header image
Witamy !
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTóW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Krzysztof Berliński   
Tuesday, 20 July 2010
>>> U   W   A   G   A <<<

    Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku podaje do wiadomości mieszkańców aktualny tekst regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej przy użyciu elektronicznych podzielników kosztów w lokalach w Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niżej zamieszczony tekst jednolity regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej MSM nr 16/2010 z dnia 25 maja 2010r.
    Informujemy również, że zgodnie z umową o rozliczeniach nr R/231/OG/2009 zawartą z firmą Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, al. Jana Pawła II 20 okres rozliczeniowy trwa od dnia 01 września do dnia 31 sierpnia roku następnego. Odczyty wskazań elektronicznych podzielników kosztów będą wykonywane w okresie od 01 września do 30 września ( włącznie z terminami indywidualnymi ).R E G U L A M I N

    Indywidualnego rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej przy użyciu elektronicznych podzielników kosztów w lokalach w Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku.

    Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie:
1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami );
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 873 );
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( rozdział 4 – Instalacje ogrzewcze Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 33 poz. 270, Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156 ) w którym między innymi jest zapis mówiący o konieczności utrzymania minimalnej temperatury mieszkania w budownictwie wielorodzinnym na poziomie nie niższym niż 16 0 C (dział IV, rozdział 4, § 134 punkt 6);
4. Umów z dostawcami energii cieplnej – z ZEC Miastko, z ZEC Kępice i ZGK ZB Koczała;
5. Umowy nr R / 231/OG / 2009 z dnia 08.07.2009 roku zawartej pomiędzy Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową, 77-200 Miastku ul. Długa 10, a firmą Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1. Oddział Gdańsk, al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk;
6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy rozporządzenia Min. Gospodarki z 09.10.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem – Dz. U. 2006 nr 143, poz. 1423.
    Rozliczenie kosztów c.o. zostanie dokonane przez firmę rozliczającą w oparciu o własny, autorski system rozliczeniowy.
        CELEM WPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA JEST:
1. Umożliwienie użytkownikom wpływu na wysokość temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
2. Zapewnienie możliwości oszczędzania ciepła, a także umożliwienie rozliczenia mieszkań i lokali użytkowych z faktycznej ilości pobranego ciepła.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach w zarządzie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania.
1.2. Indywidualne rozliczenia kosztów ciepła są podziałem pomiędzy indywidualnych użytkowników centralnego ogrzewania poniesionych kosztów z tym związanych dla ogrzania całej nieruchomości, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji oraz usług rozliczeniowych.
1.3. Powierzchnia ogrzewana centralnie to powierzchnia całkowita lokalu zgodna z pomiarem wykonanym w 2004r. w ramach inwentaryzacji wszystkich lokali spółdzielczych . Jest ona określona jako powierzchnia użytkowa ( w wymiarze opłat jako - powierzchnia ogrzewana ). Pomieszczenia nie posiadające grzejników , ale wchodzące w skład lokalu mieszkalnego ogrzewane tak zwanym ciepłem przegrodowym traktuje się jak powierzchnię ogrzewaną. Nie wlicza się natomiast do powierzchni ogrzewanej centralnie powierzchni loggii i balkonów. W przypadku lokali użytkowych za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się ciągi komunikacyjne, oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu.

II. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTARLNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH .

Koszt centralnego ogrzewania - to iloczyn ceny 1 GJ i wielkości zużycia energii cieplnej określanej według wskazań liczników ciepła zainstalowanych w węzłach cieplnych wraz z przypadającą na tę nieruchomość wartością mocy zamówionej, opłatą za przesył, opłatą za zużycie nośnika grzewczego oraz innymi opłatami dotyczącymi funkcjonowania c.o.
2.1 Ustala się okres rozliczeniowy, obejmujący 12 miesięcy i trwający od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
2.2 Podstawą rozliczenia zużycia ciepła jest baza danych wykonana na podstawie inwentaryzacji centralnego ogrzewania w budynku ( węźle cieplnym ).
2.3 W rozliczeniu ciepła stosuje się system pełnych bilansów obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków i współczynników redukcji dla wszystkich lokali mieszkalnych obliczanych w opiniach technicznych weryfikacji zapotrzebowania na moc cieplną dla poszczególnych budynków mieszkalnych wydanych przez odpowiedniego rzeczoznawcę.
2.4 Dla lokali użytkowych współczynnik korygujący będzie wartością „1” bez względu na położenie lokalu w budynku.
2.5 Rozliczenie kosztów c.o. wykonane zostanie na podstawie:
° kosztu całkowitego ponoszonego na zakup ciepła do budynku od dostawcy,
° zaliczek wpłaconych za c.o. w okresie rozliczeniowym,
° wskazań podzielników kosztów c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
° ilości metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnych i użytkowych – przeliczonych w odniesieniu do wysokości innej niż 2,50 m na 2,50 m ( wysokość mieszkań ).
2.6 Zasadą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania jest ustalenie proporcjonalnego udziału w kosztach każdego lokatora.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

