierzchni lokali w budynku, pomnożonej przez powierzchnię rozpatrywanego lokalu,

b) minimalne zużycie w lokalu przyjmuje się jako wartość 0,5 krotności średniego zużycia
w przeliczeniu na 1 m2 sumy powierzchni lokali w budynku, pomnożonej przez powierzchnię rozpatrywanego lokalu.

10. W przypadku, gdy suma wskazań podzielników w danym lokalu skorygowanych o współczynniki wyrównawcze przekracza zużycie maksymalne, przeprowadza się korektę sumy wskazań do wartości zużycia maksymalnego.

11. W przypadku, gdy suma wskazań podzielników w danym lokalu skorygowanych o współczynniki wyrównawcze jest niższa niż zużycie minimalne, przeprowadza się korektę sumy wskazań do wartości zużycia minimalnego.

12. Na wniosek użytkowników większości lokali w budynku Spółdzielnia może przeprowadzić rozliczenie kosztów ogrzewania, rozdzielając całkowite koszty ogrzewania wyłącznie proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w danym budynku.

§ 5 Zasady rozliczenia szczególnych przypadków dla kosztów ogrzewania

1. W przypadku gdy użytkownik lokalu:

a) nie udostępnił lokalu lub odmówił montażu lub wymiany podzielników kosztów w lokalu,

b) nie udostępnił lub odmówił montażu podzielników kosztów ogrzewania w pojedynczym pomieszczeniu lokalu,

c) nie udostępnił lub odmówił dostępu w celu odczytu ciepłomierzy indywidualnych,

d) dokonał ingerencji w urządzenie w celu zafałszowania wartości,

e) uszkodził podzielnik kosztów ogrzewania lub ciepłomierz indywidualny,

f) uniemożliwił sprawdzenie podzielnika kosztów ogrzewania lub ciepłomierza indywidualnego w celu wykonania odczytu manualnego (odczyt radiowy nie został dokonany),

g) zdemontował grzejnik bez uzgodnienia z Spółdzielnią,

koszt zmienny ogrzewania ustala się w postaci odszkodowania, równego iloczynowi największego zużycia przeliczonego na 1 m2 powierzchni lokalu, spośród wszystkich lokali w budynku, nie mniej jednak niż zużycie maksymalne dla lokalu ustalone zgodnie z § 4 ust. 9 p.pkt a).

2. Inne przypadki szczególne:

a) w lokalach, w których nastąpiła awaria podzielników lub ciepłomierzy indywidualnych lub z przyczyn niezależnych odczytanie podzielników lub ciepłomierzy indywidualnych nie było możliwe koszty zmienne będą wyliczone według średniego kosztu na 1 m2 spośród wszystkich lokali w budynku,

b) w pomieszczeniach, gdzie nastąpiła awaria pojedynczych podzielników koszty zmienne będą wyliczone według średniego zużycia w oparciu o moc grzejnika,

c) w przypadku demontażu grzejników za zgodą Spółdzielni, koszty ogrzewania, za okres kiedy grzejniki były użytkowane, zostanę uwzględnione w rozliczeniu.

§ 6 Rozliczenie kosztów podgrzania wody

1. Rozliczenia kosztów podgrzania wody dokonuje Spółdzielnia na podstawie regulaminu rozliczania kosztów ciepła oraz:

· wskazań wodomierzy ciepłej wody,

· listy użytkowników lokali,

· informacji o kosztach zużycia energii cieplnej dla poszczególnych budynków lub węzłów grupowych,

· informacji o wysokości zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali.

2. Użytkownicy lokali wnoszą przez cały okres rozliczeniowy, co miesiąc, opłaty zaliczkowe na poczet podgrzania wody, zgodnie z wymiarem opłat przedstawionym przez Spółdzielnię.

3. Miesięczna opłata zaliczkowa stanowi iloczyn prognozowanego zużycia wody podgrzanej w lokalu oraz stawki zaliczki na podgrzanie wody, ustalonej przez Spółdzielnię w oparciu o prognozowane zużycie ciepła na podgrzanie wody dla budynku lub grupę budynków w których woda podgrzewana jest w węźle grupowym, moc zamówioną oraz stawki opłat za ciepło ustalone przez dostawcę.

4. Rozliczenia dokonuje się w obrębie poszczególnych budynków lub grupy budynków zasilanych z poszczególnych węzłów grupowych.

5. Rozliczenie kosztów podgrzania wody – całkowite koszty podgrzania wody, zarejestrowane w okresie rozliczeniowym, zostają podzielone przez ilość wody zużytej w tym samym okresie rozliczeniowym, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 m3 zużytej wody w całym budynku lub grupie budynków. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez ilość m3 zużytych w lokalu określa wielkość kosztów przypadających na ten lokal.

 

§ 7 Zasady rozliczenia szczególnych przypadków dla kosztów podgrzania wody

1. W przypadku gdy użytkownik lokalu:

a) nie udostępnił lokalu lub odmówił montażu lub wymiany wodomierza w lokalu,

b) dokonał ingerencji w urządzenie w celu zafałszowania wartości,

c) uszkodził wodomierz,

d) uniemożliwił sprawdzenie wodomierza w celu wykonania odczytu manualnego (odczyt radiowy nie został dokonany),

zużycie wody w lokalu ustala się jak dla lokalu nieopomiarowanego w wielkości 3,5 m3 na jednego mieszkańca lokalu miesięcznie, nie mniej niż maksymalne zużycie ciepłej wody spośród lokali w danym budynku.

