header image
Witamy !
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTóW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 02 October 2018

 

REGULAMIN

 

rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

w lokalach w Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 845); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrześni 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 194, poz. 1291); 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

5. Umowy z dostawcami energii cieplnej, tj.: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Miastku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Z.B. w Koczale;

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- Spółdzielnia – Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku, 

- podzielnik – instalowany na grzejniku podzielnik kosztów ogrzewania, na podstawie którego wskazań dokonuje się rozdziału części kosztów c.o. na poszczególne lokale, którego typ odpowiada przyjętemu przez Spółdzielnię systemowi rozliczania kosztów c.o., 

- powierzchnia lokalu – powierzchnia użytkowa lokalu, proporcjonalnie do której naliczane są zaliczki na koszty c.o. oraz rozliczana jest część kosztów c.o. na poszczególne lokale, 

- lokal – lokal mieszkalny lub użytkowy, wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, 

- lokal opomiarowany – lokal w którym wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania, ew. poza grzejnikami łazienkowymi, wyposażone zostały w podzielniki, 

- lokal nieopomiarowany – lokal w którym grzejniki nie zostały wyposażone w podzielniki, 

- główny licznik c.o. – licznik ciepła na podstawie którego Spółdzielnia dokonuje rozliczeń z dostawcą, za ciepło dostarczone do budynku, 

- koszty ogrzewania – suma kosztów związanych z ogrzewaniem i obsługą systemu rozliczeniowego zaksięgowanych na danym budynku i podlegających podziałowi na poszczególne lokale, 

- użytkownik lokalu – posiadacz spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, właściciel lokalu wyodrębnionego a także najemca lokalu, odpowiedzialni za regulowanie opłat za lokal, 

- zaliczka – wnoszona przez użytkownika opłata zaliczkowa na poczet kosztów c.o. zgodnie z wymiarem opłat miesięcznych,  

- firma rozliczająca – firma wybrana przez Spółdzielnię, dostarczająca i serwisująca podzielniki kosztów oraz rozliczająca koszty ogrzewania na poszczególne lokale, 

- okres rozliczeniowy – okres, za który łączne koszty ogrzewania rozliczane są na poszczególne lokale. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich lokali w budynkach w zarządzie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania.  

3. Zasadą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniego udziału w kosztach każdego użytkownika lokalu.

 

II. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTARLNEGO OGRZEWANIA  

 

1. Rozliczanie kosztów ogrzewania budynku polega na ich podziale na poszczególne lokale w tym budynku i zestawieniu z opłatami zaliczkowymi i ryczałtowymi pobranymi od użytkowników tych lokali, w danym okresie rozliczeniowym. 

2. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy, od 1 września do 31 sierpnia następnego roku i obejmuje okres grzewczy oraz okresy, w których budynki nie są ogrzewane. 

3. Decyzję o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu grzewczego podejmuje Spółdzielnia. 

4. Na koszt ogrzewania składają się koszty zakupu energii cieplnej i nośnika ciepła, ustalone na podstawie obciążeń dostawcy ciepła zgodnie z wskazaniami głównego licznika c.o., koszty wynikające z ewentualnych korekt rozliczeń z poprzedzającego okresu rozliczeniowego, inne koszty związane z obsługą instalacji centralnego ogrzewania.  

5. Koszty ogrzewania rozliczane są na poszczególne lokale: 

a) w lokalach opomiarowanych – w części proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów, w części proporcjonalnie do powierzchni lokali, 

b) w lokalach nieopomiarowanych – koszt ogrzewania ustalany jest w formie ryczałtu. 

6. Do kosztów rozliczonych na lokal doliczane są koszty obsługi systemu rozliczeniowego, tj. m.in. koszty montażu zakupu i montażu podzielników, odczytów, rozliczenia, serwisu. 

7. Spółdzielnia może podjąć decyzję o finansowaniu części kosztów ogrzewania i/lub części kosztów systemu rozliczeniowego z innych źródeł lub funduszy. 

8. W przypadku gdy koszty rozliczone na lokal są niższe od sumy opłat zaliczkowych, powstaje nadpłata, która zaksięgowana zostaje na rachunku lokalu, natomiast gdy koszty są wyższe od sumy opłat zaliczkowych powstaje niedopłata, którą pokrywa użytkownik lokalu. 