3.1 Całkowite koszty ogrzewania nieruchomości składają się z:
° kosztów zmiennych węzła rozliczanych według powierzchni użytkowej lokali,
° kosztów zmiennych węzła rozliczanych według podzielników kosztów,
° kosztów obsługi systemu.
3.2 Procentowy udział kosztów zmiennych węzła rozliczanych według powierzchni użytkowej lokali do kosztu energii węzła ustalany jest corocznie przez Zleceniodawcę. Udział kosztów zmiennych węzła rozliczanych według powierzchni użytkowej ustala się na sezon grzewczy 2009-2010 w wysokości 70 % kosztu całkowitego i w latach następnych nie może być niższy.
3.3 Koszty zmienne węzła rozliczane według powierzchni użytkowej stanowią pewien procent kosztów całkowitych. Wartość tę dzielimy przez sumę powierzchni wszystkich lokali w danym budynku. Otrzymana wartość stanowi koszt przypadający na jeden metr kwadratowy powierzchni lokalu. Opłata pokrywa koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytkowania, nieopomiarowane piony grzewcze w mieszkaniach i lokalach użytkowych, klatkach schodowych, piwnicach lub innych wspólnie użytkowanych pomieszczeń, oraz innych opłat pobieranych przez dostawcę ciepła zgodnych z umową ( wartość mocy zamówionej i kosztów przesyłu energii cieplnej ).
3.4 Koszty zmienne węzła rozliczane wg wskazań podzielników to pozostała cześć kosztów po odjęciu kosztów zmiennych węzła rozliczanych z powierzchni użytkowej. Wartość tę dzielimy przez sumę jednostek zużycia w danym budynku. Otrzymana wartość stanowi koszt przypadający na jedną jednostkę zużycia . Podstawą naliczenia wielkości dla poszczególnych lokali są odczyty z podzielników elektronicznych znajdujących się na grzejnikach.
3.5 W skład kosztu obsługi systemu wchodzi montaż podzielnika – płatność ratalna, dokonanie odczytu i rozliczenie.