2. Inne przypadki szczególne: w lokalu, w którym nastąpiła awaria wodomierza lub z przyczyn niezależnych odczytanie wodomierza nie było możliwe, wielkość zużycia zostanie przyjęta według średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 

§ 8 Zakres informacji przekazywanych użytkownikom lokali

1. Informacje przekazywane użytkownikom lokali przez Spółdzielnię raz w roku, wraz z rozliczeniem kosztów ogrzewania.

1)     Informacje dotyczące budynku:

a) ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

b) powierzchnia budynku,

c) ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali,

d) koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,

e) koszty stałe zakupu ciepła,

f) koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,

g) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,

h) stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,

i) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze indywidualne,

j) średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali,

k) informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

l) informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

m) informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości metod rozstrzygania sporów.

 

        2)     Informacje dotyczące lokalu:

a) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,

b) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynnik wyrównawczy,

c) ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz indywidualny,

d) ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz indywidualny skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy,

e) wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

f) wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

g) wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,

h) wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,

i) saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

j) porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym.

2. Informacje przekazywane użytkownikom lokali przez Spółdzielnię raz w miesiącu – na żądanie użytkownika lokalu:

a) ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

b) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania oraz ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze indywidualne w budynku,

c) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania lub ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze indywidualne w danym lokalu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych,

d) ilość ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu.

 

§ 9 Obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali

Poza innymi obowiązkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

1. Do obowiązków Spółdzielni należy:

· prowadzenie działań dla zapewnienia rzetelności odczytów urządzeń oraz rozliczeń,

· prowadzenie działań zmniejszających straty w dostawach mediów na instalacjach zbiorczych,

· wymiana urządzeń przed terminem upływu ważności legalizacji,

· promowanie działań energooszczędnych,

· wykonanie audytu energetycznego budynku, w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej, w przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku przekracza w ciągu 12 kolejnych miesięcy 0,40 GJ w odniesieniu do 1 m3 ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do 1 m3 podgrzanej ciepłej wody.

2. Do obowiązków użytkowników lokali należy:

· zabezpieczenie urządzeń przed zniszczeniem i uszkodzeniem,

· zachowanie w stanie nienaruszonym plomb założonych na urządzeniach,

· zgłoszenie do Spółdzielni widocznych nieprawidłowości działania wodomierza, podzielnika, ciepłomierza,

· informowanie o rozbieżnościach pomiędzy wartościami przyjętymi do rozliczeń,
a wskazaniami widocznymi na urządzeniu,

· zapewnienie osobom uprawnionym przez Spółdzielnię dostępu do lokalu oraz odpowiedniego dostępu do urządzeń w celu wykonania czynności związanych z wymianą i kontrolą urządzeń i instalacji.

3. Użytkownikom lokali zabrania się samowolnego demontowania urządzeń.

4. Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o. oraz c.w.u. bez zgody Spółdzielni, stanowi rażące naruszenie obowiązków i jest równoważna ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii cieplnej. Za samowolną ingerencję uważa się w szczególności wykonane bez uzgodnienia z Spółdzielnią:

· zainstalowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana,

· zainstalowanie ogrzewania podłogowego podłączonego do istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania,

· demontaż grzejnika w pomieszczeniu lokalu,

· zwiększenie mocy grzewczej grzejnika w pomieszczeniach, a przede wszystkim w łazience,

· spuszczenie wody z instalacji c.o.,

· zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych,

· demontaż podzielnika kosztów ogrzewania, ciepłomierza lub wodomierza (przez demontaż należy rozumieć również zerwanie mechanicznej plomby montażowej),

· zmianę miejsca zamocowania podzielnika kosztów ogrzewania;

· umyślne zniszczenie podzielnika kosztów ogrzewania, ciepłomierza lub wodomierza.

5. Koszty likwidacji samowolnej ingerencji użytkownika w instalację c.o. lub c.w.u. i przywrócenia stanu pierwotnego obciążają użytkownika lokalu.

6. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu:

· kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń,

· zainstalowania i wymiany (ewentualnie montażu uzupełniającego) podzielników kosztów, wodomierzy i ciepłomierzy,

· wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, kiedy odczyt zdalny się nie powiódł,

· ujawnienia nielegalnego poboru wody.

7. Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić pełne bezpieczeństwo osobie uprawnionej podczas wykonywania obowiązków służbowych (w szczególności ze strony zwierząt domowych).

8. W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu wskazań wodomierza, podzielnika kosztów ogrzewania czy ciepłomierza Spółdzielnia dokona jego wymiany, a zdemontowane urządzenie poddane zostanie ekspertyzie. Potrzebę sprawdzenia urządzenia użytkownik zgłasza na piśmie. Gdy ekspertyza wykaże, że urządzenie jest sprawne technicznie, koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi użytkownik. Kwestionowanie wskazań urządzenia, nie zwalnia użytkownika z obowiązku opłacania bieżących należności za zużycie ciepła lub ciepłej wody.

 

 

Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 44/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku. 

 

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 26 January 2023 )
W skrócie