9. W rozliczeniu ciepła stosuje się współczynniki redukcji wskazań podzielników kosztów, uwzględniające zapotrzebowanie poszczególnych lokali na ciepło m.in. z uwagi na ich położenie w bryle budynku, rodzaj przegród budowlanych oraz wielkość i tym grzejnika. Współczynniki określane są obliczeniowo przez osobę posiadające wymagane uprawnienia.

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

1. Użytkownicy lokali wnoszą przez cały okres rozliczeniowy, co miesiąc, opłaty zaliczkowe lub ryczałtowe na poczet ogrzewania lokalu, zgodnie z wymiarem opłat przedstawionym przez Spółdzielnię.  

2. Miesięczna opłata zaliczkowa ustalana jest dla lokali opomiarowanych i stanowi iloczyn powierzchni lokalu oraz stawki zaliczki na koszty centralnego ogrzewania, ustalonej przez Spółdzielnię w oparciu o prognozowane zużycie ciepła w budynku, moc zamówioną oraz stawki opłat za ciepło ustalone przez dostawcę. 

3. Miesięczna opłata ryczałtowa ustalana jest dla lokali nieopomiarowanych i stanowi iloczyn powierzchni lokalu oraz stawki opłaty ryczałtowej za koszty centralnego ogrzewania, ustalonej przez Spółdzielnię w wysokości gwarantującej pokrycie kosztów ogrzewania lokalu. 

4. W lokalach opomiarowanych procentowy udział kosztów ogrzewania podlegających rozliczeniu wg powierzchni lokali ustala się w wielkości 70 %, natomiast udział kosztów ogrzewania podlegających rozliczeniu wg wskazań podzielników kosztów w wielkości 30 %. 

5. Koszty podlegające rozliczeniu wg powierzchni lokali, zgodnie z pkt 4, zostają podzielone przez sumę powierzchni wszystkich lokali w budynku, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 m2 powierzchni lokali. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez powierzchnię lokalu określa wielkość kosztów przypadających na dany lokal. 

6. Koszty podlegające rozliczeniu wg podzielników kosztów, zgodnie z pkt 4, zostają podzielone przez sumę wskazań wszystkich podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w budynku, ustalając w ten sposób koszt jednostkowy przypadający na 1 jednostkę podzielnika kosztów. Koszt jednostkowy, po przemnożeniu przez sumę wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w lokalu określa wielkość kosztów przypadających na dany lokal. 

7. Koszt ogrzewania przypadający na lokal opomiarowany stanowi sumę kosztów ustalonych zgodnie z pkt 5 i 6. 

8. Koszt ogrzewania przypadający na lokal nieopomiarowany jest równy opłacie ryczałtowej.  

 

IV. ODCZYTY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

 

1. W budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię montowane są elektroniczne podzielniki kosztów, z odczytem radiowym. 

2. Odczytu dokonują przedstawiciele firmy rozliczającej, upoważnieni do tych czynności przez Spółdzielnię w terminie od dnia 1 do 30 września. 

3. Osoby odczytujące podzielniki muszą posiadać przypięty w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, nazwiskiem i nazwą firmy, którą reprezentują. Identyfikator wydaje firma rozliczająca i stanowią one druk ścisłego zarachowania. 

4. W przypadku braku możliwości odczytu radiowego lub stwierdzenia błędów odczytów, jak również w innych uzasadnionych przypadkach, odczyt wskazań podzielników kosztów zostanie przeprowadzony fizycznie, bezpośrednio z podzielnika. W takim przypadku: 

a) użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytów, w terminie uzgodnionym z firmą rozliczającą, 

b) odczytu dokonuje się w obecności użytkownika lokalu, a w przypadku jego nieobecności uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania druku odczytowego. 