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

4.1. Lokale opomiarowane – posiadające zamontowane podzielniki kosztów c.o. rozliczane są na podstawie wskazań podzielników zainstalowanych na grzejnikach.
4.2. Lokale nieopomiarowane – rozliczane ryczałtem:
° nie posiadające zamontowanych podzielników kosztów c.o. na grzejnikach wobec braku zgody użytkownika na montaż lub jego nieobecności w czasie montażu głównego i uzupełniającego,
° w których nie dokonano odczytu z uwagi na brak zgody użytkownika lub jego nieobecności podczas przeprowadzania odczytów w terminach wskazanych,
° w których stwierdzono zerwanie lub naruszenie plomby, uszkodzony podzielnik,
° w przypadku samowolnej, bez zgody zarządzającego budynkiem, zmiany instalacji grzewczej ( zwiększając lub zmniejszając moc grzejnika, grzejników),
° w przypadku uszkodzenia podzielnika lub jednego z elementów podzielnika,
° w innych sytuacjach uniemożliwiających prawidłowy odczyt podzielników, rozliczane są według stawki ryczałtowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalonej przez zarządzającego budynkiem na dany sezon grzewczy.
4.3. Zaliczki na poczet kosztów c.o.
1. Podstawą ustalenia zaliczki za c.o. są planowane na dany sezon grzewczy koszty ( składniki kosztów ) dostarczanego ciepła przez dostawcę ciepła.
2. Wysokość miesięcznych zaliczek ustala zarządzający budynkiem. Wysokość zaliczek może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego z powodu zmian cen energii cieplnej, znacznych wzrostów zużycia energii cieplnej w budynku.
3. Użytkownikom, którzy nie udostępnili lokalu w celu zamontowania podzielników zaliczki za c.o.- stawkę ryczałtową za 1 m2 p.u. ustala się w wysokości wynikającej z decyzji zarządzającego budynkiem.
4.4. Odczyty – uwarunkowania ogólne.
1. Odczytu dokonują przedstawiciele firmy rozliczeniowej , upoważnieni do tych czynności przez zarządzającego nieruchomością w terminie od dnia 01 do 30 września ( włącznie z III dodatkowym terminem odczytów ). Jeśli z jakichś przyczyn odczyt podzielników kosztów c. o. nie będzie możliwy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnienia mieszkania w celu dokonania odczytów zainstalowanych podzielników w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
2. Osoby odczytujące podzielniki muszą posiadać przypięty w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, nazwiskiem i nazwą firmy, którą reprezentują. Identyfikator wydaje firma rozliczająca i stanowią one druk ścisłego zarachowania.
3. Odczytu dokonuje się w obecności użytkownika lokalu, a w przypadku jego nieobecności uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania druku odczytowego.
4. Użytkownik lub osoba przebywająca w jego lokalu potwierdza podpisem dokonanie odczytu, oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników.
5. Lokator, który zauważy rozbieżność pomiędzy odczytem na karcie odczytowej, a stanem faktycznym wyświetlanym na podzielniku, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Spółdzielni w ciągu 5 dni i udostępnienia mieszkania w określonym terminie w celu weryfikacji odczytu. Jeżeli lokator nie zastosuje się do tego zapisu, wszelkie reklamacje dotyczące wysokości odczytu nie będą uwzględnione.
6. Lokator na czas odczytów podzielników powinien udostępnić dla odczytującego dojście do każdego grzejnika w celu dokonania odczytu.
7. Lokatorzy o terminie odczytów będą powiadomieni komunikatem na tablicy ogłoszeń z wyprzedzeniem kilkudniowym.
8. Dla lokali w których nie dokonano odczytów, po dwóch kolejnych wyznaczonych terminach podanych przez firmę odczytującą może być wyznaczony trzeci, dodatkowy termin, nie później jednak jak na 14 dni po zakończeniu odczytów w danej nieruchomości. Za odczyt w trzecim terminie lokator płaci koszt odczytu ustalony w umowie Spółdzielni z firmą rozliczającą.
9. Jeżeli zostanie stwierdzony przez pracownika odczytującego brak podzielników, brak oprogramowania podzielników, próba manipulowania wynikami odczytów, a także w przypadku wymiany grzejników bez wiedzy i zgody Spółdzielni, koszty ogrzewania ustala się jak w lokalach nieopomiarowanych.
10. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia podzielnika kosztów c.o. w trakcie trwania okresu rozliczeniowego obejmującego sezon grzewczy, rozliczenie zostanie dokonane w wymiarze średniego kosztu ogrzewania powierzchni w danym budynku.
4.5. Rozliczenie - zasady ogólne.
1. Serwis odczytowy podzielników kosztów ogrzewania obejmuje:
° sprawdzenie prawidłowości zamontowania podzielników i stanu plomb,
° dokonanie odczytu podzielników,
° sporządzenie protokołu odczytu.
2. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie do trzech miesięcy od zakończenia odczytów w całej nieruchomości. Rozliczenie dotyczy również lokali, w których nie ma zamontowanych podzielników.
3. Różnice ( nadpłaty, niedopłaty ) wynikające z rozliczenia winny być regulowane:
° w przypadku gdy koszty zużycia energii cieplnej przekroczą sumę przedpłat ( zaliczek ) wniesionych w okresie rozliczeniowym lokator zobowiązany jest do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 90 dni od dnia dostarczenia rozliczenia na piśmie.
° nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia kosztów c.o. zaliczane będą na poczet przyszłych zaliczek za dostawę ciepła.
4. W przypadku dokonywania koniecznych, uzgodnionych z zarządzającym budynkiem zmian w instalacji c.o. zostaną dokonane stosownie międzyodczyty i przemontowania podzielników przez firmę rozliczeniową, a koszty pokryje wnioskodawca zmian.

V . ROZLICZENIE LOKALU W PRZYPADKU ZMIANY UŻYTKOWNIKA .

5.1 W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego spowodowanej jego zamianą lub zbyciem, wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca.

VI. OBOWIĄZKI .

6.1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu :
° zamontowania zaworów termostatycznych,
° zamontowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
° dokonania odczytów i plombowania podzielników,
° konserwacji, naprawy lub wymiany tych urządzeń,
° kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.
6.2. Ochrony urządzeń przed zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia zawinionego przez użytkownika lokalu, lokator na swój koszt zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń do stanu pierwotnego.
6.3. Obowiązek zgłoszenia u zarządcy budynku w przypadku:
° uszkodzenia urządzenia,
° stwierdzenia niewłaściwego działania,
° naruszenia plomb.
6.4 W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie sprawy sporne będą regulowane w oparciu o polubowne uzgodnienia pomiędzy zarządzającym a użytkownikiem.

VII. R E K L A M A C J E.

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia centralnego ogrzewania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Zarządzający budynkiem udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną specjalistycznej firmy dokonującej rozliczeń w terminie 6 tygodni.
7.2. Nie podlegają reklamacji zasady rozliczeń przyjęte w tym regulaminie i zatwierdzone przez zarządzającego budynkiem, jak również zasady systemu na podstawie których firma rozliczeniowa dokonuje rozliczenia lokatorów z zużycia energii cieplnej c.o. przy pomocy elektronicznych podzielników kosztów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

8.1. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą nr 15 / 2009 Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku w dniu 28.09.2009r.

SEKRETARZ                                                                       PRZEWODNICZĄCA                                                    
RADY NADZORCZEJ                                                        RADY NADZORCZEJ 

Beata Kałuzińska                                                               Maria Batruch
Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 20 July 2010 )
W skrócie