c) użytkownik lokalu lub osoba przebywająca w jego lokalu potwierdza podpisem dokonanie odczytu, oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników, 

d) użytkownik lokalu, który zauważy rozbieżność pomiędzy odczytem na karcie odczytowej, a stanem faktycznym wyświetlanym na podzielniku, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Spółdzielni w ciągu 5 dni i udostępnienia mieszkania w określonym terminie w celu weryfikacji odczytu. Jeżeli użytkownik lokalu nie zastosuje się do tego zapisu, wszelkie reklamacje dotyczące wysokości odczytu nie będą uwzględnione. 

e) użytkownik lokalu na czas odczytów podzielników powinien udostępnić dla odczytującego dojście do każdego grzejnika w celu dokonania odczytu. 

f) w przypadku zgłoszenia do Spółdzielni przez firmę rozliczającą brak możliwości lub utrudnienia w uzgodnieniu terminu odczytu z użytkownikiem lokalu, Spółdzielnia ustali termin odczytu i poinformuje o tym użytkownika lokalu poprzez włożenie informacji pisemnej do skrytki pocztowej, z wyprzedzeniem minimum 7 dni, 

5. W przypadku dokonywania koniecznych, uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji centralnego ogrzewania zostaną dokonane międzyodczyty i ewentualne przemontowania podzielników przez firmę rozliczającą, a koszty tych usług pokryje wnioskodawca zmian.

  

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Lokale w których:

- nie zainstalowano podzielników kosztów ogrzewania z winy użytkownika lokalu, tj. z uwagi na brak zgody użytkownika lokalu na montaż, nie udostępnienie lokalu do montażu w terminach wyznaczonych przez Spółdzielnię, 

- nie dokonano odczytu w trybie wskazanym w rozdziale IV pkt 4, 

- stwierdzono zerwanie lub naruszenie plomby na podzielniku, 

- stwierdzono brak podzielników, uszkodzenie podzielnika lub jednego z jego elementów jak również próby manipulowania wynikami odczytów,

- stwierdzono samowolną, bez zgody Spółdzielni, zmianę w instalacji centralnego ogrzewania jak również ingerencję w plomby na grzejnikach, 

- stwierdzono inne  sytuacje uniemożliwiające prawidłowy odczyt podzielników i prawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania,

rozliczane są jak lokale nieopomiarowane, tj. z zastosowaniem opłaty ryczałtowej. 

2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu uszkodzenia podzielnika kosztów nie wynikającego z jego zamierzonego działania, rozliczenie zostanie dokonane z zastosowaniem średniego kosztu ogrzewania powierzchni w danym budynku. 

3. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego druku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie do trzech miesięcy od zakończenia odczytów w całej nieruchomości. Rozliczenie dotyczy również lokali nieopomiarowanych. 

4. Wynikająca z rozliczenia kosztów ogrzewania nadpłata zaksięgowana zostaje na rachunku lokalu, natomiast w przypadku niedopłaty – użytkownik lokalu ma obowiązek jej uregulowania w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania rozliczenia. 

5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca.  

6. Użytkownik lokalu ma prawo wnieść reklamację do otrzymanego rozliczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i jednoznacznie opisywać zakres roszczeń wraz z uzasadnieniem. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię firmy rozliczającej w terminie dwóch miesięcy.

 

VI. OBOWIĄZKI  

 

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu:

- montażu i serwisu zaworów termostatycznych, odpowietrzników automatycznych oraz innych urządzeń i osprzętu instalacji centralnego ogrzewania,

- zamontowania i serwisu podzielników kosztów centralnego ogrzewania,

- dokonania odczytów i plombowania podzielników,

- kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego. 

2. Użytkownik lokalu ma obowiązek ochrony urządzeń i osprzętu instalacji centralnego ogrzewania oraz podzielników kosztów przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia zawinionego przez użytkownika lokalu, użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń do stanu pierwotnego na swój koszt. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia do Spółdzielni:

- uszkodzenia urządzeń, osprzętu oraz podzielników kosztów, 

- stwierdzenia niewłaściwego działania urządzeń, osprzętu oraz podzielników kosztów,

- naruszenia plomb podzielników kosztów lub grzejników. 

4. W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie użytkownik lokalu oraz Spółdzielnia dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych. 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą nr 27 / 2018 Rady Nadzorczej Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku z dnia 01.10.2018r.


Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 02 October 2018 )
W skrócie